Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Marso 2013

 SALUDSOD DAGITI AGBASBASA . . .

Biag Kadi Idiay Langit ti Inkari ni Jesus iti Managdakdakes?

Biag Kadi Idiay Langit ti Inkari ni Jesus iti Managdakdakes?

Tumaud daytoy a saludsod gapu ta inkari ni Jesus ti biag idiay Paraiso iti managdakdakes a naibitay a kaduana. Kinuna ni Jesus: “Pudno ibagak kenka ita nga aldaw, makikaduakanto kaniak idiay Paraiso.” (Lucas 23:43) Paliiwem ta saan nga imbaga ni Jesus no sadino ti ayan dayta a Paraiso. Kayat kadi a sawen ni Jesus a kaduananto ti managdakdakes idiay langit?

Ammuentayo nga umuna no kualipikado dayta a managdakdakes nga agbiag idiay langit. Dagiti tattao nga addaan namnama nga agbiag idiay langit ket nabautisaranda iti danum ken iti nasantuan nga espiritu, isu a napulotanda iti espiritu nga ad-adalan ni Jesus. (Juan 3:3, 5) Ti sabali pay a makalikaguman ket agbiagda a maitunos iti moral a pagalagadan ti Dios ken ipakitada dagiti galad a kas iti kinamapagpiaran, kinamatalek, ken panangngaasi. (1 Corinto 6:9-11) Agtalinaedda met a nasungdo iti Dios ken ni Kristo agingga nga agpatingga ti biagda ditoy daga. (Lucas 22:28-30; 2 Timoteo 2:12) No maragpatda dagitoy a makalikaguman kadakuada, maikarida a mapagungar ken kualipikadoda nga umawat iti dakdakkel a responsabilidad idiay langit, kas papadi ken ar-ari a kadua ni Kristo a mangituray iti sangatauan iti sangaribu a tawen.—Apocalipsis 20:6.

Maisupadi iti dayta, ti managdakdakes a kadua ni Jesus ket nagbiag ken natay kas maysa a kriminal. (Lucas 23:32, 39-41) Pudno, nangipakita iti panagraem ken Jesus idi kinunana: “Laglagipennak inton makagtengka iti pagariam.” (Lucas 23:42) Ngem saan pay a nabautisaran, saan met a napulotan iti espiritu nga adalan ni Jesus, ken saan pay met a napaneknekan a nalinteg ken matalek. Nainkalintegan ngata nga ikari ni Jesus kenkuana a makipagari a kadua dagiti matalek a pasurotna, a napaneknekanen ti kinamatalekda?—Roma 2:6, 7.

Kas panangyilustrar: No dimmawat iti pammakawan ti maysa a tao a nangtakaw iti kuartam, mabalin a saanmon nga idarum. Ngem pagtalkam ngata a mangaywan iti pamiliam wenno mangimanehar iti negosiom? Sigurado nga iparebbengmo laeng dayta kadagiti pagtaltalkam. Kasta met, dagidiay addaan namnama nga agbiag idiay langit masapul nga adda natibker a pangibatayan a salimetmetanda dagiti nalinteg a pagalagadan ti Dios inton iturayanda ti sangatauan. (Apocalipsis 2:10) Nupay napasnek ti panagpakpakaasi ti managdakdakes, saan pay a napaneknekan a mapagtalkan.

Ngem saan kadi nga imbaga ni Jesus a kaduananto ti managdakdakes idiay langit iti dayta nga aldaw? Imposible dayta, ta ni Jesus ket saan a napan idiay langit iti dayta nga aldaw, imbes ketdi, adda “iti puso ti daga” kayatna a sawen iti tanem iti tallo nga aldaw. (Mateo 12:40; Marcos 10:34) Uray kalpasan ti panagungarna, nagtalinaed ditoy daga iti 40 nga aldaw sakbay nga immuli idiay langit. (Aramid 1:3, 9) Isu nga imposible a kadua ni Jesus ti managdakdakes idiay langit iti dayta nga aldaw.

Ania ngarud a Paraiso ti papanan ti managdakdakes? Inton agungar, aggianto iti Paraiso ditoy daga nga iturayan ni Jesus. (Aramid 24:15; Apocalipsis 21:3, 4) Tapno maammuam ti ad-adu pay maipapan iti Paraiso ken dagiti kalikaguman ti Dios, makisaritaka iti maysa kadagiti Saksi ni Jehova.