Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Apay nga awan ti sangalubongan a talna?

Ti laeng gobierno a mangbalbaliw iti kababalin dagiti tattao ti mangyeg iti sangalubongan a talna

Dakamaten ti Biblia ti dua a kangrunaan a rason. Umuna, nupay nakaaramid dagiti tattao kadagiti nakaskasdaaw a bambanag, saanda a naparsua nga addaan abilidad a mangiturong iti bukodda nga addang. Maikadua, saan nga agballigi ti tao gapu ta “ti intero a lubong adda iti pannakabalin daydiay nadangkes,” ni Satanas a Diablo. Gapuna, saan a kabaelan ti tao nga iyeg ti sangalubongan a talna.—Basaem ti Jeremias 10:23; 1 Juan 5:19.

Awan ti sangalubongan a talna gapu iti panagimbubukodan ken ambision ti tao. Ti laeng sangalubongan a gobierno a mangisuro kadagiti tattao a mangayat iti umiso ken maseknan iti maysa ken maysa ti makaiyeg iti sangalubongan a talna.—Basaem ti Isaias 32:17; 48:18, 22.

Asino ti mangyeg iti talna ditoy daga?

Inkari ti mannakabalin-amin a Dios a mangipasdek iti maysa a gobierno a mangituray iti sangatauan. Dayta ti mangsukat kadagiti gobierno ti tao. (Daniel 2:44) Ti Anak ti Dios a ni Jesus ti agturayto kas Prinsipe ti Kappia. Ikkatennanto ti kinadakes iti intero a daga ken isurona kadagiti tattao no kasano ti makikappia.—Basaem ti Isaias 9:6, 7; 11:4, 9.

Babaen ti panangiwanwan ni Jesus, minilion ita ti mangus-usar iti Sao ti Dios, ti Biblia, a mangisuro kadagiti tattao no kasano ti makikappia. Asidegen a mapasamak ti sangalubongan a talna.—Basaem ti Isaias 2:3, 4; 54:13.