Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 ISUROYO DAGITI ANNAKYO

Ania ti Masursurotayo iti Maysa a Kriminal?

Ania ti Masursurotayo iti Maysa a Kriminal?

Ti kriminal a tuktukoyentayo ket ti kasarsarita ni Jesus a makita iti ladawan. Pagbabbabawyan ti kriminal ti dakes a naaramidna. Kiniddawna ken Jesus: “Laglagipennak inton makagtengka iti pagariam.” Kas makitam iti ladawan, makisarsarita ni Jesus iti daytoy a kriminal. Ammom kadi ti imbaga kenkuana ni Jesus? * Ikarkari kenkuana ni Jesus: “Pudno ibagak kenka ita nga aldaw, makikaduakanto kaniak idiay Paraiso.”

Panagkunam, anianto ti kasasaad dayta a Paraiso?— Tapno maammuanta ti umiso a sungbat, pagsaritaanta ti Paraiso nga inaramid ti Dios para iti immuna a lalaki ken babai, da Adan ken Eva. Sadino ti ayan dayta a Paraiso? Idiay kadi langit, wenno ditoy daga?

Umiso ti sungbatmo no kunam a ditoy daga. Isu a no ibagatayo nga adda ti kriminal “idiay Paraiso,” panunotentayo nga agbiag ditoy daga inton agbalin dayta a paraiso. Anianto ngata ti itsura ti Paraiso?— Ammuenta.

Kalpasan a pinarsua ni Jehova a Dios ti immuna nga agassawa a da Adan ken Eva, kuna ti Biblia nga inkabilna ida iti paraiso ditoy daga. Naawagan dayta iti “minuyongan [hardin] iti Eden.” Ammom kadi no kasano kapintas idi ti hardin ti Eden?— Sigurado a nakapimpintas a pagnaedan ngem iti aniaman a lugar a makita ita!

Panagkunam kaduanto kadi ni Jesus ditoy daga ti kriminal a nagbabawi?— Saan, kas Ari, addanto ni Jesus idiay langit a mangituray iti Paraiso a daga. Ti pannakikadua ni Jesus iti kriminal kaipapananna a pagungarennanto iti Paraiso a daga ken siguraduenna a maipaay ti kasapulanna. Ngem apay nga ipalubos ni Jesus nga agbiag ti kriminal iti Paraiso?— Pagsaritaanta dayta.

 Pudno a dakes ti inaramid daytoy a kriminal. Ngem kasta met ti inaramid ti adu a tattao a nagbiag ditoy daga. Nupay kasta, kaaduan kadakuada ti nagaramid iti dakes gapu ta saanda a pulos a naammuan ti maipapan ken Jehova ken ti kayatna nga aramidenda.

Isu a dagita a tattao, agraman ti kinasarita ni Jesus a naibitay a kriminal, mapagungarto iti Paraiso ditoy daga. Maisuronto kadakuada ti pagayatan ti Dios. Iti kasta, maipakitada no talaga nga ay-ayatenda ni Jehova.

Ammom kadi no kasanoda a maipakita dayta?— Babaen ti panangaramidda iti pagayatan ti Dios. Nagsayaat la ketdi ti agbiagto iti Paraiso ken makikadua a kanayon kadagiti mangay-ayat ken Jehova ken iti padada a tao!

^ par. 3 No adda kaduam nga ubing, ti uged ket palagip nga agsardengka ken paregtaem nga ibagana ti naawatanna.