Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Napateg Kadi Dagiti Sungbat?

Napateg Kadi Dagiti Sungbat?

 Napateg Kadi Dagiti Sungbat?

“Maammuanyonto ti kinapudno, ket ti kinapudno wayawayaannakayto.”​—JUAN 8:32.

NAGLAON ti Biblia iti kinapudno a mangwayawaya kadatayo manipud iti makatikaw wenno makayaw-awan pay ketdi a sursuro maipapan ken Jesus. Ngem talaga kadi a napateg no ania ti patpatientayo maipapan kenkuana? Wen. Napateg dayta ken Jehova, kasta met ken Jesus. Isu a napateg met dayta kadatayo.

Apay a napateg dayta ken Jehova? Agsipud ta ti “Dios ket ayat.” (1 Juan 4:8) Kayat ni Jehova nga agbiagtayo a naragsak iti agnanayon. Kinuna ni Jesus: “Ti Dios inayatna ti lubong [wenno, sangatauan] iti kasta unay isu nga intedna ti bugbugtong nga Anakna, tapno tunggal maysa a mangwatwat iti pammati kenkuana . . . ket maaddaan iti agnanayon a biag.” (Juan 3:16) Imbaon ti Dios ti Anakna tapno masubbottayo ken maaddaantayo iti gundaway nga agbiag nga agnanayon iti Paraiso ditoy daga, sigun iti orihinal a panggepna. (Genesis 1:28) Magagaran ti Dios a mangisagut iti biag nga agnanayon kadagidiay mangammo iti kinapudno maipapan iti Anakna ken agtignay maitunos iti dayta.​—Roma 6:23.

Apay a napateg dayta ken Jesus? Ay-ayaten met ni Jesus ti sangatauan. Impakitana ti managsakripisio nga ayat idi situtulok nga impaayna ti biagna para kadatayo. (Juan 15:13) Ammona a dayta ti kakaisuna a pamay-an ti pannakaisalakan. (Juan 14:6) Ngarud, masdaawtayo kadi no apay a kayat ni Jesus nga adu ti magunggonaan iti impaayna a daton a pangsubbot? Dayta ti makagapu nga imbilinna kadagiti pudno nga adalanna nga isuroda dagiti tattao iti intero a daga maipapan iti pagayatan ken panggep ti Dios.​—Mateo 24:14; 28:19, 20.

Apay a napateg dayta kadatayo? Panunotem man dagiti bambanag a napateg kenka​—ti salun-atmo ken ti pamiliam. Kayatmo kadi a maaddaankayo a sangapamiliaan iti nasaysayaat a biag ken salun-at? Babaen ken Jesus, impaayannatayo ni Jehova iti gundaway a maaddaan iti perpekto a salun-at ken agnanayon a biag iti baro a lubong, a sadiay awanton ti ut-ot ken panagsagaba. (Salmo 37:11, 29; Apocalipsis 21:3, 4) Kayatmo kadi dayta? No kasta, adda masapul nga aramidem.

Kitaem manen ti teksto a nakotar kalpasan ti paulo daytoy nga artikulo: “Maammuanyonto ti kinapudno, ket ti kinapudno wayawayaannakayto.” Ti kinapudno maipapan ken Jesus ken ti akemna iti pannakatungpal ti panggep ti Dios mawayawayaannatayo iti kadaksan a kita ti pannakaadipen​—ti pannakaadipen iti basol ken ipapatay. Ngem masapul nga ‘ammuem ti kinapudno’ tapno mawayawayaanka. Kayatmo kadi a maammuan ti ad-adu pay maipapan itoy a kinapudno ken no kasano a magunggonaanka ken ti pamiliam? Maragsakan dagiti Saksi ni Jehova a tumulong kenka.