Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN OKTUBRE 2012

Kurapsion—Kasano Kasaknap Dayta?

Kurapsion—Kasano Kasaknap Dayta?

“Mangipapaay ti kompaniami iti serbisio iti maysa nga ahensia ti lokal a gobierno. Masansan nga aguraykami iti dua wenno tallo a bulan sakbay a mabayadankami. Ngem iti nabiit, immawag kaniak ti maysa nga empleado ti gobierno. Imbagana a mabayadankami kano a dagus no pasuksokanmi.”—JOHN. *

NABIKTIMAKAYO kadin iti kurapsion? Nalabit saan a kas iti kasaknap a nadakamaten, ngem sigurado a napasaranyo dagiti epekto ti kurapsion.

Sigun iti 2011 Corruption Perceptions Index ti Transparency International (TI), kaaduan kadagiti 183 a pagilian ken teritoria a nausig, ti nakaala iti iskor a mangipakita a nakaro ti problemada iti kurapsion. Dua a tawen sakbayna, imbutaktak ti 2009 a tinawen a report ti Transparency International a nakaro unayen ken nasaknapen ti kurapsion: “Nalawag nga awan ti lugar ditoy lubong a saan a makapaspasar iti resulta ti kurapsion.”

“Ti kurapsion ket panangabuso iti naitalek nga autoridad agpaay iti bukod a pagimbagan. Madangran ti biag, pagsapulan wenno kinaragsak dagidiay agpannuray iti kinamapagpiaran dagiti addaan iti saad.”—TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Iti dadduma a kasasaad, napeggad ti resulta ti kurapsion. Kas pagarigan, impadamag ti magasin a Time a nalabit ti “kurapsion ken di panagannad” ti makagapu no apay nga adu ti natay iti napigsa a ginggined a napasamak idiay Haiti idi 2010. Innayonna pay: “Maibangon lattan dagiti pasdek  uray awan ti masurot a maitutop a disenio nga inaprobaran dagiti inheniero gapu ta mapasuksokan dagiti inspektor ti gobierno.”

Posible kadi a maikkatton ti kurapsion? Tapno masungbatan dayta, masapul a maawatantayo ti kangrunaan a pakaigapuan ti kurapsion. Ammuentayo dayta iti sumaganad nga artikulo.

^ par. 2 Nabaliwan ti nagan.