“Idi nagadalak iti kolehio, adu ti mangibagbaga a relihiosoda,” kuna ni Sylvia, nga agtrabtrabaho kas agay-aywan kadagiti lallakay ken babbaket. “Agkusitda no eksamen ken agdrogada. Awan ti epekto ti relihion iti biagda.”

Kuna ti lalaki nga agnagan Lionel: “Agulbod dagiti katrabahoak ken ibagada nga agsakitda uray no saan met. Adda relihionda ngem dida an-annuroten dayta—kasla maysa laeng a displey.”

Awan ti impluensia ti relihion iti moral a panagbiag ti kaaduan a tattao. Adu ita ti addaan iti “nadiosan a debosion” ngem nalawag a “libakenda ti pannakabalin dayta.” (2 Timoteo 3:5) Saan a mapagulidanan dagiti lider ti relihionda, saan met nga isursuro dagiti kleroda ti balakad ti Biblia kadagiti miembroda tapno agbiagda a nadalus iti moral. Di ngarud pakasdaawan nga adu ti mamati a saan a maseknan ti Dios iti panagbiagda.

ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Ipakita ti Biblia nga adda rikna ti Dios ken napateg kenkuana ti konduktatayo. Idi nagrebelde dagiti Israelita iti Dios, “sinaktanda ti riknana.” (Salmo 78:40) Ngem napalalo ti ‘rag-o idiay langit’ no balbaliwan ti maysa ti dakes nga aramidna. (Lucas 15:7) No apresiaren ti maysa a tao dagiti nagsasayaat a galad ti nailangitan nga Amatayo, umuneg ti panagayatna iti Dios, ken dayta ti mangtignay kenkuana a mangayat iti ayaten ti Dios ken manggura iti kagura ti Dios.—Amos 5:15.

KASANO A MARAGPAT DAGITI SAKSI NI JEHOVA TI MAKALIKAGUMAN?

Dagiti Saksi ni Jehova “tumultulongda kadagiti tattao tapno sumayaat ti relasion ti pamilia ken agbalin a mapagpiaran nga umili,” kuna ti The Deseret News iti Salt Lake City, Utah, U.S.A. Innayonna pay: “An-annuroten dagiti miembroda ti nangato a pagalagadan iti moral. Patienda a ti panagsigarilio, panagbartek, panagdroga, panagsugal, seksual nga imoralidad ken homoseksualidad ket ar-aramid a mangdadael iti relasionda iti Dios.”

Natulongan kadi dagiti lider ti relihion dagiti miembroda a mangyaplikar kadagiti moral a pagalagadan ti Dios?

Kasano a nakatulong kadagiti Saksi ti panangammoda iti personalidad ti Dios? “Gagangayen ti panagkusit iti trabaho a panangaywan kadagiti lallakay ken babbaket,” kuna ni Sylvia a nadakamat iti rugi. “Nalaka laeng a tuladen ti ar-aramidenda. Ngem ti pannakaammok no ania ti marikna ni Jehova * maipapan iti dayta ti nakatulong kaniak nga agaramid iti umiso. Naragsakak ta natalna ti panunotko.” Kombinsido ni Sylvia a simmayaat ti biagna gapu ta inyaplikarna dagiti isursuro ti relihionna.

^ par. 9 Jehova ti nagan ti Dios a naipakaammo iti Biblia.