Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ammoyo Kadi?

Ammoyo Kadi?

Nagkamali kadi ni Jesus idi imbagana a mapukaw ti apgad ti asin?

Iti sermon ni Jesus iti bantay, kinunana kadagiti pasurotna: “Dakayo ti asin ti daga; ngem no ti asin mapukawna ti bilegna, kasanonto a maisubli ti apgadna? Saanen a mabalin nga usaren iti aniaman a banag no di ket maibelleng iti ruar tapno payatpayaten dagiti tattao.” (Mateo 5:13) Mangpreserba ti asin. Gapuna, ti ilustrasion ni Jesus mabalin a kaipapananna a dagiti adalanna masapul ken rebbeng a salaknibanda ti sabsabali manipud naespirituan ken moral a pannakadangran.

naurnong nga asin iti Dead Sea

Ngem maipapan iti kuna ni Jesus a mapukaw ti apgad ti asin, kastoy ti kuna ti The International Standard Bible Encyclopedia: “Ti asin manipud iti Dead Sea ket kadawyan a nalaokan iti dadduma a mineral; isu a mabalin a marunaw ti asin gapu kadagitoy a laokna ket agbalin nga awan ramanna.” Nalawag ngarud no apay a dineskribir ni Jesus ti nabati a substansia a “saanen a mabalin nga usaren iti aniaman a banag no di ket maibelleng iti ruar.” Kuna pay ti ensiklopedia: “Gapu iti laokna a mineral, nababbaba a klase ti asin a naggapu iti Dead Sea ngem iti dadduma a baybay. Ngem dayta ti kangrunaan a pagtaudan ti asin ti Palestina gapu ta nalaka a maala (mapidut laeng dayta iti igid ti baybay).”

Ania ti natarusan dagiti dumdumngeg ken Jesus iti pangngarigna maipapan iti napukaw a sinsilio a drakma?

Sinsilio a drakma

Iti pangngarig ni Jesus, kalpasan a napukaw ti babai ti maysa kadagiti sangapulo a drakma, nangsindi iti pagsilawan ken sinagadanna a naimbag ti balayna tapno mabirokanna. (Lucas 15:8-10) Idi kaaldawan ni Jesus, ti maysa a drakma ket aggatad iti dandani maysa nga aldaw a sueldo, isu a dakkel a gatad ti kuarta a napukaw. Ngem ti dinakamatna ket pudno met iti dadduma a kasasaad.

Ipakita ti dadduma a reperensia a masansan nga aramaten dagiti babbai ti sinsilio kas arkos. Gapuna, mabalin a tuktukoyen ni Jesus ti maysa a sinsilio a paset ti maipatpateg a tawid wenno paset ti sab-ong ti babai. Agpayso man dayta wenno saan, matarusantayo no apay a kasta unay ti panagregget ti babai a mangbirok iti napukaw a sinsilio.

Kanayonanna, ti disenio ti balbalay dagiti ordinario a tattao idi kaaldawan ni Jesus ket manmano ti tawana, isu a nasipnget ken napudot. Dagiti suelo ket gagangay a naaplagan iti garami ken nagango nga ungkay dagiti mula. Narigat a sapulen no adda matnag a sinsilio. Kuna ti maysa a komentarista: “Gapuna, no adda bassit a banag a matnag kas iti sinsilio, ti panangsindi iti pagsilawan ken panangsagad iti balay ti gagangay a pamay-an tapno mabirokan dayta.”