Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Apay a Nakaro ti Panagsagaba?

Apay a Nakaro ti Panagsagaba?

Tapno matarusantayo no apay a nakaro ti panagsagaba ken no apay a saan a naballigi ti panangikagumaan ti tao a mangikkat iti dayta, masapul nga ammuentayo ti pudno a makagapu. Nupay nagduduma ken komplikado dagita, agyamantayo ta matulongannatayo ti Biblia a mangilasin kadagitoy. Iti daytoy nga artikulo, usigentayo ti lima a kangrunaan a makagapu no apay a nakaro ti panagsagaba. Awisendakayo a mangusig no ania ti kuna ti Biblia ken no kasano a makatulong ti Sao ti Dios tapno maawatantayo ti pudno a makagapu iti daytoy nakaro a problema.—2 Timoteo 3:16.

RESULTA TI DI NASAYAAT A GOBIERNO

“No agturay ti asinoman a nadangkes, agsennaay dagiti umili,” kuna ti Biblia.—Proverbio 29:2.

Dakamaten ti historia dagiti diktador ken naulpit nga agturay a nakaigapuan ti panagsagaba dagiti iturayanda. Siempre, saan a kasta ti amin nga agturay. Mabalin a nagsayaat ti panggep ti dadduma ngem inton agturaydan, matakuatanda a matungday dayta gapu iti panaglalaban ken panagiinnagaw iti turay. Wenno abusuenda ti turayda gapu iti pagimbaganda ngem pagdaksan met dagiti iturayanda. “Ti historia ket pakasaritaan dagiti napaay a panagregget ken natungday a panggep,” kuna ni Henry Kissinger, dati a U.S. Secretary of State.

Kuna pay ti Biblia: “Saan a kukua ti tao a magmagna uray ti panangiturong iti addangna.” (Jeremias 10:23) Dagiti imperpekto a tao awananda iti sirib ken nalawa a pannakaammo tapno naballigi a maitungpal dagiti ar-aramidda. No saan nga agballigi dagiti tattao a mangiturong iti addang wenno aramidda, kasano ngarud a maiturongda ti aramid dagiti nasion? Matarusam kadi no apay a saan a kabaelan dagiti agtuturay nga ikkaten ti panagsagaba? Kinapudnona, dagiti saan a nasayaat a gobierno wenno turay ti masansan a pakaigapuan ti panagsagaba!

IMPLUENSIA TI PALSO A RELIHION

“Babaen iti daytoy maammuanto ti isuamin a dakayo dagiti adalak, no addaankayo iti ayat iti maysa ken maysa,” kuna ni Jesus.—Juan 13:35.

Dagiti lider ti relihion ken denominasion isursuroda ti ayat ken panagkaykaysa, ngem saanda a naipaganetget kadagiti pasurotda ti panagayat a mangikkat iti panangidumduma. Imbes a tumulongda a mangipakita iti ayat, masansan a pinakaro pay ti relihion ti panagsisina, kinapanatiko, ken panaglalaban dagiti tattao iti nagduduma a nasion. Iti librona a Christianity and the World Religions, kastoy ti kinuna ti teologo a ni Hans Küng: “Ti kakaruan ken karanggasan a napolitikaan a dangadang ket inimpluensiaan, insungsong, ken inakseptar ti relihion.”

 Malaksid iti dayta, pampanuynoyan ti adu a panguluen ti relihion ti panagdenna sakbay ti kasar, pannakikamalala, ken homoseksualidad. Gapu iti daytoy, nasaknap ti sakit, aborsion, di kayat a panagsikog, nadadael a panagasawa ken pamilia, a nagresulta iti adu a rigat ken ladingit.

KINAIMPERPEKTO KEN KINAMANAGIMBUBUKODAN TI TAO

“Tunggal maysa masuot babaen ti pananggargari ken panangsulbog ti bukodna a derrep. Kalpasanna ti derrep, inton nayinawen, mangipasngay iti basol.”—Santiago 1:14, 15.

Agbiddut ken agkamalitayo amin gapu iti natawidtayo a kinaimperpekto ken masapul a labanantayo dagiti bambanag a tarigagayan ti lasag. (Efeso 2:3) Ngem no adda gundawaytayo, narigat a labanan ti dakes a tarigagay. No tumuloktayo iti dayta, dakes ti resultana.

Kuna ti autor a ni P. D. Mehta: “Kaaduan a panagsagaba ket maigapu iti derreptayo, di magawidan a panagsapul iti ragragsak, ken panangpennek iti bagi, gapu iti kinaagum ken ambision.” Ti tarigagay ken pannakaadikto iti alkohol, droga, sugal, sekso, ken dadduma pay ti nangdadael iti biag ti adu a “mararaem nga umili” ken nakaigapuan ti panagsagaba iti pamilia, gagayyem, ken dadduma pay. Gapu iti kinaimperpekto ti tao, umanamongtayo iti kunaen ti Biblia: “Iti agdama, nalawag a makita nga umas-asug ti amin gapu iti rigat iti intero a lubong.”—Roma 8:22, The New Testament in Modern English, by J. B. Phillips.

PANNAKABALIN DAGITI DAKES NGA ESPIRITU

Ibaga ti Biblia a ni Satanas “ti dios daytoy a sistema ti bambanag” ken kaduana dagiti mannakabalin a dakes nga espiritu a naawagan iti demonio.—2 Corinto 4:4; Apocalipsis 12:9.

Kas ken Satanas, aktibo dagiti demonio a mangiturturong ken mangal-allilaw kadagiti tattao. Binigbig daytoy ni apostol Pablo idi kinunana: “Addaantayo iti pannakigubal, saan a maibusor iti dara ken lasag, no di ket maibusor kadagiti gobierno, maibusor kadagiti autoridad, maibusor kadagiti agturay iti lubong daytoy a kinasipnget, maibusor kadagiti nadangkes nga espiritu a puersa kadagiti nailangitan a disso.”—Efeso 6:12.

Nupay maragsakan dagiti demonio a mangriribuk kadagiti tattao, ti kangrunaan a panggepda ket iyadayoda dagiti tattao iti Kangatuan a Dios a ni Jehova. (Salmo 83:18) Ti sumagmamano a pamay-an dagiti demonio a mangallilaw ken mangkontrol kadagiti tattao ket ti astrolohia, magic, panagkulam, ken panagpadles. Dayta ti makagapu a pakdaarannatayo ni Jehova kadagita a peggad ken salaknibanna ti amin a bumusor ken Satanas ken kadagiti demonio.—Santiago 4:7.

AGBIBIAGTAYON ITI “MAUDI NGA AL-ALDAW”

Agarup dua ribu a tawen ti napalabasen, impadto ti Biblia: “Ammuem daytoy, a kadagiti maudi nga aldaw dumtengto dagiti napeggad a tiempo a narigat a pakilangenan.”

Dinakamatna dagiti makagapu no apay a napeggad ti tiempotayo: “Ta dagiti tattao managayatdanto iti bagbagida, managayat iti kuarta, napalangguad, natangsit, . . . awanan nainkasigudan a panagayat, saan a sidadaan iti aniaman a tulagan, manangparpardaya, awanan panagteppel, narungsot, awanan panagayat iti kinaimbag, mangliliput, natangken ti uloda, natangsit gapu iti panagpannakkel, managayat iti ragragsak imbes a managayat iti Dios.” No kasta, nakaro ti panagsagaba ita gapu ta agbibiagtayo iti “maudi nga al-aldaw.”—2 Timoteo 3:1-4.

Gapu kadagiti nausigtayon, nalawag a saan a kabaelan ti tao a pagpatinggaen ti panagsagaba, nupay naimbag dagiti panggepda. Asino ngarud ti pagpatulongantayo? Rumbeng nga agtalektayo iti Namarsua kadatayo a nangikari a “dadaelenna dagiti aramid ti Diablo” ken dagiti pasurotna. (1 Juan 3:8) Ti sumaganad nga artikulo usigenna ti aramiden ti Dios tapno maikkat ti amin a pakaigapuan ti panagsagaba.