Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Oktubre 2012

 Saludsod Dagiti Agbasbasa

Ti Kadi Kinaragsak Agpannuray Laeng iti Panagasawa?

Ti Kadi Kinaragsak Agpannuray Laeng iti Panagasawa?

Isursuro kadi ti Biblia a masapul nga agasawaka tapno kontento ken naragsakka? Iti dadduma a teksto, kasla supsuportaran ti Biblia ti kasta a kapanunotan. Kasano?

Sigun iti salaysay ti Genesis, nakita ti Dios a ti umuna a lalaki a ni Adan ket “saan a nasayaat” nga agmaymaysa, isu a pinarsuana ni Eva kas “komplimento” ni Adan. (Genesis 2:18) Ti sao a “komplimento” kaipapananna ti mangkompleto iti maysa a banag. Iti dayta a teksto, mabalin nga ibagatayo a saan a kompleto ti maysa a tao no awan asawana. Kasta met, adu a salaysay ti Biblia ti mangipakita a bendision ken gubuayan ti ragsak ti panagasawa. Ti pakasaritaan ni Ruth ti maysa a pagarigan.

Ngem talaga kadi a dagita a salaysay isursurona kadagiti Kristiano ita a saanda a naragsak, kontento wenno kompleto no saanda nga agasawa ken maaddaan iti annak? Saan. Ni Jesu-Kristo ket nagtalinaed met nga awanan asawa agingga iti ipapatayna, ngem isu pay laeng ti tao a nagbiag a nakakonkontento ken kompleto. Kas kasisiriban a tao a nagbiag, naan-anay met nga inyanninaw ni Jesus ti “naragsak a Dios” a ni Jehova. (1 Timoteo 1:11; Juan 14:9) Imbaga ni Jesus no ania dagiti makatulong tapno agbalintayo a naragsak. (Mateo 5:1-12) Ngem saanna a dinakamat ti panagasawa.

Agkokontra kadi ngarud ti ibagbaga ti Biblia maipapan iti daytoy a banag? Saan. Masapul nga ikabilangantayo met ti panggep ni Jehova maipapan iti panagasawa. Kinapudnona, inranta ni Jehova a gubuayan dayta iti ragsak, kinasinged, ken liwliwa. Ngem ti maysa pay a nagpateg a panggep ti panagasawa ket tapno maitungpal ti pagayatan ti Dios. Kas pagarigan, panggep ti Dios kada Adan ken Eva nga ‘agbungada ken agaduda ket punnuenda ti daga.’ (Genesis 1:28) Siempre, saan a kabaelan nga itungpal ni Adan ken Eva dayta no awan ti maysa kadakuada.

Kasta met, adda nagpateg a panggep ni Jehova mainaig iti panagasawa ken biag ti pamilia bayat nga itungtungpalna ti panggepna iti nasion ti Israel. Kayatna nga agbalin ti Israel a dakkel a nasion tapno maparmekda dagiti kabusorda. Pinanggepna pay a ti tribu ti Juda ti pagtaudan ti Mesias a mangwayawaya iti matalek a sangatauan manipud iti epekto ti basol ken ipapatay. (Genesis 49:10) Imbilang ngarud dagiti matalek a babbai iti Israel nga espesial a pribilehio ti makiasawa ken maaddaan iti annak. Ibilangda met a nakababain ken naladingit no awan asawa ken annakda.

Ngem komusta met ita? Ti kadi bilin ti Dios idi un-unana a ‘punnuen ti daga’ obligarenna dagiti Kristiano ita a makiasawa ken maaddaan iti annak iti daytoy planeta a napuseken iti tao? Saan. (Mateo 19:10-12) Saan metten a kasapulan a salakniban ti Dios ti pamilia wenno nasion a pagtaudan ti Mesias wenno Manangisalakan. Ania ngarud ti panangmatmat dagiti Kristiano iti panagasawa ken kinaawan asawa?

Kinapudnona, agpada a nadakamat dagita kas sagut ti Dios. Kas pagaammotayo, adda sagut a maitutop iti maysa a tao ngem nalabit saan a maibagay iti sabali. Ti panagasawa ket sagrado nga urnos a pakariknaan iti ayat, kinasinged, ken kinatalged ti pamilia. Iti sabali a bangir, dakamaten met ti Biblia a dagidiay makiasawa ita maipasangoda iti parikut, wenno ‘rigat iti lasag.’ Ngem no kadagidiay saan a makiasawa, saan nga ibilang ni Jehova ti kasasaadda kas nakababain ken naladingit. Imbes ketdi, kuna ti Saona nga adda bambanag a tagiragsaken ti awanan asawa a pakaikapisan daydiay naasawaan.—1 Corinto 7:28, 32-35.

Ipakita ngarud ti Biblia ti balanse a panangmatmat. Kas Namunganay iti panagasawa ken pamilia, kayat ni Jehova a Dios a naragsak ken kontento amin nga adipenna, adda man asawana wenno awan.