Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Umadanika iti Dios

Adda Kadi ti Naganmo iti ‘Libro ti Dios a Pakalaglagipan’?

Adda Kadi ti Naganmo iti ‘Libro ti Dios a Pakalaglagipan’?

AMMO kadi ni Jehova ti panangikagumaan dagiti adipenna a mangay-ayo kenkuana? Wen! Ngem saan laeng a dagiti nadiosan nga ar-aramid ken sasao a pakaidayawanna ti makitana, no di ket uray no pampanunoten ken ap-apresiarentayo ti maipapan kenkuana. Saan laeng a dayta, dinto pulos lipaten ni Jehova ti ilina ken ti inaramidda. Kasanotayo nga ammo? Masarakan ti sungbat kadagiti sasao nga inlanad ni propeta Malakias.—Basaem ti Malakias 3:16.

Idi maikalima a siglo B.C.E., idi nagipadto ni Malakias, dakesen ti naespirituan ken moral a kasasaad ti Israel. Binaybay-an ti papadi ti annongenda ken nagaramiden dagiti tattao iti panagsalamangka, pannakikamalala, ken panagkusit. (Malakias 2:8; 3:5) Ngem iti laksid dagita a kinadakes, adda dagiti Israelita a nagtalinaed a matalek. Ania ti ar-aramidenda?

“Nagsao iti maysa ken maysa dagidiay agbuteng ken Jehova,” kuna ni Malakias. Ti panagbuteng iti Dios ket maysa a nagsayaat a galad. Dineskribir ditoy ni Malakias dagiti Israelita nga addaan nauneg a panagraem ken umiso a panagbuteng a mapagura ti Dios. Paliiwenyo ta “nagsao iti maysa ken maysa” dagidiay agbuteng iti Dios. Nagtataripnongda tapno agsaoda iti naimbag maipapan ken Jehova ken paregtaenda ti maysa ken maysa, tapno dida maupay wenno maimpluensiaan iti dakes nga ar-aramid iti aglawlawda.

Impakita dagiti matalek nga Israelita ti nauneg a panagraemda ken Jehova iti sabali pay a napateg a pamay-an: ‘Pampanunotenda ti naganna.’ Kuna ti sabali a patarus “raraemenda ti Naganna.” Dagidiay agbuteng iti Dios dayawenda ni Jehova uray iti pampanunotda. Iti pusoda, apresiaren ken pampanunotenda ni Jehova ken ti naindaklan a naganna. Ammo kadi ni Jehova ti ar-aramidenda?

Kuna ni Malakias: “Ni Jehova nangipangpangag ken immim-imdeng.” Manipud langit, arigna allingagen ni Jehova ken denggenna ti amin a sao a nagsasaritaan dagiti adipenna a pangidayaw kenkuana. Ammona met ti adda iti panunotda. (Salmo 94:11) Ngem saanna laeng nga ammo ti naimbag a sasao ken pampanunotenda.

“Maysa a libro a pakalaglagipan nangrugi a masuratan iti sanguananna,” kuna ni Malakias. Dayta a libro ti nakailanadan ti amin a naaramidan dagidiay simamatalek a nagserbi ken Jehova. Paliiwenyo ta naawagan dayta iti “libro a pakalaglagipan.” * Ipakita dayta a dinto pulos lipaten ni Jehova dagiti matalek nga adipenna ken amin dagiti naaramidanda a mangidayaw kenkuana—amin a naimbag nga aramid, sao, ken pampanunot. Ngem adda pay rason no apay a laglagipen ida ti Dios. Inkarina a gunggonaanna iti biag nga agnanayon dagidiay permanente a nailanad ti naganda iti librona a pakalaglagipan. *Salmo 37:29.

Makaparagsak a maammuan a napateg ken Jehova ti amin nga aramidentayo nga agdayaw iti pamay-an nga anamonganna! Ti sasao iti Malakias 3:16 ti mangtignay kadatayo a mangusig iti relasiontayo kenkuana. Nasayaat nga isaludsodtayo, “Adda kadi ti naganko iti ‘libro ti Dios a pakalaglagipan’?” Sigurado dayta no inaldaw nga aramidentayo ti amin a kabaelantayo nga agtignay, agsao, ken agpanunot iti wagas a kayat ni Jehova a lagipen.

Singasing a Basaen iti Biblia iti Disiembre:

Nahum 1-3Malakias 1-4

^ par. 8 Ti Hebreo a sao para iti “pakalaglagipan” ket saan laeng a basta pananglagip. Mabalin nga ipasimudaagna pay ti panagtignay para iti tao a laglagipenna.

^ par. 8 Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti kari ti Dios a biag nga agnanayon, kitaem ti kapitulo 3 iti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.