Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Agsursuroka iti Sao ti Dios

Posible Kadi nga Agbiagka iti Agnanayon?

Posible Kadi nga Agbiagka iti Agnanayon?

Idatag daytoy nga artikulo dagiti saludsod a nalabit nayimtuodmon. Ipakitana met ti pakabasaam kadagiti sungbat iti Bibliam. Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a mangilawlawag kadagiti sungbat.

1. Apay a nakaab-ababa ti biagtayo?

Adda dagiti pawikan nga agbiag iti 150 a tawen, ken adda met dagiti kayo nga agbiag iti 3,000 a tawen. Ngem nakaab-ababa ti biag ti tao. Nupay kasta, naragragsak ti biagtayo ngem kadagiti pawikan ken kayo. Pinarsua ni Jehova a Dios dagiti tattao a mangtagiragsak iti musika, isports, pannangan, panagsursuro, panagpasiar, ken pannakilangen iti sabsabali. Inkabil ti Dios iti pusotayo ti tarigagay nga agbiag iti agnanayon.—Basaem ti Eclesiastes 3:11.

2. Posible kadi nga agbiagtayo iti agnanayon?

Agnanayon a sibibiag ni Jehova. Isu ti Gubuayan ti biag, isu a maipaayna ti biag nga agnanayon kadagiti tattao. (Salmo 36:9; Habakuk 1:12) Kasta met, inkarina a dagidiay agtulnog kenkuana agbiagdanto nga agnanayon. Awanton ti lumakay wenno bumaket.—Basaem ti Job 33:24, 25; Isaias 25:8; 33:24.

Impakita ni Jesus babaen kadagiti nakaskasdaaw nga ar-aramidna a makapagtalektayo iti kari ti Dios nga agbiagtayo iti agnanayon nga addaan perpekto a salun-at. Inagasan ni Jesus ti adu a kita ti sakit ken nangpagungar pay kadagiti natay.—Basaem ti Lucas 7:11-15, 18, 19, 22.

 3. Kaano a masagraptayo ti biag nga agnanayon?

Kayat ti Dios nga agbiagtayo nga agnanayon iti paraiso a daga, saan nga iti lubong a napno iti panangirurumen ken kinaranggas. Kayatna a natalgedtayo. (Salmo 37:9, 29; Isaias 65:21, 22) Inton maisubli ti paraiso ditoy daga, agungarto dagiti minilion a natay. No pilienda ti agdayaw ken agtungpal iti Dios, agbiagdanto nga agnanayon.—Basaem ti Lucas 23:42, 43; Juan 5:28, 29.

4. Kasano a magun-odtayo ti biag nga agnanayon?

Makagunggona ti panangam-ammo iti Dios

Ti Dios laeng ti makaipaay iti biag nga agnanayon. Isu a masapul nga am-ammuentayo nga umuna tapno makaadanitayo kenkuana. Iti Biblia, ti pananggun-od iti pannakaammo iti Dios ket nayarig iti pannangan. (Mateo 4:4) Makaparagsak ti mangan, ngem kasapulan ti panagregget a manggun-od ken mangisagana iti taraon. Kasta met no maipapan iti naespirituan a taraon. Ngem adda kadi pay napatpateg ngem ti panagbalin a nasinged iti Dios ken ti panangsagrap iti agnanayon a biag?—Basaem ti Lucas 13:23, 24; Juan 6:27; 17:3.