Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN OKTUBRE 2012

Apay nga Agtultuloy ti Kurapsion?

Apay nga Agtultuloy ti Kurapsion?

“Ti tao dinominaranna ti tao iti pakadangrananna.”—ECLESIASTES 8:9.

MAITUTOP dagita a sasao a mangdeskribir iti pakasaritaan ti panangituray ti tao. Dayta ti nakaigapuan ti adu a panagsagaba ken rigat. Iti intero a pakasaritaan ti tao, masansan a mapaay dagiti tattao a nasayaat ti panggepda a mangipasdek iti nalinteg a kagimongan gapu iti kinaagum ken kurapsion. Apay nga agtultuloy ti kurapsion? Kangrunaanna, maigapu iti tallo a dakes nga impluensia.

1. Ti epekto ti basol.

Nalawag a kunaen ti Biblia a ‘managbasoltayo amin.’ (Roma 3:9) Kas iti natawid a sakit nga awan agasna, ti basol “agtataeng” kadatayo. Iti rinibu a tawenen, ti basol ti “nagturay” iti sangatauan kas iti maysa nga ari. Kanayon a sursurotentayo ti “lintegna.” Gapu iti pagannayasan nga agbasol, maituggod ti adu a mangyun-una iti bukodda a pagimbagan wenno naipamaysa ti panagbiagda a manggun-od iti kinabaknang wenno autoridad uray madangran ti sabsabali.—Roma 5:21; 7:17, 20, 23, 25.

 2. Ti impluensia ti dakes a lubong a pagbibiagantayo.

Iti lubong a pagbibiagantayo, gagangayen ti kinaagum ken panagimbubukodan, isu a marigatan ti dadduma nga agbalin a naiduma. Gapu iti kinaagum, agbalinda nga agbibisin iti pannakabalin. Tarigagayanda met ti adu a kuarta ken sanikua a nalablabes ngem iti kasapulanda. Nakalkaldaang ta agkusitda pay tapno maalada ti kayatda. Imbes a labananda ti dakes nga impluensia, dagita a tattao ‘sumurotda iti bunggoy maipaay iti dakes a panggep.’—Exodo 23:2.

3. Ti impluensia ni Satanas a Diablo.

Ni Satanas a maysa a rebelde nga espiritu ti “mangyaw-awan iti intero a mapagnaedan a daga.” (Apocalipsis 12:9) Pagay-ayatna nga allilawen dagiti tattao. Mabalin a sisisikap a gundawayanna ti tarigagay ti tao a bumaknang ken agbalin a nanam-ay nga uray la agkusiten.

Kayatna kadi a sawen a kastay la kadagiti robot a sumursurot lattan iti ibaga ni Satanas? Maammuantayo dayta iti sumaganad nga artikulo.