Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN Mayo 2013 | Naulpit Kadi ti Dios?

Dagiti natural a didigra a mapaspasamak ita ken dagiti panangukom ti Dios a nairekord iti Biblia ti makagapu nga agduadua ti dadduma no maseknan ti Dios. Talaga kadi nga ipakita dagita a naulpit ti Dios?

TOPIKO ITI AKKUB

Apay nga Adda Mangibaga a Naulpit ti Dios?

Adu ti mangibaga a naulpit wenno saan a maseknan ti Dios. Ania ti kuna ti Biblia?

TOPIKO ITI AKKUB

Natural a Didigra—Pammaneknek Kadi a Naulpit ti Dios?

Yantangay ti pudno a Dios kagurana ti kinaulpit, apay nga ipalpalubosna a matay dagiti inosente a tattao gapu iti natural a didigra?

TOPIKO ITI AKKUB

Panangukom ti Dios—Naulpit Kadi?

Tapno maammuam ti sungbat daytoy a saludsod, usigem ti dua a panangukom ti Dios a nadakamat iti Biblia—ti Layus idi kaaldawan ni Noe ken ti pannakapapatay dagiti Canaanita.

TOPIKO ITI AKKUB

Agtalekka Kadi iti Dios?

Ammuem no kasano nga agbalinka a naragsak no maam-ammom ti Dios kas mapagtalkan a gayyem.

TI BIBLIA BALBALIWANNA TI BIAG

“Inar-arapaapko ti Agbalin a Padi”

Sipud kinaubing, kayat ni Roberto Pacheco ti agbalin a padi. Ammuem no ania ti nangbalbaliw iti biagna.

TULBEK TI NARAGSAK A PAMILIA

No Kasano a Pakilangenan ti Dati a Pamilia ti Asawam

Kasano a makatulong dagiti prinsipio ti Biblia kadagiti agsiuman tapno maaddaanda iti nasayaat a relasion kadagiti gagayyem, kakabagian, ken ti dati nga asawada?

UMADANIKA ITI DIOS

Talaga Kadi a Maseknan Kenka ni Jehova?

Narigatmo kadi a patien nga ipatpategnaka ti Dios kas indibidual? Ti sasao ni Jesus iti Juan 6:44 mangted iti pammaneknek a maseknan ti Dios iti tunggal maysa.

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Pakawanen kadi ti Dios uray dagiti nadagsen a basol? Ania ti aramidentayo no kayattayo a magun-od ti anamong ti Dios?

Dagiti Features a Makita Online

Patien Kadi Dagiti Saksi ni Jehova nga Isuda Laeng ti Maisalakan?

Ibaga ti Biblia no siasino dagiti maisalakan.