“Diak kayaten ti agbalin a babai no makitkitak ti pannakatratoda.”—ZAHRA, 15 ANYOS, nakotar iti French nga edision ti magasin a GEO.

TI SASAO ti balasitang a nadakamat iti ngato ipakitana ti nasaem a kinapudno a mapaspasamak iti intero a lubong. Ti kinaranggas ken diskriminasion ti mangparparigat kadagiti babbai iti intero a panagbiagda. Usigem dagitoy a mapaspasamak.

  • Diskriminasion iti sekso. Iti Asia, kaaduan a nagannak kaykayatda dagiti annak a lallaki ngem babbai. Iti 2011 a report ti UN, napattapatta a dandani 134 a milion a babbai ti maksay iti populasion ti Asia gapu iti aborsion, panangpapatay iti maladaga, ken panangbaybay-a.
  • Edukasion. Iti intero a lubong, babbai ti nasurok a 66 a porsiento kadagiti nageskuela laeng iti nakurang pay nga 4 a tawen.
  • Seksual a panangriribuk. Nasurok a 2.6 a bilion a babbai ti agnanaed kadagiti pagilian a sadiay saan pay laeng a maibilang a krimen ti panangpilit dagiti assawada a makidenna kadakuada uray agkedkedda.
  • Salun-at. Kadagiti napanglaw a pagilian, iti kada dua a minuto, matay ti maysa a babai gapu iti komplikasion iti panagsikog wenno panagpasngay a resulta ti saan a nasayaat a pannakaaywan ti salun-at.
  • Kalintegan iti sanikua. Nupay babbai ti agmula iti nasurok a kagudua iti amin nga apit iti intero a lubong, iti adu a pagilian awan ti kalintegan dagiti babbai a maaddaan iti sanikua wenno agtawid iti daga.

Apay a mapapaidaman dagiti babbai iti kasta a kalintegan? Dadduma a kultura panuynoyanda dagiti narelihiosuan a patpatien ken ar-aramid a mangrubrob ken mangikalintegan pay ketdi iti panangabuso ken panangranggas kadagiti babbai. Dinakamat ti periodiko iti France ti kinuna ni Chandra Rami Chopra, maysa nga abogado a taga-India: “Adda nagpapadaan ti amin a pagalagadan ti relihion: Supsuportaranda ti diskriminasion kadagiti babbai.”

Kasta kadi met ti kapanunotam? Tagtagibassiten ngata ti Biblia dagiti babbai, kas iti isursuro ti adu a libro maipapan iti relihion? Para iti dadduma, kasla kasta ti ipakpakita ti dadduma a teksto ti Biblia. Ngem ania a talaga ti panangmatmat ti Dios a nadakamat iti Biblia maipapan kadagiti babbai? Nupay agduduma ti opinion dagiti tattao, maammuantayo ti sungbat no sukimatentayo a naimbag ti kunaen ti Biblia.