Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Oktubre 2013

 TI BIBLIA BALBALIWANNA TI BIAG

“Adu ti Nanggura Kaniak”

“Adu ti Nanggura Kaniak”
  • PANNAKAYANAKNA: 1978

  • NAKAYANAKANNA: CHILE

  • PAKASARITAANNA: NARANGGAS

TI NAPALABASKO:

Dimmakkelak idiay Santiago a kabesera ti Chile. Gagangay sadiay ti droga, gang, ken krimen. Napapatay ni tatangko idi lima ti tawenko. Idi agangay, nakikabbalay ni nanangko iti nauyong a lalaki. Kanayonnakami a kabilen ken Nanang. Malaglagipko pay laeng ti saem a napasarak.

Idi dumakdakkelak, nagbalinak a naranggas gapu iti dakes nga impluensia iti lugarmi. Dumngegak kadagiti musika a heavy-metal, nalabes ti panaginumko ken sagpaminsan nga agdrogaak. Kanayonak a makilaban iti lansangan kadagiti aglaklako iti droga, ken namin-adu a kayatdak a patayen. Naminsan, nangtangdan ti kalabanmi a gang iti lalaki a pagaammo a mammapatay tapno patayennak. Nabagsolnak ngem nakalibasak. Iti sabali pay a gundaway, tinutokanda ti ulok iti paltog ken kayatdak nga ibitin.

Idi 1996, natnag ti riknak iti balasang a ni Carolina, ket nagkasarkami idi 1998. Idi naipasngay ti inauna nga anakmi, maamakak gapu ta managpungpungtotak, amangan no matuladko ti agsiuman kaniak ket madangrak ti pamiliak. Isu a nagpatulongak iti rehabilitation center iti lugarmi. Nagpaagasak ken nagpa-therapy-ak ngem saan a nakatulong dayta. Makaungetak uray bassit laeng a banag ket awan makalapped kaniak. Tapno saankon a madangran ti pamiliak, ginandatko ti agpakamatay. Naimbag laengen ta saan a natuloy ti dakes a panggepko.

Adu a tawen nga ateista-ak, ngem kayatko ti mamati iti Dios. Isu nga iti sumagmamano a tiempo, nakitimpuyogak iti ebanghelikal a relihion. Makipagad-adal met idin iti Biblia ni baketko kadagiti Saksi ni Jehova. Kagurak dagiti Saksi ken namin-adu a pinagsasawak ida. Ngem diak ninamnama a nasayaat latta ti pannakilangenda.

Naminsan, kiniddaw ni Carolina a basaek ti Salmo 83:18 iti mismo a Bibliak. Nalawag a kuna dayta a teksto a Jehova ti nagan ti Dios. Nasdaawak ta iti relihionko isurona laeng ti maipapan iti dios, ngem saanda nga insuro ti maipapan ken Jehova. Idi rugi ti tawen 2000, nakipagadalak metten iti Biblia kadagiti Saksi ni Jehova.

 NO KASANO A BINALBALIWAN TI BIBLIA TI BIAGKO:

Bayat nga umad-adu ti masursurok, naliwliwaak a makaammo a ni Jehova ket naasi ken manangpakawan a Dios. Kas pagarigan, deskribiren ti Exodo 34:6, 7 a ni Jehova ket “Dios a naasi ken managparabur, nabannayat nga agunget ken naruay iti naayat a kinamanangngaasi ken kinapudno, mangsalsalimetmet iti naayat a kinamanangngaasi maipaay iti rinibu, mamakpakawan iti biddut ken salungasing ken basol.”

Naliwliwaak a makaammo a ni Jehova ket naasi ken manangpakawan a Dios

Ngem marigatanak a mangyaplikar iti maad-adalko. Panagkunak diakto pulos malapdan ti agpungtot. No kasta a mailaw-anko ti agpungtot, siaayat a palagipannak ni Carolina. Ipalagipna nga ammo ni Jehova ti panangikagumaak. Gapu iti suportana, napabilegak nga agtultuloy a mangay-ayo ken Jehova uray no kasla awanen ti namnamak nga agbalbaliw.

Naminsan, kiniddaw ti mangyad-adal kaniak a ni Alejandro a basaek ti Galacia 5:22, 23. Dakamaten dayta a teksto dagiti aspeto ti bunga ti espiritu ti Dios kas iti “ayat, rag-o, talna, mabayag a panagitured, kinamanangngaasi, kinaimbag, pammati, kinaalumamay, panagteppel.” Inlawlawag ni Alejandro a ti panangpatanorko kadagita a galad ket saan nga agpannuray iti bukodko a panangikagumaan no di ket iti nasantuan nga espiritu ti Dios. Dayta a kinapudno ti naan-anay a nangbalbaliw iti panangmatmatko.

Idi agangay, timmabunoak iti dakkel a kombension dagiti Saksi ni Jehova. Ti nakitak a kinaurnos, kinadalus, ken panagkakadua ti nangkombinsir kaniak a nasarakakon ti pudno a relihion. (Juan 13:34, 35) Nabautisaranak idi Pebrero 2001.

NO KASANO A NAGUNGGONAANAK:

Tinulongannak ni Jehova a mangbalbaliw iti naranggas a kababalinko tapno agbalinak a mannakikappia. Arigna inaonnak iti pitak a nakailumlomak. Adu ti nanggura kaniak ngem diak mababalaw ida. Ngem ita, naragsakakon nga agserserbi ken Jehova a kaduak ti asawak ken dua a barok.

Nasdaaw dagiti kakabagiak ken dati a gagayyemko iti dakkel a nagbalbaliwak. Kas resultana, dadduma kadakuada ti nakipagadal iti Biblia. Natulongak met ti dadduma a mangammo ti maipapan ken Jehova. Makaparagsak a makita ti panagbalbaliw ti biagda gapu kadagiti kinapudno iti Biblia!