Ania ti aramidentayo tapno magun-odtayo ti anamong ti Dios? Nakaad-adu kadi dagiti alagaden a masapul a surotentayo? Saan. Sigun iti Anak ti Dios a ni Jesu-Kristo, ti kalikaguman ti Dios kadatayo ket magupgop laeng iti maysa a sao.—Basaem ti Marcos 12:28-31.

Ammuentayo nga umuna no kaano a dinakamat ni Jesus dagita a sasao. Agisursuro idi idiay templo idi Nisan 1 1, sumagmamano nga aldaw sakbay ti ipapatayna. Tapno matiliwda ni Jesus, dinamag kenkuana dagiti kabusorna dagiti kontrobersial a saludsod. Napagulimekna ida kadagiti sungbatna. Kalpasanna, dinamagda ken Jesus: “Ania a bilin ti umuna iti amin?”—Bersikulo 28.

Narigat dayta a saludsod ta pagdedebatean ti dadduma a Judio no ania ti umuna wenno kapatgan kadagiti 600 a linteg a mangbukel iti Mosaiko a Linteg. Para kadagiti dadduma, ibagada a napateg amin dagiti linteg. Ania ngata ti sungbat ni Jesus iti saludsodda?

Kas sungbat, saan laeng a maysa a bilin ti dinakamat ni Jesus no di ket dua. Umuna, kinunana: “Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo buyogen ti intero a pusom ken buyogen ti intero a kararuam ken buyogen ti intero a panunotmo ken buyogen ti intero a pigsam.” (Bersikulo 30; Deuteronomio 6:5) Dagiti termino a “puso,” “panunot,” “kararua,” ken “pigsa” ket agkakanaigda. * Kayatna a sawen: Ti panagayat ken Jehova ramanenna ti intero a kinatao, amin a pisikal ken mental nga abilidad ken sanikua ti maysa a tao. Kastoy ti kuna ti maysa a reperensia iti Biblia: “Sipapasnek ken naimpusuan nga ayaten ti Dios.” No ay-ayatem ti Dios, aramidem ti amin a kabaelam nga agbiag iti wagas nga anamonganna.—1 Juan 5:3.

Maikadua, kinuna ni Jesus: “Masapul nga ayatem ti padam a tao a kas iti bagim.” (Bersikulo 31; Levitico 19:18) Agkuykuyog ti panagayat iti Dios ken panagayat iti kaarruba. Ti panagayat iti kaarruba ket resulta ti panagayat iti Dios. (1 Juan 4:20, 21) No ayatentayo dagiti kaarrubatayo a kas iti bagitayo, tratuentayo ida iti wagas a kayattayo a panangtratoda kadatayo. (Mateo 7:12) No aramidentayo dayta, ipakpakitatayo nga ay-ayatentayo ti Dios—ken ti sabsabali—a nangaramid kadatayo sigun iti ladawanna.—Genesis 1:26.

Amin a kalikaguman ni Jehova kadagiti agdaydayaw kenkuana ket magupgop iti maysa laeng a sao: ayat

Kasano kapateg ti bilin nga ayatentayo ti Dios ken ti kaarruba? “Awanen ti sabali a bilin a dakdakkel ngem kadagitoy,” kuna ni Jesus. (Bersikulo 31) Iti umasping a salaysay, kinuna ni Jesus nga amin a dadduma a bilin ket naibatay iti daytoy dua a bilin.—Mateo 22:40.

Saan a narigat a gun-oden ti anamong ti Dios. Amin a kalikagumanna kadatayo ket magupgop iti maysa a sao: ayat. Sipud pay idi, daytan ti kapatgan a paset ti pudno a panagdayaw ken agtultuloy dayta agingga ita. Ngem ti ayat ket saan laeng a sao wenno rikna; maipakita dayta babaen ti aramid. (1 Juan 3:18) Ammuem no kasanom a mapatanor ken maipakita ti panagayat ken Jehova a Dios, ta Isu “ket ayat.”—1 Juan 4:8.

Singasing a basaen iti Biblia iti Marso

Marcos 9Lucas 6

^ par. 6 Iti Biblia, ti sao a “kararua” tumukoy iti kinatao. Gapuna, ti “kararua” saklawenna ti “puso,” “panunot,” ken “pigsa.”