Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA

Ania ti Nagan ti Dios?

Ania ti Nagan ti Dios?

Adda nagan ti amin a kapamiliatayo. Uray dagiti tarakentayo, adda naganda! Saan kadi a rumbeng nga adda met nagan ti Dios? Iti Biblia, adu ti titulo a tumukoy iti Dios, kas iti Dios a Mannakabalin-amin, Soberano nga Apo, ken Namarsua, ngem adda met naganna.—Basaem ti Isaias 42:8.

Iti adu a patarus ti Biblia, mabasa ti nagan ti Dios iti Salmo 83:18. Kas pagarigan, ti Baro a Lubong a Patarus ti Nasantuan a Kasuratan, kunaenna: “Sika, nga agnagan Jehova, sika laeng ti Kangatuan iti intero a daga.”

Apay nga usarentayo ti nagan ti Dios?

Kayat ti Dios nga usarentayo ti naganna. No kasaritatayo dagiti ipatpategtayo, kas kadagiti nasinged a gagayyemtayo—awagantayo ida iti naganda. Saan kadi a kasta met laeng no makisaritatayo iti Dios? Kayat met ni Jesu-Kristo nga usarentayo ti nagan ti Dios.—Basaem ti Mateo 6:9; Juan 17:26.

Ngem tapno agbalintayo a gayyem ti Dios, ammuentayo ti ad-adu pay maipapan kenkuana saan laeng a ti naganna. Kas pagarigan, ania a kita a persona ti Dios? Posible kadi ti agbalin a nasinged iti Dios? Maammuam ti sungbat dagita iti Biblia.