Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Oktubre 2012

Apay nga Agtultuloy ti Kurapsion?

Apay nga Agtultuloy ti Kurapsion?

“Ti tao dinominaranna ti tao iti pakadangrananna.”—ECLESIASTES 8:9.

MAITUTOP dagita a sasao a mangdeskribir iti pakasaritaan ti panangituray ti tao. Dayta ti nakaigapuan ti adu a panagsagaba ken rigat. Iti intero a pakasaritaan ti tao, masansan a mapaay dagiti tattao a nasayaat ti panggepda a mangipasdek iti nalinteg a kagimongan gapu iti kinaagum ken kurapsion. Apay nga agtultuloy ti kurapsion? Kangrunaanna, maigapu iti tallo a dakes nga impluensia.

1. Ti epekto ti basol.

Nalawag a kunaen ti Biblia a ‘managbasoltayo amin.’ (Roma 3:9) Kas iti natawid a sakit nga awan agasna, ti basol “agtataeng” kadatayo. Iti rinibu a tawenen, ti basol ti “nagturay” iti sangatauan kas iti maysa nga ari. Kanayon a sursurotentayo ti “lintegna.” Gapu iti pagannayasan nga agbasol, maituggod ti adu a mangyun-una iti bukodda a pagimbagan wenno naipamaysa ti panagbiagda a manggun-od iti kinabaknang wenno autoridad uray madangran ti sabsabali.—Roma 5:21; 7:17, 20, 23, 25.

 2. Ti impluensia ti dakes a lubong a pagbibiagantayo.

Iti lubong a pagbibiagantayo, gagangayen ti kinaagum ken panagimbubukodan, isu a marigatan ti dadduma nga agbalin a naiduma. Gapu iti kinaagum, agbalinda nga agbibisin iti pannakabalin. Tarigagayanda met ti adu a kuarta ken sanikua a nalablabes ngem iti kasapulanda. Nakalkaldaang ta agkusitda pay tapno maalada ti kayatda. Imbes a labananda ti dakes nga impluensia, dagita a tattao ‘sumurotda iti bunggoy maipaay iti dakes a panggep.’—Exodo 23:2.

3. Ti impluensia ni Satanas a Diablo.

Ni Satanas a maysa a rebelde nga espiritu ti “mangyaw-awan iti intero a mapagnaedan a daga.” (Apocalipsis 12:9) Pagay-ayatna nga allilawen dagiti tattao. Mabalin a sisisikap a gundawayanna ti tarigagay ti tao a bumaknang ken agbalin a nanam-ay nga uray la agkusiten.

Kayatna kadi a sawen a kastay la kadagiti robot a sumursurot lattan iti ibaga ni Satanas? Maammuantayo dayta iti sumaganad nga artikulo.