Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Sungbat Dagiti Saludsod Maipapan iti Biblia

Apay a Maawagan ni Jesus iti Anak ti Dios?

Awan ti literal nga asawa ti Dios a mangipasngay kadagiti annakna. Isu ti Namarsua iti amin a sibibiag. Naparsua dagiti tattao a kabaelanda nga ipakita dagiti galad ti Dios. Dayta ti gapuna a naawagan iti “anak ti Dios” ni Adan, ti umuna a tao a pinarsua ti Dios. Kasta met, naawagan ni Jesus kas “ti Anak ti Dios” gapu ta naparsua nga addaan kadagiti galad a kas iti Amana.Basaem ti Lucas 3:38; Juan 1:14, 49.

Kaano a naparsua ni Jesus?

Ni Jesus ket pinarsua ti Dios sakbay pay a pinarsuana ni Adan. Kinapudnona, ti Dios pinarsuana ni Jesus ken inusarna a nangaramid iti amin a banag, agraman dagiti anghel. Dayta ti makagapu a ti Biblia awaganna ni Jesus kas “ti inauna iti isuamin a parsua” ti Dios.Basaem ti Colosas 1:15, 16.

Sakbay pay a naipasngay idiay Betlehem, nagbiagen ni Jesus kas espiritu a parsua idiay langit. Idi dimtengen ti tiempo, manipud langit inyakar ti Dios ti biag ni Jesus iti aanakan ni Maria tapno mayanak kas tao.—Basaem ti Lucas 1:30-32; Juan 6:38; 8:23.

Apay a pagayatan ti Dios a mayanak ni Jesus ditoy daga kas tao? Ania ti naisangsangayan nga akem nga intungpal ni Jesus? Ammuem ti sungbat ti Biblia kadagitoy a saludsod tapno lumawag ti pannakaawat ken panangipategmo iti inaramid kenka ti Dios ken ni Jesus.