Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 TI BIBLIA BALBALIWANNA TI BIAG

“Inar-arapaapko ti Agbalin a Padi”

“Inar-arapaapko ti Agbalin a Padi”
  • PANNAKAYANAKNA: 1957

  • NAKAYANAKANNA: MEXICO

  • PAKASARITAANNA: NAGADAL ITI SEMINARIO; MANAGPUNGPUNGTOT

TI NAPALABASKO:

Naipasngayak iti bassit nga ili ti Texcoco. Kaaduan idi a kalsada ket saan a sementado ken natapuk. Kadawyan a makita dagiti tattao iti kabangibang a purok a manguk-ukod kadagiti asno a kargado kadagiti tagilako nga agturong iti ili. Nakurapaykami a pamilia a buklen ti siam nga annak, ket siak ti maikapito. Agtartarimaan ni Tatang iti guaraches (sandalias) kas pangsuportana iti pamilia. Ngem natay ni Tatang idi pito ti tawenko. Sipud idin, ni Nanang ti nangisakad iti panagbiagmi.

Agtoktokar ni apongko a lakay iti biolin ken maestro iti orkestra nga agtoktokar kadagiti narelihiosuan a klasikal a musika. Dandani amin a miembro ti pamiliami ket ammona ti agtokar iti instrumento. Kantora iti simbaan ni Nanang, ken kumakanta iti opera ken pianista met ni Angkel. Relihioso ti pamiliami. Sakristanak ket arapaapko ti agbalin a misionero a Katoliko. Ngem kabayatanna, pagay-ayatko met ti agbuya iti karate, isu a nagbalinak a managpungpungtot.

Nagadalak iti eskuelaan nga imatmatonan dagiti papadi idiay Puebla. Kayatko ti agbalin a padi a Katoliko. Ngem iti maudi a tawen ti panageskuelak, naupayak iti Simbaan. Maysa nga agkabannuag a madre ti nanggargari kaniak. Pinagkedkedak ti sulisog, ngem dayta a pasamak ti nanggutugot iti riknak a mangasawa. Nakitak met ti kinamanaginsisingpet ti dadduma a papadi. Idi agangay, diakon kayat ti agbalin a padi.

Idi sakristanak, inar-arapaapko ti agbalin a misionero a Katoliko ngem pagay-ayatko met ti agbuya iti karate isu a nagbalinak a managpungpungtot

Inkeddengko ti agadal iti musika iti National Conservatory of Music idiay Mexico City. Nagasawaak kalpasan  ti panagturposko ket naaddaankami iti uppat nga annak idi agangay. Tapno masuportarak ti pamiliak, agkantaak iti Misa iti Simbaan.

Sipud pay idi damo, nariribuken ti panagasawami. Kanayonkami nga agapa ken baketko gapu iti imon a masansan nga agtungpal iti panagkinnabilmi. Kalpasan ti 13 a tawen, nagsinakami ket idi agangay, nagdiborsiokami.

NO KASANO A BINALBALIWAN TI BIBLIA TI BIAGKO:

Naam-ammok nga umuna dagiti Saksi ni Jehova sakbay a nakisinaak ken baketko. Dua a Saksi ti nagtuktok iti ruanganmi ken intukonda a pagsaritaanmi ti Biblia. Impagarupko nga adun ti ammok maipapan iti relihion, isu a kayatko a paneknekan a kamalida. Nangibangonak kadagiti narigat a saludsod nga impapanko nga awan ti sungbatna. Ngem nasdaawak ta kanayon nga umiso dagiti sungbatda a naibatay iti Biblia. Naamirisko a bassit laeng a talaga ti ammok. Ngem saan a nasayaat ti panangtrato ni baketko kadagiti Saksi ken okupadoak met isu a naisardeng ti panagsarungkarda.

Kalpasan ti lima a tawen, nakasaritak manen dagiti Saksi ni Jehova ngem adda sabalin a kabkabbalayko, ni Elvira. Saan a binusor ni Elvira dagiti Saksi ni Jehova, isu a regularen ti panagadalko iti Biblia. Nupay kasta, sumagmamano pay a tawen ti naglabas sakbay a nabaliwak ti estilo ti panagbiagko.

Naamirisko a masapul a mangaramidak iti dakkel a panagbalbaliw no kayatko a naimpusuan a dayawen ni Jehova. Umuna, masapul nga umikkatak iti trabahok nga agkanta iti Misa ti Simbaan ken agsapulak iti sabali a trabaho. (Apocalipsis 18:4) Masapul met a pagbalinek a legal ti panagasawami ken ni Elvira.

Ngem ti maysa a karigatan a balbaliwak ket ti panagpungpungtotko. Dua teksto iti Biblia ti nakatulong kaniak. Ti Salmo 11:5 a mangibagbaga a kagura ni Jehova ti kinaranggas ken ti 1 Pedro 3:7 a nangisuro kaniak a masapul a raemek ni baketko tapno imdengan ni Jehova ti kararagko. Bayat nga inut-utobko dagita a bersikulo ken inkararagko ti tulong ni Jehova, in-inut a nasursurok a kontrolen ti pungtotko.

Naadalko iti Biblia a masapul a raemek ni baketko tapno imdengan ni Jehova ti kararagko

NO KASANO A NAGUNGGONAANAK:

Naragsak itan ti biag ti pamiliak. Ikagkagumaak a pasayaaten ti relasionko kadagiti annakko iti umuna nga asawak ken tultulongak ti agdama a pamiliak nga agtalinaed a nabileg ti pammatida.

Idi ubingak pay, inar-arapaapko ti agbalin a padi ken tumulong kadagiti tattao. Mariknak itan a pudpudno a makapnek ti biagko. Supsuportarak ti pamiliak babaen ti panagisuro iti musika. Maragsakanak met ta nakan-anus kaniak ni Jehova ta inikkannak iti gundaway nga agbalbaliw ken agbalin a nasaysayaat a tao!