Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN MAYO 2013

Agtalekka Kadi iti Dios?

Agtalekka Kadi iti Dios?

IPAPANMO nga adda gayyemmo nga ap-apresiarem unay, ngem adda inaramidna a dimo maawatan. Babbabalawen ti dadduma ti inaramidna ken ti motibona, nga ibagbagada a naulpit ti gayyemmo. Dagus kadi a patiem ti ibagbagada, wenno ammuem pay ti opinionna? No awan sadiay, urayem kadi a mangilawlawag?

Sakbay a sungbatam dayta, mabalin a kayatmo a maammuan ti ad-adu pay. Nalabit maisaludsodmo, ‘Kasano kauneg ti pannakaammok maipapan iti gayyemko, ken apay nga ap-apresiarem?’ Umiso dayta nga aramiden, ngem panunotem: Saan kadi a kasta met ti aramidem no adda mangibaga a naulpit ti Dios?

Mabalin a dimo matarusan ti dadduma nga inaramid ti Dios, wenno mariroka iti impalubosna a napasamak. Adu a tattao ti mangibaga kenka a naulpit ti Dios ken guyugoyendaka a mangipapan a dakes ti motibona. Ammuem kadi pay nga umuna ti rason sakbay a mangaramidka iti konklusion? Ti sungbat ket agdepende no kasano kauneg ti pannakaammom iti Dios. Isaludsodmo iti bagim, ‘Ania a kita a gayyem ti Dios kaniak?’

No narigat ti biagmo, mabalin a maibagam a ti Dios saan a nasayaat a gayyem kaniak. Ngem panunotem a naimbag. Gapuanan kadi ti Dios dagiti pakarigatam wenno dagiti sagsagrapem a bendision? Kas naammuantayon, ni Satanas “ti agturay iti daytoy a lubong,” saan a ni Jehova. (Juan 12:31) Ngarud gapuanan ni Satanas ti adu a rigat ken kinaawan hustisia ditoy lubong. Ken dikay kadi umanamong a ti kinaimperpektotayo ken ti di mapakpakadaan a pasamak ti makagapu iti adu a problematayo?

Gapuanan kadi ti Dios dagiti pakarigatam wenno dagiti sagsagrapem a bendision?

Iti sabali a bangir, ania dagiti inaramid ti Dios? Usigem ti kuna ti Biblia a ti Dios “ti Nangaramid iti langit ken daga”; karaman kadagiti aramidna ti “nakaskasdaaw” a pannakaaramid ti bagitayo; ken ni Jehova “ti Dios nga iti imana ti ayan ti angesmo.” (Salmo 124:8; 139:14; Daniel 5:23) Ania ti kayat a sawen amin dagita?

Kaipapanan dayta nga utangtayo iti Namarsua ti biag ken kaaddatayo. (Aramid 17:28) Kaipapananna met a ti biag, ti kinapintas ti aglawlawtayo, ti marikna a ragsak gapu iti panagayat ken pannakigayyem, kasta met ti panagraman, panangapros, panagangot ken panagdengngeg—amin dagitoy ket sagut ti Dios. (Santiago 1:17) Dikay kadi umanamong a dagitoy a bendision ti mamagbalin kenkuana a Gayyem a maikari a pagraeman ken pagtalkan?

Mabalin a marigatanka nga agtalek iti Dios gapu ta nalabit saanmo pay unay am-ammo ti Dios. Gagangay laeng dayta. Iti daytoy ababa nga artikulo, ditay mailawlawag ti amin a rason no apay nga ibaga ti dadduma a naulpit ti Dios. Ngem saan kadi a napateg no ikagumaantayo nga ammuen ti ad-adu pay maipapan iti Dios? * Masiguradomi a no aramidem dayta, maammuamto ti kinapudno maipapan iti Dios. Naulpit kadi? Saan, imbes ketdi: “Ti Dios ket ayat.”1 Juan 4:8.

^ par. 8 Kas pagarigan, maammuam ti ad-adu pay nga impormasion no apay nga ipalubos ti Dios ti kinadakes iti kapitulo 11 iti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

Apay nga Ipalpalubos ti Dios ti Kinadakes ken Panagsagaba?

Kasano a nangrugi ti kinadakes, ken apay nga ipalpalubos dayta ti Dios? Agpatingganto ngata ti panagsagaba?