Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN DISIEMBRE 2012

Nasaysayaat Ngem Krismas

Ania ti rumbeng nga aramidem no tiempo ti Krismas? Adda kadi banag a nasaysayaat?

Panangbirok iti Kaipapanan ti Krismas

Napateg ti pannakikadua iti pamilia ken gagayyem, panangtulong kadagiti agkasapulan, ken pananglaglagip ken Jesus. Ania ti kapatgan?

Pananglaglagip ken Jesu-Kristo

Kasanotayo a maipakita a raraemen ken laglagipentayo ni Jesus?

Ti Ragsak iti Panangted

Ti panagregalo no tiempo ti Krismas ket ad-adda a mangpadanag imbes a mangparagsak. Ania dagiti prinsipio ti Biblia a makatulong?

Panangtulong Kadagiti Agkasapulan

Paregtaennatayo ti Sao ti Dios nga agbalin a naasi ken naparabur iti intero a makatawen. Ania ti espesipiko a balakad nga ipaayna?

“Talna Kadagiti Tattao nga Addaan Naimbag a Nakem”

Ania ti makatulong kadagiti pasurot ni Jesus a maaddaan iti pudpudno ken manayon a talna?

Nabirokanda ti Nasaysayaat a Banag

Minilion a Kristiano ti saan nga agselebrar iti Krismas. Apay ngata a kasta ti desisionda?

Apay nga Adda Dagiti Saan nga Agselebrar iti Krismas?

Usigem ti uppat a rason no apay a minilion a mangay-ayat ken Jesus ti saan nga agselebrar iti Krismas.

Adda Kadi ti Naganmo iti ‘Libro ti Dios a Pakalaglagipan’?

Ania daytoy a libro ken kasano a maisurat ti naganmo iti dayta?

Nasarakak Met Laengen ti Pudno a Wayawaya!

Basaem no kasano a nakalasat ni Maria Kilin kas maysa a balud idiay North Korea, ken no kasano a nakatulong dagiti kinapudno iti Biblia tapno mabirokanna ti pudno a wayawaya.

Apay nga Imbaon ti Dios Ditoy Daga ni Jesus?

Ammuem no apay nga immay ni Jesus ditoy daga ken no kasanotayo a mabembenepisiaran ita.

Patiem Kadi a Nagbiagka Idin?

Popularen ti panamati iti reinkarnasion. Ngem dayta kadi ti isursuro ti Biblia?

Ammoyo Kadi?

Ammuem ti maipapan iti asin iti Dead Sea ken ti pateg ti sinsilio a drakma idi kaaldawan ni Jesus.

Ania Daytoy Nasumsumokkon?

Basaem no kasano a nagadal iti sign language ti maysa a misionera idiay Benin tapno matulonganna dagiti tuleng a tattao nga agbalin a nasinged iti Dios.

Panagusar iti Kosmetiko Idi Tiempo ti Biblia

Ania a pagpapintas ti inusar dagiti babbai idi tiempo ti Biblia?

“Saan nga Aglibak ti Historia”

Idi Abril 1, 1951, ginasut a Saksi ni Jehova ti naipanaw manipud Estonia a naipan idiay Siberia. Apay?

Matalek Latta ni Jotam Nupay Adda Problema ti Pamiliada

Kasanoka nga agbalin a nasinged iti Dios uray no saan nga agserserbi dagiti nagannakmo?