Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Panangbirok iti Kaipapanan ti Krismas

Panangbirok iti Kaipapanan ti Krismas

“Makapairayo ti panagraragsak dagiti tattao no tiempo ti Krismas. Ngem gapu ta okupadotayo unay, bassiten ti tiempotayo para iti pamilia ken gagayyem. No dadduma, mapukaw ti rag-otayo gapu iti stress.”—BRAD HENRY, DATI A GOBERNADOR TI OKLAHOMA [U.S.A.], DISIEMBRE 23, 2008.

NO UMADANIN ti Krismas, mangngegen dagiti kanta ken mabuyan dagiti pelikula ken programa ti TV a mangiparparegta iti naragsak nga okasion—ti kaipapanan ti Krismas. Panagkunam, ania a talaga ti kaipapanan ti Krismas? Ti kadi

  • Pananglaglagip ken Jesu-Kristo?
  • Ragsak iti panangted?
  • Panangtulong kadagiti agkasapulan?
  • Panagkakadua kas pamilia?
  • Panangiparegta iti kappia?

Kas iti nadakamat itay a kinuna ti dati a gobernador a ni Brad Henry, adu nga agselselebrar iti Krismas ti saan a makaaramid kadagita no tiempo ti Krismas. Masansan nga okupado ken mabannogda, ken kangrunaanna, tiempo dayta ti panagnegosio. Imposible kadi a maragpat ti pudno a kaipapanan ti Krismas?

Iparparegta kadatayo ti Biblia a laglagipentayo ni Jesu-Kristo, sipaparabur a mangted, tulongan dagiti agkasapulan, ken mangiwaya iti tiempo para iti pamilia. Isuronatayo met no kasano ti agbalin a mannakikappia. Gapuna, imbes a pagsaritaan no apay nga adda dagiti saan nga agselebrar iti Krismas, * mausig kadagiti sumaganad nga artikulo dagitoy a saludsod:

  • Ania dagiti rason nga agselebrar ti dadduma iti Krismas?
  • Apay a mapaay ti panggep a nakairantaan ti Krismas?
  • Ania dagiti prinsipio ti Biblia a nakatulong iti minilion a tattao a nakabirok iti nasaysayaat pay ngem Krismas?

^ par. 10 Para iti Nainkasuratan a rason no apay a saan a selebraran ti dadduma ti Krismas, kitaem ti artikulo a “Saludsod Dagiti Agbasbasa—Apay nga Adda Dagiti Saan nga Agselebrar iti Krismas?”