Idatag daytoy nga artikulo dagiti saludsod a nalabit nayimtuodmon. Ipakitana met ti pakabasaam kadagiti sungbat iti Bibliam. Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a mangilawlawag kadagiti sungbat.

1. Sadino ti ayan ni Jesus sakbay nga imbaon ti Dios ditoy daga?

Nagbiagen ni Jesus kas espiritu a persona idiay langit sakbay a nayanak idiay Betlehem. Isu ti umuna ken ti kakaisuna a direkta a pinarsua ti Dios. Gapuna, maitutop a maawagan kas bugbugtong nga Anak ti Dios. Nagserbi ni Jesus kas pannakabagi ti Dios idiay langit, isu a naawagan iti Sao. Nagserbi pay kas katulongan ken kadua ti Dios a nangparsua iti amin a sabsabali pay a bambanag. (Juan 1:2, 3, 14) Nagbiag ni Jesus a kadua ti Dios idiay langit iti di mabilang a panawen sakbay a naparsua dagiti tattao.—Basaem ti Mikias 5:2; Juan 17:5.

2. Kasano nga imbaon ti Dios ti Anakna ditoy daga?

Manipud langit, inyalis ni Jehova ti biag ni Jesus iti aanakan ni Maria babaen ti nasantuan nga espiritu. Isu a nayanak ni Jesus nga awan tao nga amana. Impakaammo dagiti anghel ti pannakayanakna kadagiti agpaspastor nga adda idi iti tay-ak iti rabii a mangbambantay kadagiti arbanda. (Lucas 2:8-12) Gapuna, saan a naipasngay ni Jesus iti tiempo ti lam-ek, no di ket iti nasapa a paset ti Oktubre a nabara pay laeng ti paniempo. Idi agangay, ni Maria ken ni Jose a lakayna impanda ni Jesus iti pagtaenganda idiay Nazaret ket pinadakkelda sadiay. Imbilang ni Jose a kasla pudpudno nga anakna ni Jesus.—Basaem ti Mateo 1:18-23.

Idi agtawenen ni Jesus iti 30, nabautisaran ken impakaammo ti Dios nga Anakna ni Jesus. Sipud idin, rinugian ni Jesus nga aramiden ti trabaho a nangibaonan ti Dios kenkuana.—Basaem ti Mateo 3:16, 17.

 3. Apay nga imbaon ti Dios ditoy daga ni Jesus?

Ti Dios imbaonna ni Jesus tapno isurona ti kinapudno kadagiti tattao. Insurona ti maipapan iti Pagarian ti Dios, maysa a gobierno idiay langit a mangyeg iti kappia iti intero a daga. Nangted ni Jesus iti namnama a biag nga agnanayon. (Juan 4:14; 18:36, 37) Insurona met kadagiti tattao ti adu a bambanag no kasano a masarakan ti pudpudno a kinaragsak. (Mateo 5:3; 6:19-21) Nangisuro babaen ti ulidan. Kas pagarigan, impakitana no kasano nga aramiden ti pagayatan ti Dios uray iti narigat a kasasaad. Saan a nagibales uray idi nairurumen.—Basaem ti 1 Pedro 2:21-24.

Inyulidan ni Jesus kadagiti pasurotna ti ayat nga addaan panagsakripisio. Nupay adu ti pribilehiona idiay langit a kadua ni Amana, sipapakumbaba a nagtulnog ken immay ditoy daga tapno agbiag a kadua dagiti tattao. Ni Jesus laeng ti makaipaay iti kasayaatan nga ulidan iti ayat.—Basaem ti Juan 15:12, 13; Filipos 2:5-8.

4. Ania ti naaramidan ti ipapatay ni Jesus?

Ti Dios imbaonna met ni Jesus ditoy daga a matay maigapu iti basoltayo. (Juan 3:16) Managbasol ken imperpektotayo amin, isu nga agsakit ken mataytayo. Maisupadi iti dayta, perpekto ti immuna a tao a ni Adan isu a saan koma idi nga agsakit wenno matay. Ngem napukawna ti kinaperpektona idi nagsukir iti Dios. Natawidtayo ken Adan ti basol ken ti epekto dayta nga ipapatay.—Basaem ti Roma 5:12; 6:23.

Ni Jesus a perpekto a tao ket natay saan a maigapu iti bukodna a basol no di ket gapu iti basoltayo. Gapu iti ipapatay ni Jesus, posible a magun-odtayo ti biag nga agnanayon ken ti bendision ti Dios.—Basaem ti 1 Pedro 3:18.