“Ad-adu ti kinaragsak iti panangted ngem iti panangawat.”—ARAMID 20:35.

Rason nga agselebrar ti dadduma iti Krismas.

Kas iti kinuna ni Jesus, ti panangted ket mangparagsak iti nangted ken iti umawat. Ibilang ti adu a ti panagregalo ti maysa kadagiti kapatgan a paset ti Krismas a mangparagsak kadakuada. Kas pagarigan, idi napan a tawen, uray idi bimmaba ti ekonomia idiay Ireland, ipakita ti maysa a surbey a namnamaen ti kada pamilia a makagastoda iti nasurok a 500 euro (agarup $660 U.S.) para kadagiti regalo iti Krismas.

Apay a mapaay ti panggep?

Marikna ti adu a ti panagregalo no tiempo ti Krismas ket ad-adda a mangpadanag imbes a mangparagsak. Apay? Ngamin, mapilitan dagiti tattao a gumatang iti regalo a dida kabaelan. Yantangay adu ti aggigiddan a gumatang iti regalo, makapasikor ti ag-shopping ta aglilinnetlet ti tao ken atiddog ti pila.

Ania dagiti makatulong a prinsipio ti Biblia?

“Iyugaliyo ti mangted,” kuna ni Jesus. * (Lucas 6:38) Saanna nga imbaga a mangted laeng iti regalo iti espesipiko a petsa a manamnama nga aramiden dayta dagiti tattao. Pinaregta ni Jesus dagiti pasurotna nga iyugalida ti mangted iti regalo.

“Tunggal maysa aramidenna koma kas iti inkeddengna iti pusona, saan nga iti nadagsen a rikna wenno mapilpilit, ta ti Dios ayatenna ti naragsak a manangited.” (2 Corinto 9:7) Kuna ti maysa a komentario ti Biblia a ti kayat a sawen dayta a balakad ket ‘saan koma a mapilpilit’ a mangted ti maysa. Ti ‘naragsak a mangted’ saan nga obligado a mangted iti regalo iti espesipiko a tiempo, inton manamnama a mangted dagiti tattao kas iti mapaspasamak no tiempo ti Krismas.

“No ti kinamanagsagana umun-una nga adda, nangnangruna a maawat dayta sigun iti adda iti maysa a tao, saan a sigun iti awan iti maysa a tao.” (2 Corinto 8:12) Saan a kalikaguman ti Dios nga umutang ti maysa tapno makagatang iti nangina a regalo. Imbes ketdi, no mangted ti maysa ‘sigun iti adda kenkuana,’ saan laeng a mangted iti regalo tapno adda maitedna no di ket ‘nangnangruna a maawat.’ Naiduma la ketdi dayta iti ibagbaga dagiti negosiante no tiempo ti Krismas a “gumatangka itan, intono kuan a bayadam”!

^ par. 8 Kunaen laeng ti dadduma a patarus ti Biblia: “Mangtedkayo.” Ngem iti orihinal a Griego, ti nausar a berbo ipasimudaagna ti agtultuloy a tignay. Tapno maipaawat ti umiso a kaipapanan ti sao nga inusar ni Jesus, ti Baro a Lubong a Patarus inusarna ti “iyugaliyo ti mangted.”