Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN OKTUBRE 2012

 Saludsod Dagiti Agbasbasa

Ti Kadi Kinaragsak Agpannuray Laeng iti Panagasawa?

Ti Kadi Kinaragsak Agpannuray Laeng iti Panagasawa?

Isursuro kadi ti Biblia a masapul nga agasawaka tapno kontento ken naragsakka? Iti dadduma a teksto, kasla supsuportaran ti Biblia ti kasta a kapanunotan. Kasano?

Sigun iti salaysay ti Genesis, nakita ti Dios a ti umuna a lalaki a ni Adan ket “saan a nasayaat” nga agmaymaysa, isu a pinarsuana ni Eva kas “komplimento” ni Adan. (Genesis 2:18) Ti sao a “komplimento” kaipapananna ti mangkompleto iti maysa a banag. Iti dayta a teksto, mabalin nga ibagatayo a saan a kompleto ti maysa a tao no awan asawana. Kasta met, adu a salaysay ti Biblia ti mangipakita a bendision ken gubuayan ti ragsak ti panagasawa. Ti pakasaritaan ni Ruth ti maysa a pagarigan.

Ngem talaga kadi a dagita a salaysay isursurona kadagiti Kristiano ita a saanda a naragsak, kontento wenno kompleto no saanda nga agasawa ken maaddaan iti annak? Saan. Ni Jesu-Kristo ket nagtalinaed met nga awanan asawa agingga iti ipapatayna, ngem isu pay laeng ti tao a nagbiag a nakakonkontento ken kompleto. Kas kasisiriban a tao a nagbiag, naan-anay met nga inyanninaw ni Jesus ti “naragsak a Dios” a ni Jehova. (1 Timoteo 1:11; Juan 14:9) Imbaga ni Jesus no ania dagiti makatulong tapno agbalintayo a naragsak. (Mateo 5:1-12) Ngem saanna a dinakamat ti panagasawa.

Agkokontra kadi ngarud ti ibagbaga ti Biblia maipapan iti daytoy a banag? Saan. Masapul nga ikabilangantayo met ti panggep ni Jehova maipapan iti panagasawa. Kinapudnona, inranta ni Jehova a gubuayan dayta iti ragsak, kinasinged, ken liwliwa. Ngem ti maysa pay a nagpateg a panggep ti panagasawa ket tapno maitungpal ti pagayatan ti Dios. Kas pagarigan, panggep ti Dios kada Adan ken Eva nga ‘agbungada ken agaduda ket punnuenda ti daga.’ (Genesis 1:28) Siempre, saan a kabaelan nga itungpal ni Adan ken Eva dayta no awan ti maysa kadakuada.

Kasta met, adda nagpateg a panggep ni Jehova mainaig iti panagasawa ken biag ti pamilia bayat nga itungtungpalna ti panggepna iti nasion ti Israel. Kayatna nga agbalin ti Israel a dakkel a nasion tapno maparmekda dagiti kabusorda. Pinanggepna pay a ti tribu ti Juda ti pagtaudan ti Mesias a mangwayawaya iti matalek a sangatauan manipud iti epekto ti basol ken ipapatay. (Genesis 49:10) Imbilang ngarud dagiti matalek a babbai iti Israel nga espesial a pribilehio ti makiasawa ken maaddaan iti annak. Ibilangda met a nakababain ken naladingit no awan asawa ken annakda.

Ngem komusta met ita? Ti kadi bilin ti Dios idi un-unana a ‘punnuen ti daga’ obligarenna dagiti Kristiano ita a makiasawa ken maaddaan iti annak iti daytoy planeta a napuseken iti tao? Saan. (Mateo 19:10-12) Saan metten a kasapulan a salakniban ti Dios ti pamilia wenno nasion a pagtaudan ti Mesias wenno Manangisalakan. Ania ngarud ti panangmatmat dagiti Kristiano iti panagasawa ken kinaawan asawa?

Kinapudnona, agpada a nadakamat dagita kas sagut ti Dios. Kas pagaammotayo, adda sagut a maitutop iti maysa a tao ngem nalabit saan a maibagay iti sabali. Ti panagasawa ket sagrado nga urnos a pakariknaan iti ayat, kinasinged, ken kinatalged ti pamilia. Iti sabali a bangir, dakamaten met ti Biblia a dagidiay makiasawa ita maipasangoda iti parikut, wenno ‘rigat iti lasag.’ Ngem no kadagidiay saan a makiasawa, saan nga ibilang ni Jehova ti kasasaadda kas nakababain ken naladingit. Imbes ketdi, kuna ti Saona nga adda bambanag a tagiragsaken ti awanan asawa a pakaikapisan daydiay naasawaan.—1 Corinto 7:28, 32-35.

Ipakita ngarud ti Biblia ti balanse a panangmatmat. Kas Namunganay iti panagasawa ken pamilia, kayat ni Jehova a Dios a naragsak ken kontento amin nga adipenna, adda man asawana wenno awan.