Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Oktubre 2012

 Agsursuroka iti Sao ti Dios

Posible Kadi nga Agbiagka iti Agnanayon?

Posible Kadi nga Agbiagka iti Agnanayon?

Idatag daytoy nga artikulo dagiti saludsod a nalabit nayimtuodmon. Ipakitana met ti pakabasaam kadagiti sungbat iti Bibliam. Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a mangilawlawag kadagiti sungbat.

1. Apay a nakaab-ababa ti biagtayo?

Adda dagiti pawikan nga agbiag iti 150 a tawen, ken adda met dagiti kayo nga agbiag iti 3,000 a tawen. Ngem nakaab-ababa ti biag ti tao. Nupay kasta, naragragsak ti biagtayo ngem kadagiti pawikan ken kayo. Pinarsua ni Jehova a Dios dagiti tattao a mangtagiragsak iti musika, isports, pannangan, panagsursuro, panagpasiar, ken pannakilangen iti sabsabali. Inkabil ti Dios iti pusotayo ti tarigagay nga agbiag iti agnanayon.—Basaem ti Eclesiastes 3:11.

2. Posible kadi nga agbiagtayo iti agnanayon?

Agnanayon a sibibiag ni Jehova. Isu ti Gubuayan ti biag, isu a maipaayna ti biag nga agnanayon kadagiti tattao. (Salmo 36:9; Habakuk 1:12) Kasta met, inkarina a dagidiay agtulnog kenkuana agbiagdanto nga agnanayon. Awanton ti lumakay wenno bumaket.—Basaem ti Job 33:24, 25; Isaias 25:8; 33:24.

Impakita ni Jesus babaen kadagiti nakaskasdaaw nga ar-aramidna a makapagtalektayo iti kari ti Dios nga agbiagtayo iti agnanayon nga addaan perpekto a salun-at. Inagasan ni Jesus ti adu a kita ti sakit ken nangpagungar pay kadagiti natay.—Basaem ti Lucas 7:11-15, 18, 19, 22.

 3. Kaano a masagraptayo ti biag nga agnanayon?

Kayat ti Dios nga agbiagtayo nga agnanayon iti paraiso a daga, saan nga iti lubong a napno iti panangirurumen ken kinaranggas. Kayatna a natalgedtayo. (Salmo 37:9, 29; Isaias 65:21, 22) Inton maisubli ti paraiso ditoy daga, agungarto dagiti minilion a natay. No pilienda ti agdayaw ken agtungpal iti Dios, agbiagdanto nga agnanayon.—Basaem ti Lucas 23:42, 43; Juan 5:28, 29.

4. Kasano a magun-odtayo ti biag nga agnanayon?

Makagunggona ti panangam-ammo iti Dios

Ti Dios laeng ti makaipaay iti biag nga agnanayon. Isu a masapul nga am-ammuentayo nga umuna tapno makaadanitayo kenkuana. Iti Biblia, ti pananggun-od iti pannakaammo iti Dios ket nayarig iti pannangan. (Mateo 4:4) Makaparagsak ti mangan, ngem kasapulan ti panagregget a manggun-od ken mangisagana iti taraon. Kasta met no maipapan iti naespirituan a taraon. Ngem adda kadi pay napatpateg ngem ti panagbalin a nasinged iti Dios ken ti panangsagrap iti agnanayon a biag?—Basaem ti Lucas 13:23, 24; Juan 6:27; 17:3.

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

ANIA A TALAGA TI ISURSURO TI BIBLIA?

Ania ti Panggep ti Dios iti Daga?

Mapasamakto ngata ti panggep ti Dios nga agbalin a paraiso ti daga? No wen, kaano?