Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Disiembre 2012

  Agsursuroka iti Sao ti Dios

Apay nga Imbaon ti Dios Ditoy Daga ni Jesus?

Apay nga Imbaon ti Dios Ditoy Daga ni Jesus?

Idatag daytoy nga artikulo dagiti saludsod a nalabit nayimtuodmon. Ipakitana met ti pakabasaam kadagiti sungbat iti Bibliam. Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a mangilawlawag kadagiti sungbat.

1. Sadino ti ayan ni Jesus sakbay nga imbaon ti Dios ditoy daga?

Nagbiagen ni Jesus kas espiritu a persona idiay langit sakbay a nayanak idiay Betlehem. Isu ti umuna ken ti kakaisuna a direkta a pinarsua ti Dios. Gapuna, maitutop a maawagan kas bugbugtong nga Anak ti Dios. Nagserbi ni Jesus kas pannakabagi ti Dios idiay langit, isu a naawagan iti Sao. Nagserbi pay kas katulongan ken kadua ti Dios a nangparsua iti amin a sabsabali pay a bambanag. (Juan 1:2, 3, 14) Nagbiag ni Jesus a kadua ti Dios idiay langit iti di mabilang a panawen sakbay a naparsua dagiti tattao.—Basaem ti Mikias 5:2; Juan 17:5.

2. Kasano nga imbaon ti Dios ti Anakna ditoy daga?

Manipud langit, inyalis ni Jehova ti biag ni Jesus iti aanakan ni Maria babaen ti nasantuan nga espiritu. Isu a nayanak ni Jesus nga awan tao nga amana. Impakaammo dagiti anghel ti pannakayanakna kadagiti agpaspastor nga adda idi iti tay-ak iti rabii a mangbambantay kadagiti arbanda. (Lucas 2:8-12) Gapuna, saan a naipasngay ni Jesus iti tiempo ti lam-ek, no di ket iti nasapa a paset ti Oktubre a nabara pay laeng ti paniempo. Idi agangay, ni Maria ken ni Jose a lakayna impanda ni Jesus iti pagtaenganda idiay Nazaret ket pinadakkelda sadiay. Imbilang ni Jose a kasla pudpudno nga anakna ni Jesus.—Basaem ti Mateo 1:18-23.

Idi agtawenen ni Jesus iti 30, nabautisaran ken impakaammo ti Dios nga Anakna ni Jesus. Sipud idin, rinugian ni Jesus nga aramiden ti trabaho a nangibaonan ti Dios kenkuana.—Basaem ti Mateo 3:16, 17.

 3. Apay nga imbaon ti Dios ditoy daga ni Jesus?

Ti Dios imbaonna ni Jesus tapno isurona ti kinapudno kadagiti tattao. Insurona ti maipapan iti Pagarian ti Dios, maysa a gobierno idiay langit a mangyeg iti kappia iti intero a daga. Nangted ni Jesus iti namnama a biag nga agnanayon. (Juan 4:14; 18:36, 37) Insurona met kadagiti tattao ti adu a bambanag no kasano a masarakan ti pudpudno a kinaragsak. (Mateo 5:3; 6:19-21) Nangisuro babaen ti ulidan. Kas pagarigan, impakitana no kasano nga aramiden ti pagayatan ti Dios uray iti narigat a kasasaad. Saan a nagibales uray idi nairurumen.—Basaem ti 1 Pedro 2:21-24.

Inyulidan ni Jesus kadagiti pasurotna ti ayat nga addaan panagsakripisio. Nupay adu ti pribilehiona idiay langit a kadua ni Amana, sipapakumbaba a nagtulnog ken immay ditoy daga tapno agbiag a kadua dagiti tattao. Ni Jesus laeng ti makaipaay iti kasayaatan nga ulidan iti ayat.—Basaem ti Juan 15:12, 13; Filipos 2:5-8.

4. Ania ti naaramidan ti ipapatay ni Jesus?

Ti Dios imbaonna met ni Jesus ditoy daga a matay maigapu iti basoltayo. (Juan 3:16) Managbasol ken imperpektotayo amin, isu nga agsakit ken mataytayo. Maisupadi iti dayta, perpekto ti immuna a tao a ni Adan isu a saan koma idi nga agsakit wenno matay. Ngem napukawna ti kinaperpektona idi nagsukir iti Dios. Natawidtayo ken Adan ti basol ken ti epekto dayta nga ipapatay.—Basaem ti Roma 5:12; 6:23.

Ni Jesus a perpekto a tao ket natay saan a maigapu iti bukodna a basol no di ket gapu iti basoltayo. Gapu iti ipapatay ni Jesus, posible a magun-odtayo ti biag nga agnanayon ken ti bendision ti Dios.—Basaem ti 1 Pedro 3:18.

Ammuem ti Ad-adu Pay

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Siasino ni Jesu-Kristo?

Ammuem no apay a ni Jesus ti naikari a Mesias, naggapuanna, ken no apay a naawagan iti bugbugtong nga Anak ti Dios.

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Ti Subbot—Kapatgan a Sagut ti Dios

Ania ti subbot? Kasanoka a mabenepisiaran iti daytoy?