Agarup 400 a tawen kalpasan a naisurat ti maudi a libro ti Hebreo a paset ti Biblia, natungpal ti padto ni Mikias maipapan iti Mesias: Naipasngay ni Jesus idiay Betlehem. Agarup 30 a tawen kalpasanna, idi 29 C.E., natungpal ti umuna a paset ti padto ni Daniel maipapan iti iyaay ti Mesias. Nabautisaran ni Jesus ken pinulotan ti Dios iti nasantuan nga espiritu. Dimteng ti Bin-i iti umiso a tiempo, ti nabayagen nga ur-urayen a Mesias!

Dagus a rinugian ni Jesus ti ministeriona nga “idekdeklarana ti naimbag a damag ti pagarian ti Dios.” (Lucas 8:1) Kas naipadto, naasi, naalumamay, ken maseknan ni Jesus iti sabsabali. Praktikal ken naayat ti pannursurona, ken pinaimbagna dagiti tattao nga addaan iti “tunggal kita ti an-annayen” a mangipakita nga adda kenkuana ti Dios. (Mateo 4:23) Amin a tao aniaman ti edadda immasidegda ken Jesus ket naibagada: “Nasarakanmi ti Mesias”!—Juan 1:41.

Impadto ni Jesus a sakbay ti naan-anay a panagturay ti Pagarianna, ti lubong mapasaranna dagiti gubat, ginggined, ken adu pay a riribuk. Pinakdaaranna ti amin nga ‘agtultuloy nga agbantay.’—Marcos 13:37.

Perpekto ni Jesus ken kanayon a nagtulnog iti Dios, ngem idi agangay, pinapatay dagiti kabusorna. Ti ipapatayna nagserbi a naan-anay a daton a kasukat ti napukaw da Adan ken Eva a pribilehio nga agbiag nga agnanayon iti Paraiso.

Natungpal ti padto nga ipapatay ni Jesus ken ti panangpagungar ti Dios kenkuana kas nabileg nga espiritu kalpasan ti tallo nga aldaw. Nagparang ni Jesus iti nasurok a 500 nga adalanna. Sakbay nga immuli idiay langit, binilin ni Jesus dagiti adalanna nga idanonda ti naimbag a damag maipapan kenkuana ken iti Pagarianna “kadagiti tattao iti amin a nasion.” (Mateo 28:19) Kasano a naan-anay nga intungpalda dayta nga annongen?

Naibasar iti Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 1 Corinto.