Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 UMADANIKA ITI DIOS

“Saan a Mangidumduma” ni Jehova

“Saan a Mangidumduma” ni Jehova

Nabiktimaka kadin iti panangidumduma? Adda kadin gundaway a saan a napatgan iti kiddawmo, saanka a naawat nga agtrabaho, wenno di nasayaat ti panangtratoda kenka gapu iti kolor ti kudil, puli, ken kasasaad iti kagimongan? Saan la a sika ti nakapasar iti kasta. Nupay gagangay ti kasta a panangirurumen ditoy daga, makaparagsak ta saan a mapaspasamak dayta idiay langit. Kombinsido a kinuna ti Kristiano nga apostol a ni Pedro a “ti Dios saan a mangidumduma.”—Basaem ti Aramid 10:34, 35.

Dinakamat ni Pedro dagita a sasao iti balay ni Cornelio a maysa a Gentil. Idi panawen ni Pedro a maysa a Judio, ibilangda a saan a nadalus dagiti Gentil isu a saanda a maikari a kalangen. Gapuna, apay ngarud nga adda ni Pedro iti balay ni Cornelio? Ngamin inyurnos ni Jehova a Dios a mapan ni Pedro sadiay. Iti maysa a sirmata, imbaga ti Dios kenkuana: “Isardengmon nga awagan natulawan ti bambanag a dinalusanen ti Dios.” Maysa nga aldaw sakbayna, saan nga ammo ni Pedro a naaddaan met ni Cornelio iti sirmata nga imbaga kenkuana ti anghel a paayabanna ni Pedro. (Aramid 10:1-15) Idi nabigbig ni Pedro a ni Jehova ti nangimaniobra kadagiti bambanag, natignay nga agsao.

Kinunana: “Iti kinapudnona makitak a ti Dios saan a mangidumduma.” (Aramid 10:34) Ti Griego a sao a naipatarus a “mangidumduma” literal a kaipapananna ti “kumita iti rupa.” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) Maipapan iti daytoy a termino, kuna ti maysa nga iskolar: “Tumukoy daytoy iti maysa a hues a kumita iti rupa ti maysa a tao ken mangngeddeng no nakabasol ti maysa wenno saan, no di ket gapu ta magustuanna wenno kagurana ti tao.” Saan a paboran ti Dios ti maysa a tao maigapu iti puli, nasion, kasasaad iti kagimongan, wenno dadduma pay.

Imbes ketdi, kitaen ni Jehova ti linaon ti pusotayo. (1 Samuel 16:7; Proverbio 21:2) Intuloy a kinuna ni Pedro: “Iti tunggal nasion anamonganna ti tao nga agbuteng kenkuana ken agaramid iti kinalinteg.” (Aramid 10:35) Ti panagbuteng iti Dios kaipapananna a raemen, dayawen, ken agtalek kenkuana, a liklikan ti aniaman a banag a saan a makaay-ayo kenkuana. Ti panagaramid iti kinalinteg ramanenna ti situtulok a panangaramid iti umiso iti imatang ti Dios. Maragsakan ni Jehova iti maysa a tao nga addaan naimpusuan a panagraem kenkuana ken matignay a mangaramid iti umiso.—Deuteronomio 10:12, 13.

No kumita ni Jehova manipud langit, maysa laeng a puli ti makitana—ti puli ti tao

No nabiktimakan iti diskriminasion wenno panangidumduma, makapabileg kenka ti kinuna ni Pedro maipapan iti Dios. Iyadani ni Jehova iti pudno a panagdayaw dagiti tattao iti amin a nasion. (Juan 6:44; Aramid 17:26, 27) Denggen ken sungbatanna ti kararag dagiti adipenna aniaman ti puli, nasion, wenno kasasaadda. (1 Ar-ari 8:41-43) Makapagtalektayo a no kumita ni Jehova manipud langit, maysa laeng a puli ti makitana—ti puli ti tao. Saanka kadi a matignay a mangammo iti ad-adu pay maipapan iti Dios a saan a mangidumduma?

Singasing a basaen iti Biblia iti Hunio

Juan 17-21Aramid 1-10