Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Maikatlo a Saludsod: Apay nga Ipalubos ti Dios nga Agsagabaak?

Maikatlo a Saludsod: Apay nga Ipalubos ti Dios nga Agsagabaak?

MAMMARTEK ti Tatang ni Ian. Nupay nanam-ay ti biagda, saan a maseknan ni tatangna kenkuana. “Adayo ti riknak kenkuana gapu iti panagin-inumna ken iti panangtratona ken Nanang,” kuna ni Ian. Bayat nga agmatmataengan ni Ian, nangrugi a pagduaduaanna ti kaadda ti Dios. Kinunana: “‘No talaga nga adda Dios, apay ngarud nga ipalpalubosna nga agsagaba dagiti tattao?’”

Apay a normal laeng nga isaludsod dayta?

Uray no awan unay problemam, mabalin a makapungtotka no makitam nga agsagsagaba dagiti inosente a tattao. Ngem ad-adda a kayatmo a maammuan ti sungbat dayta a saludsod no sika ti agsagaba a kas ken Ian, wenno no agsakit ken matay ti ipatpategmo iti biag.

Ania ti kuna ti dadduma?

Patien ti dadduma nga ipalubos ti Dios ti panagsagaba tapno masursurotayo ti agbalin a napakumbaba ken naasi. Kuna met ti dadduma nga agsagaba dagiti tattao gapu kadagiti basolda.

Ania ti ipakita dagiti sungbatda?

Narigat kano nga ayaten ti Dios gapu ta saan a maseknan ken naulpit kadatayo.

Ania ti isursuro ti Biblia?

Nalawag ti kunaen ti Biblia a saan a basol ti Dios ti panagsagaba ti tao. “Awan koma ti agkuna: ‘Susuotennak ti Dios.’ Ta iti dakes a bambanag saan a mabalin a suoten ti Dios ket isu saanna met a suoten ti asinoman.” (Santiago 1:13) Kinapudnona, ti personalidad ti Dios a nadakamat iti Biblia ket saan a maitunos iti kapanunotan a basol ti Dios ti panagsagaba. Apay?

Ngamin, ayat ti maysa kadagiti kangrunaan a galad ti Dios. (1 Juan 4:8) Tapno maipaganetget dayta, ti Biblia iladawanna ti Dios nga addaan rikna a kas iti agtagtagibi nga ina. Insaludsod ti Dios: “Mabalinan aya ti asawa a babai a lipatan ti agsussusona iti kasta saanna a kaasian ti anak ti tianna? Uray dagitoy a babbai makalipatda, ngem siak saankanto a malipatan.” (Isaias 49:15) Nakapuotka kadin iti nadungngo nga ina a mangigagara a mangdangran iti  anakna? Iti kasupadina, ti nadungngo a nagannak ikagumaanna a bang-aran ti panagsagaba ti anakna. Kasta met, saan a gapuanan ti Dios ti panagsagaba ti tao.—Genesis 18:25.

Nupay kasta, agsagsagaba latta dagiti inosente a tattao. Isu a maisaludsodmo, ‘No ti Dios ket pudno a mannakabalin-amin ken maseknan, apay a dina ikkaten ti pakaigapuan ti panagsagaba?’

Adda naimbag a rason no apay a ti Dios ipalpalubosna ti panagsagaba. Usigem daytoy: Masansan a dagiti tattao ti pakaigapuan ti panagsagaba ti dadduma. Adu a manangirurumen ken naranggas ti madi nga agbalbaliw, isu a pukawento ti Dios dagita a tattao tapno maikkat ti kangrunaan a pakaigapuan ti panagsagaba.

Insurat ni apostol Pedro no apay a saan pay a dinadael ti Dios dagiti agar-aramid iti dakes: “Saan a nabannayat ni Jehova maipapan iti karina, kas ti panangibilang ti dadduma a tattao a kinabannayat, no di ket an-anusannakayo agsipud ta saanna a tarigagayan a madadael ti asinoman no di ket tarigagayanna a makagteng ti isuamin iti panagbabawi.” (2 Pedro 3:9) Ti panagan-anus ni Jehova a Dios ket ebkas ti kinamanagayat ken kinamanangngaasina.

Ngem asidegen nga agtignay ni Jehova a Dios. ‘Supapakannanto iti rigat dagidiay mangparparigat’ kadagiti awan basolna. Dagitoy a mangparparigat maukomdanto iti “agnanayon a pannakadadael.”—2 Tesalonica 1:6-9.

Ni Ian a nadakamat itay, naammuanna ti makapnek a sungbat dagiti saludsodna maipapan iti panagsagaba. Dagiti naadalna ti nangbalbaliw iti panangmatmatna. Basaem ti salaysayna iti sumaganad nga artikulo a “Ti Biblia Balbaliwanna ti Biag.”