Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 UMADANIKA ITI DIOS

“Impalgakmo Ida Kadagiti Ubbing”

“Impalgakmo Ida Kadagiti Ubbing”

Kayatmo kadi a maammuan ti kinapudno maipapan iti Dios—ti kinasiasinona, ti kayat ken kagurana, ken ti pagayatanna? Impalgak ni Jehova a Dios ti amin a kinapudno maipapan iti bagina babaen iti Saona, ti Biblia. Ngem saan nga amin nga agbasa iti Biblia ket matarusanna a naan-anay ti kinapudno. Apay? Ngamin, maysa a pribilehio ti panangtarus iti naespirituan a kinapudno; isu a saan a maited dayta iti amin. Ammuentayo ti kinuna ni Jesus maipapan iti daytoy a banag.—Basaem ti Mateo 11:25.

Mangrugi dayta a teksto iti sasao nga: “Iti dayta a tiempo kinuna ni Jesus kas sungbat.” Gapuna, ti kayat nga ibaga ni Jesus ket nalabit sungbat ti nabiit pay a napasamak. Kalkalpasna laeng a tinubngar dagiti manangyaleng-aleng a tattao iti tallo a siudad ti Galilea a nangaramidanna kadagiti milagro. (Mateo 11:20-24) Nalabit maisaludsodmo, ‘Apay a dida patien ti kinapudno nga insurona idinto ta nakitada la ngaruden dagiti milagro nga inaramidna?’ Ti kinaaleng-aleng dagiti tattao ipakitana ti kinasukirda.—Mateo 13:10-15.

Ammo ni Jesus a tapno matarusantayo ti kinapudno maipapan iti Dios a masarakan iti Biblia, kasapulantayo ti dua a banag: Ti tulong ti Dios ken ti umiso a kasasaad ti puso. Kinuna ni Jesus: “Idaydayawka iti publiko, Ama, Apo ti langit ken daga, agsipud ta inlemmengmo dagitoy a banag kadagiti mamasirib ken nasaririt ket impalgakmo ida kadagiti ubbing.” Maawatam kadi no apay a maibilang a pribilehio ti panangtarus iti kinapudno maipapan iti Dios a masarakan iti Biblia? Adda kalintegan ni Jehova a mangikeddeng no siasino laeng ti pangipalgakanna iti kinapudno gapu ta isu ti “Apo ti langit ken daga.” Ti Dios ikkanna iti gundaway ti amin a mangtarus iti kinapudno. Ania ti pangibatayan ti Dios no siasino ti pangipalgakanna ti kinapudno a linaon ti Biblia?

Anamongan ni Jehova dagiti napakumbaba ngem busorenna dagiti natangsit. (Santiago 4:6) Inlemmengna ti kinapudno kadagiti “mamasirib ken nasaririt”—dagiti mamasirib ken de adal a tao ditoy lubong a gapu iti kinapannakkel ken panagtalekda iti bagida, ipapanda a didan kasapulan ti tulong ti Dios. (1 Corinto 1:19-21) Ngem ipalgakna ti kinapudno kadagiti “ubbing”—dagiti umadani kenkuana nga addaan napasnek a puso ken napakumbaba a kas kadagiti ubbing. (Mateo 18:1-4; 1 Corinto 1:26-28) Nakita a mismo ni Jesus ti reaksion dagita a tattao. Saan a naawatan ti adu a napannakkel ken edukado a lider ti relihion ti mensahe ni Jesus, ngem naawatan dayta dagiti napakumbaba a mangngalap. (Mateo 4:18-22; 23:1-5; Aramid 4:13) Iti sabali a bangir, adda met dagiti nabaknang ken edukado a tattao a nangipakita iti pudno a kinapakumbaba ken nagbalinda nga adalan ni Jesus.—Lucas 19:1, 2, 8; Aramid 22:1-3.

Subliantayo ti saludsod a nadakamat iti rugi: Kayatmo kadi a maammuan ti kinapudno maipapan iti Dios? No wen, makaparagsak a maammuan a saan nga anamongan ti Dios dagidiay mangibilbilang iti bagida a mamasirib ditoy lubong. Iti kasumbangirna, anamonganna dagidiay tagtagibassiten dagiti mamasirib. No sipapakumbaba nga adalem ti Sao ti Dios, mabalin a maysaka kadagiti pangtedan ti Dios iti napateg a sagut—ti panangtarus iti kinapudno maipapan kenkuana. Mangipaay dayta kenka iti naragsak a biag ita ken iti “pudpudno a biag”—biag nga agnanayon iti baro a lubong ti kinalinteg nga inkari ti Dios a dandanin dumteng. *1 Timoteo 6:12, 19; 2 Pedro 3:13.

Singasing a basaen iti Biblia iti Enero

Mateo 1-21

^ par. 7 Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a tumulong kenka tapno maammuam ti kinapudno maipapan iti Dios ken kadagiti panggepna. Mangikonkonduktada iti libre a panangyadal iti Biblia, nga usarenda ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?