Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapagtalkam Kadi ti Relihionmo Maipapan iti Kuarta?

Mapagtalkam Kadi ti Relihionmo Maipapan iti Kuarta?

Ni Estelle * ket kanayon a makimismisa a kadua dagiti annakna. “Imbagak iti ministromi a kayatko ti agadal iti Biblia,” kinunana. Ngem saan a pulos nga inyadalan ti ministroda. Idi agangay, saanen a makimismisa. Intuloyna: “Nagsurat dagiti opisial ti simbaan ket imbagada a no saanak a makapan, mangtedak lattan iti kuarta. Naamirisko, ‘Saanda a talaga a maseknan kaniak; kuartak laeng ti kayatda.’”

Kinuna ni Angelina a maysa a relihiosa: “Iti simbaanmi, mamitloda nga irikus ti basket iti tunggal misa, ken namnamaenda a mangtedkami. Kanayon nga agdawatda iti kuarta. Isu a naamirisko nga ‘Awan kadakuada ti espiritu ti Dios.’”

Dagiti kadi relihion iti lugaryo agusarda iti nagduduma a pamay-an nga agdawat iti kuarta? Maitunos kadi dayta iti Biblia?

ANIA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Kastoy ti kuna ni Jesus a nangirugi iti Kristianidad: “Inawatyo nga awan bayadna, itedyo nga awan bayadna.” (Mateo 10:8) Awan bayadna ti mensahe ti Biblia ken rumbeng a maammuan ti amin a mayat nga umawat.

Kasano a sinuportaran dagiti nagkauna a Kristiano ti paggastuan ti kongregasion?

Agkontribusion ti tunggal maysa “kas iti inkeddengna iti pusona, saan nga iti nadagsen a rikna wenno mapilpilit, ta ti Dios ayatenna ti naragsak a manangited.” (2 Corinto 9:7) Kinuna ni apostol Pablo: “Aldaw-rabii a nagtrabahokami tapno dikam agbalin a pakadagsenanyo bayat ti panangikasabami kadakayo iti Naimbag a Damag.” (1 Tesalonica 2:9, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia) Tapno masuportaran ni Pablo ti bagina iti ministerio, nakipagtrabaho nga agaramid iti tolda.—Aramid 18:2, 3.

KASANO A MARAGPAT DAGITI SAKSI NI JEHOVA TI MAKALIKAGUMAN?

Masansan nga aggigimong dagiti Saksi ni Jehova iti simple a pasdek a maawagan iti Kingdom Hall. Kasano a masuportaran dagiti paggastuan? Awan ti maipasa a plato wenno sobre a pagdawat iti donasion. Imbes ketdi, asinoman a mangapresiar iti naespirituan a programa, mabalin a mangitinnag iti kahon ti kontribusion iti Kingdom Hall.

Kasano koma ti rumbeng a panangsuporta iti relihion?

Nalawag nga agkasapulan iti kuarta tapno mayimprenta ken maipatulod daytoy a magasin. Ngem awan ti makitam a komersial a pakaammo wenno panagdawat iti kuarta. Napatpateg ti panangipakaammo iti kinapudno a linaon ti Biblia.

Panagkunam: Maitunos kadi daytoy iti sasao ni Jesus ken ti ulidan dagiti nagkauna a Kristiano?

^ par. 2 Nabaliwan ti dadduma a nagan kadagitoy nga artikulo.