Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Saludsod Dagiti Agbasbasa

Apay a Kiniddaw ti Dios nga Idaton ni Abraham ti Anakna?

Apay a Kiniddaw ti Dios nga Idaton ni Abraham ti Anakna?

▪ Kas nailanad iti libro ti Biblia a Genesis, kiniddaw ni Jehova nga idaton ni Abraham ti anakna a ni Isaac. (Genesis 22:2) Saan a matarusan dayta ti adu a managbasa ti Biblia. “Marurodak idi damo a nangngegko daytoy a salaysay idi ubingak,” kuna ti propesor nga agnagan Carol. “Ania a kita ti Dios ti mangkiddaw iti kasta?” Nupay normal ti kasta a reaksion, makatulong no laglagipentayo ti dua a napateg a punto.

Umuna, usigentayo no ania ti saan nga inaramid ni Jehova. Saanna nga impalubos nga ituloy ni Abraham nga idaton ti anakna, nupay situtulok koma a mangaramid iti dayta. Saanna met a kiniddaw dayta iti asinoman. Kayat ni Jehova nga agbiag ti amin nga agdaydayaw kenkuana, a pakairamanan dagiti ubbing, tapno sagrapenda ti napaut ken makapnek a biag.

Maikadua, ipamatmat ti Biblia nga adda napateg a rason ni Jehova no apay a kiniddawna nga idaton ni Abraham ti anakna a ni Isaac. Panggep ngamin ti Dios a kalpasan ti adu a siglo, ipalubosnanto a matay ti Anakna, * ni Jesus, agpaay kadatayo. (Mateo 20:28) Kayat ni Jehova nga ipaawat kadatayo a nakapatpateg kenkuana daytoy a sakripisio. Ti kiddawna ken Abraham ti kasayaatan a mangidemostra iti aramidennanto a panangidaton iti Anakna. Kasano?

Panunotem ti kinuna ni Jehova ken Abraham: “Pangngaasim, alaem ti anakmo, ti kakaisuna nga anakmo nga ay-ayatem unay, ni Isaac, ket . . . idatonmo kas daton a mapuoran.” (Genesis 22:2) Laglagipem a dinakamat ni Jehova ditoy ni Isaac kas ‘anak nga ay-ayaten unay’ ni Abraham. Ammo ni Jehova a nakapatpateg ni Isaac ken Abraham. Kasta met ti rikna ti Dios iti Anakna a ni Jesus. Ay-ayaten unay ni Jehova ni Jesus ta namindua a nagsao manipud langit, a tinukoyna ni Jesus kas ‘ti dungdungnguenna nga Anak.’​—Marcos 1:11; 9:7.

Paliiwem met nga inaramatna ni Jehova ti sao a “pangngaasim” iti kiddawna ken Abraham. Sigun iti maysa nga eskolar ti Biblia, ti panangaramat ti Dios iti daytoy a sao ipamatmatna nga “ammo ti APO a nakarigrigat ti kidkiddawenna.” Napalalo la ketdi ti ladingit ni Abraham iti dayta a kiddaw. Kasta met, nasaem la ketdi ti rikna ni Jehova bayat a buybuyaenna ti panagsagaba ken ipapatay ti dungdungnguenna nga Anak. Awan duadua a dayta ti kasasaeman a banag a napasaran wenno mabalin a mapasaran ni Jehova.

Nupay mabalin a saan a makaay-ayo kadatayo ti kiddaw ni Jehova ken Abraham, laglagipentayo koma a saan nga impalubos ni Jehova nga ituloy ti matalek a patriarka ti panagdatonna. Dina impalubos a mapasaran ni Abraham ti kasaeman a marikna ti maysa a nagannak. Saanna met nga impalubos a matay ni Isaac. Nupay kasta, saan a sinalakniban ni Jehova ti “bukodna nga Anak no di ket inyawatna a maipaay kadatayo amin.” (Roma 8:32) Apay a timmulok ni Jehova a masaktan ti riknana? Inaramidna dayta tapno “magun-odantayo ti biag.” (1 Juan 4:9) Pudno a nagsayaat a pammalagip daytoy maipapan iti ayat ti Dios kadatayo! Matignaytayo met koma a mangsubad iti dayta nga ayatna. *

[Footnotes]

^ par. 5 Saan nga ibaga ti Biblia a literal nga imputot ti Dios ni Jesus. Imbes ketdi, pinarsua ni Jehova daytoy nga espiritu sa imbaonna idi agangay ditoy daga tapno ipasngay ti birhen a ni Maria. Gapuna, nagbalin ti Dios kas Ama ni Jesus.

^ par. 8 Tapno ad-adu pay ti maammuam no apay a napateg ti ipapatay ni Jesus ken no kasano a maipakitatayo ti panangipategtayo iti dayta, kitaem ti kapitulo 5 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia?