Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Jesu-Kristo—Dagiti Saludsodtayo a Nasungbatan

Jesu-Kristo—Dagiti Saludsodtayo a Nasungbatan

 Jesu-Kristo​—Dagiti Saludsodtayo a Nasungbatan

“Siasinoak sigun iti panagkuna dagiti bunggoy?”​—LUCAS 9:18.

INSALUDSOD dayta ni Jesus kadagiti adalanna gapu ta ammona a nagduduma ti pagarup dagiti tattao maipapan kenkuana. Ngem awan koma ti rason a nagduduma ti opinionda. Awan ti inlimed ni Jesus. Nawaya a nakilangen iti tattao kadagiti siudad ken purok. Nangasaba ken nangisuro iti publiko ta kayatna a maammuan dagiti tattao ti kinapudno maipapan kenkuana.​—Lucas 8:1.

Maammuantayo ti pudno maipapan ken Jesus kadagiti imbaga ken inaramidna. Naisurat dagita iti uppat nga Ebanghelio iti Biblia​—ti Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan. Dagita ti pakaibatayan ti sungbat dagiti saludsodtayo maipapan ken Jesus. *​—Juan 17:17.

 SALUDSOD: Talaga kadi a nagbiag ni Jesus kas tao?

SUNGBAT: Wen. Pudno a nagbiag ni Jesus sigun kadagiti historiador, kas kada Josephus ken Tacitus a nagbiag idi umuna a siglo. Malaksid iti dayta, makakombinsir ti salaysay kadagiti Ebanghelio a mangipakita a saan a parparbo no di ket pudno a tao ni Jesus. Espesipiko ken detalyado dagiti tiempo ken lugar a dinakamatda. Kas pagarigan, ti maysa kadagiti mannurat ti Ebanghelio a ni Lucas, dinakamatna ti pito nga agdama idi nga opisial, a dagiti naganda ket pinatalgedan dagiti sekular a historiador. Isu nga adda pagibasarantayo no ania a tawen a nangrugi ti ministerio ni Jesus.​—Lucas 3:1, 2, 23.

Natibker ti ebidensia a talaga a nagbiag ni Jesus kas tao. “Admitiren ti kaaduan nga eskolar a talaga a nagbiag idi umuna a siglo ti lalaki a pagaammo kas Jesus a taga-Nazaret,” kuna ti libro nga Evidence for the Historical Jesus.

SALUDSOD: Dios kadi ni Jesus?

SUNGBAT: Saan. Di pulos imbilang ni Jesus a kapadana ti Dios. Maulit-ulit ketdi nga impakita ni Jesus nga isu ket nababbaba ngem ni Jehova. * Kas pagarigan, tinukoyna ni Jehova kas “Diosko” ken “ti maymaysa a pudno a Dios.” (Mateo 27:46; Juan 17:3) Ti laeng nababbaba ti akemna ti mangusar iti kakasta nga ebkas no tukoyenna ti maysa a nangatngato ti akemna. Ti trabahador a mangawag iti maysa kas “boss-ko” ket nalawag a bigbigbigenna a nababbaba ti saadna.

Impakita met ni Jesus nga isu ket naiduma iti Dios. Naminsan, kinuna ni Jesus kadagidiay nangkuestionar iti autoridadna: “Iti bukodyo a Linteg adda a naisurat, ‘Ti pangsaksi ti dua a tao ket pudno.’ Siak ti maysa a mangsaksi iti maipapan ti bagik, ket ti Ama a nangibaon kaniak saksianna ti maipapan kaniak.” (Juan 8:17, 18) Naiduma la ketdi ni Jesus ken ni Jehova, ta saanna koma a naibaga a duada a saksi. *

SALUDSOD: Maysa laeng kadi a naimbag a tao ni Jesus?

SUNGBAT: Saan. Ammo ni Jesus nga adu ti napapateg nga akemna iti pannakaitungpal ti pagayatan ti Dios. Adtoy ti sumagmamano:

“Bugbugtong nga Anak ti Dios.” (Juan 3:18) Ammo ni Jesus ti naggapuanna. Nabayagen a sibibiag sakbay a nayanak ditoy daga. “Bimmabaak manipud langit,” kinunana. (Juan 6:38) Ni Jesus ti kaunaan a pinarsua ti Dios ken timmulong a nangparsua iti amin a bambanag. Kas kakaisuna a direkta a pinarsua ti Dios, umiso a maawagan ni Jesus kas “ti bugbugtong nga Anak ti Dios.”​—Juan 1:3, 14; Colosas 1:15, 16.

“Anak ti tao.” (Mateo 8:20) Namin-adu a tinukoy ni Jesus ti bagina kas “Anak ti tao.” Nadakamat dayta iti nasurok a 80 a daras kadagiti Ebanghelio. Daytoy ti mangpaneknek a naan-anay a tao ni Jesus, saan ket a naglasag a Dios. Kasano a nayanak kas tao daytoy a bugbugtong nga Anak ti Dios? Babaen ti nasantuan nga espiritu ni Jehova, nayakar ti biag ti Anakna iti matris wenno aanakan ti birhen a Judio a ni  Maria, ket inyinawna ni Jesus. Iti kasta, nayanak ni Jesus a perpekto ken awanan basol.​—Mateo 1:18; Lucas 1:35; Juan 8:46.

“Mannursuro.” (Juan 13:13) Imbatad ni Jesus a ti annongen nga inted kenkuana ti Dios ket ‘ti panangisuro ken panangikasaba iti naimbag a damag’ maipapan iti Pagarian ti Dios. (Mateo 4:23; Lucas 4:43) Nalawag ken simple ti imbagana maipapan iti Pagarian ti Dios ken iti aramiden dayta tapno matungpal ti pagayatan ni Jehova.​—Mateo 6:9, 10.

“Ti Sao.” (Juan 1:1) Nagserbi ni Jesus kas Pannakangiwat ti Dios a mangyallatiw iti impormasion ken instruksion a naggapu iti Dios. Ni Jehova inusarna ni Jesus a mangidanon iti mensahena kadagiti tattao ditoy daga.​—Juan 7:16, 17.

SALUDSOD: Ni kadi Jesus ti naikari a Mesias?

SUNGBAT: Wen. Adda dagiti padto iti Biblia maipapan iti iyaay ti Mesias, wenno Kristo, a kaipapananna ti “Napulotan” wenno nadutokan. Isu ti kangrunaan a mangitungpal iti panggep ni Jehova. Naminsan, maysa a Samaritana ti nangibaga ken Jesus: “Ammok nga umay ti Mesias, a maawagan Kristo.” Direkta nga imbaga kenkuana ni Jesus: “Siak nga agsasao kenka isu dayta.”​—Juan 4:25, 26.

Adda kadi pammaneknek a ni Jesus ti talaga a Mesias? Adda tallo nga ebidensia a naan-anay a mangpaneknek iti dayta, kas iti lamma ti ramay a pakabigbigan ti maysa laeng a tao. Usigem dagitoy:

Kapuonanna. Naipadto iti Biblia nga agtaud ti Mesias iti kapuonan ni Abraham babaen iti linia ti pamilia ni David. (Genesis 22:18; Salmo 132:11, 12) Agpada nga inapo ida ni Jesus.​—Mateo 1:1-16; Lucas 3:23-38.

Natungpal a padto. Naglaon ti Hebreo a Kasuratan iti adu a padto maipapan iti biag ti Mesias ditoy daga, agraman ti pannakayanak ken ipapatayna. Natungpal amin ken Jesus dagita a padto. Kas pagarigan: Nayanak idiay Betlehem (Mikias 5:2; Lucas 2:4-11), naayaban manipud Egipto (Oseas 11:1; Mateo 2:15), ken napapatay ngem awan tulangna a natukkol (Salmo 34:20; Juan 19:33, 36). Imposible met nga immaniobra ni Jesus ti biagna tapno laeng matungpal kenkuana ti amin a padto maipapan iti Mesias. *

Ti mismo a pammaneknek ti Dios. Idi nayanak ni Jesus, nangibaon ti Dios kadagiti anghel a mangipadamag kadagiti agpaspastor a nayanaken ti Mesias. (Lucas 2:10-14) Adda dagiti gundaway bayat ti ministerio ni Jesus a ti Dios a mismo inyebkasna manipud langit ti anamongna ken Jesus. (Mateo 3:16, 17; 17:1-5) Ni Jehova inikkanna ni Jesus iti pannakabalin a mangaramid kadagiti milagro. Maysa pay dayta nga ebidensia a ni Jesus ti Mesias.​—Aramid 10:38.

 SALUDSOD: Apay a masapul nga agsagaba ken matay ni Jesus?

SUNGBAT: Awan basol ni Jesus isu a saan a maikari nga agsagaba. Saan met a maikari a mailansa iti kayo kas gagangay a kriminal ken mabaybay-an a maibabain ken matay. Ngem inekspektar ni Jesus ti kasta a pannakatrato ket situtulok a sinagabana dayta.​—Mateo 20:17-19; 1 Pedro 2:21-23.

Kunaen dagiti padto mainaig iti Mesias nga isu masapul nga agsagaba ken matay tapno maabbongan ti basbasol ti sabsabali. (Isaias 53:5; Daniel 9:24, 26) Kinuna a mismo ni Jesus nga immay “tapno itedna ti kararuana kas subbot a kasukat dagiti adu.” (Mateo 20:28) Dagidiay mamati iti mangsubbot a pateg ti ipapatayna addaanda iti gundaway a maispal manipud basol ken ipapatay ken agbiag nga agnanayon iti Paraiso ditoy daga. *​—Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10.

SALUDSOD: Adda kadi pamatiantayo a nagungar ni Jesus?

SUNGBAT: Adda. Namnamaen ni Jesus a mapagungar kalpasan ti ipapatayna. (Mateo 16:21) Ngem laglagipentayo a di pulos imbaga ni Jesus wenno dagiti mannurat ti Biblia a basta agungar lattan. Imposible dayta. Imbes ketdi, kuna ti Biblia: “Pinagungar ti Dios babaen ti panangwarwarna kadagiti ut-ot ni patay.” (Aramid 2:24) No bigbigentayo nga adda Dios ken isu ti Namarsua iti amin a bambanag, mamatitayo ngarud a kabaelanna a pagungaren ti Anakna.​—Hebreo 3:4.

Adda kadi natibker nga ebidensia a nagungar ni Jesus? Usigem dagiti sumaganad.

Testimonia dagiti nakakita. Agarup 22 a tawen kalpasan ti ipapatay ni Jesus, insurat ni apostol Pablo a nasurok a 500 ti nakakita iti napagungar a ni Jesus ken kaaduan kadakuada ti sibibiag pay idi nagsurat ni Pablo. (1 Corinto 15:6) Mabalin a mapagduaduaan ti kunaen ti maysa wenno dua a testigo, ngem narigat kadi a patien ti kunaen ti nasurok a 500 a testigo?

Mapagtalkan a testimonia. Dagiti immuna nga adalan ni Jesus a makaammo iti talaga a napasamak situtured nga impakaammoda ti panagungar ni Jesus. (Aramid 2:29-32; 3:13-15) Kinapudnona, imbilangda a napateg kadagiti Kristiano ti panamati iti panagungarna. (1 Corinto 15:12-19) Sisasagana a matay dagita nga adalan imbes a tallikudanda ti pammatida ken Jesus. (Aramid 7:51-60; 12:1, 2) Sisasagana kadi a matay ti asinoman maipaay iti banag nga ammona a saan a pudno?

Inusigtayo dagiti sungbat ti Biblia iti innem a kangrunaan a saludsod maipapan ken Jesus. Nalawag nga ibaga dagitoy a sungbat no asino ni Jesus. Ngem talaga kadi a napateg dagita a sungbat? Iti sabali a pannao, napateg kadi no ania ti patpatiem maipapan ken Jesus?

[Footnotes]

^ par. 4 Tapno maammuam ti nakaidumaan dagitoy nga Ebanghelio ti Biblia kadagiti palso a surat maipapan ken Jesus, kitaem ti artikulo a “Pudpudno Kadi Dagiti Apokripal nga Ebanghelio?” iti panid 18-19.

^ par. 9 Iti Biblia, Jehova ti personal a nagan ti Dios.

^ par. 10 Para iti kanayonan a pannakailawlawag, kitaem ti artikulo a “Pannakisarita iti Maysa a Kaarruba​—Dios Kadi ni Jesus?” iti panid 20-22.

^ par. 21 Para iti dadduma pay a padto a natungpal ken Jesus, kitaem ti panid 200 iti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?

^ par. 25 Para iti kanayonan nga impormasion maipapan iti mangsubbot a pateg ti ipapatay ni Jesus, kitaem ti kapitulo 5 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?