Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

TI PAGWANAWANAN Oktubre 2012

TOPIKO ITI AKKUB

Kurapsion​—Kasano Kasaknap Dayta?

Ti epekto ti kurapsion ket makita ken mapasaran iti sangalubongan, no dadduma, makadidigra ti ibungana.

TOPIKO ITI AKKUB

Apay nga Agtultuloy ti Kurapsion?

Ipalgak ti Biblia ti tallo a dakes nga impluensia a pakaigapuan ti adu a panagsagaba ken rigat.

TOPIKO ITI AKKUB

Posible Kadi ti Agbalin a Mapagpiaran iti Lubong a Napnuan Kurapsion?

No kasano a naammuan ti dua a tao dagiti pagimbagan ti kinamapagpiaran ken ti nasayaat a kababalin.

TOPIKO ITI AKKUB

Awanton ti Kurapsion!

Asidegen nga agtignay ti Dios a mangikkat iti kurapsion ditoy daga. Kasanona nga aramiden dayta?

PAKASARITAAN TI BIAG

Ti Bileg ti Sao ti Dios iti Pamilia a Hindu

Kasano a naaddaan iti talna ken namnama ti pamilia a Hindu idi nagadalda iti Biblia?

PANNAKISARITA ITI MAYSA A KAARRUBA

Dusaen Aya ti Dios Dagiti Tattao iti Umap-apuy nga Impierno?

Nainkalintegan a patien a saan a mangidumduma ti Dios, uray no dusaenna dagiti dakes a tattao.

Ammoyo Kadi?

Pimmanaw kadi dagiti Kristiano iti Judea sakbay a nadadael ti Jerusalem idi 70 C.E.? Siasino dagiti naawagan “annak dagiti mammadto”?

AGSURSUROKA ITI SAO TI DIOS

Posible Kadi nga Agbiagka iti Agnanayon?

Ti Gubuayan ti biag, ni Jehova a Dios, kabaelanna ti mangted iti biag nga agnanayon iti dadduma pay ken inkarina nga aramiden dayta.

UMADANIKA ITI DIOS

“Nagtugaw ti Kadaanan iti Al-aldaw”

Asino ti Kadaanan iti Al-aldaw ken ania ti kaipapanan ti sirmata ni Daniel?

TULADENYO TI PAMMATIDA

‘Maysa a Nakasaysayaat a Babai’

Ni Ruth a Moabita ket maysa a nakurapay a ganggannaet idiay Israel. Apay a naawagan iti ‘maysa a nakasaysayaat a babai’?

SALUDSOD DAGITI AGBASBASA

Ti Kadi Kinaragsak Agpannuray Laeng iti Panagasawa?

Posible kadi nga agbalin a naragsak dagiti awanan asawa a Kristiano? Ipaay ti Biblia ti umiso a panangmatmat dagiti Kristiano iti panagasawa, ken ti nagsayaat a pagwadan dagiti awanan a asawa.

Ti Biblia Balbaliwanna ti Biag

Kasano a naisardeng ti dua a tao ti bisioda a pakairamanan ti arak ken droga ket nagbalinda a pudpudno a naragsak?

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL ITI BIBLIA

Dika Agbalin nga Ambisioso!

Ni Absalom a maikatlo nga anak ni Ari David, kayatna nga agawen ti trono, ngem naisagmak gapu iti ambisionna.