Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 Isuroyo Dagiti Annakyo

Naawaganda iti “Annak ti Gurruod”

Naawaganda iti “Annak ti Gurruod”

MABALIN a nakangngegkan iti napigsa a gurruod no agbagbagyo. Nagbutengka kadi? * Ammom kadi nga inawagan ni Jesus ti dua kadagiti adalanna iti “Annak ti Gurruod”? Kitaentayo no apay.

Dagitoy nga adalan ni Jesus ket ti agkabsat a da Santiago ken Juan. Annak ida da Zebedeo ken Salome. Nalabit kabsat ni Salome ni Maria nga ina ni Jesus. Isu a mabalin nga agkakasinsin da Jesus, Santiago, ken Juan ken nalabit aggagayyemda pay.

Agkalkalap iti ikan ni Zebedeo, kasta met da Santiago ken Juan. Dagitoy dua ti immuna kadagiti inawis ni Jesus nga agbalin a pasurotna. Idi inayabanna ida, dagus a pinanawanda ti panagkalap ket simmurotda kenkuana. Idi agangay, nangpili ni Jesus iti 12 kadagiti pasurotna tapno agbalin nga apostolna. Karaman da Santiago ken Juan kadagiti napili.

Sumagmamano a bulan sakbay a napapatay, limmabas ni Jesus iti kabambantayan ti Samaria a kaduana dagiti apostolna. Rumabii idin ken nabannogdan. Ngem saan a kayat dagiti Samaritano a padagusen ni Jesus ken dagiti apostolna iti siudad. Ammom kadi no apay?— Kitaenta.

Judio ngamin ni Jesus ken dagiti apostolna, ket kaaduan a Judio karurodda dagiti Samaritano. Ngem siempre, saan a kasta ni Jesus. Naasi ni Jesus kadagiti Samaritano ket kasta met koma da Santiago ken Juan. Ngem nakaunget ti dua nga apostol kadagiti Samaritano a saan  a nangpadagus kadakuada, ket insaludsodda ken Jesus: ‘Kayatmo kadi nga ibagami a bumaba ti apuy tapno pukawenna ida?’ Ania ngata ti insungbat ni Jesus?— Kinuna ni Jesus a saan a nasayaat ti imbagada! Adu pay ti masapul a sursuruen da Santiago ken Juan maipapan iti asi.

Ti maysa pay a problema da Santiago ken Juan ket ti tarigagayda nga agbalin nga umuna wenno kapatgan. Sakbay la unay ti ipapatay ni Jesus, imbaonda ti inada a mangibaga ken Jesus: “Itedmo ti bilin a dagitoy dua nga annakko agtugawda, maysa iti makannawanmo ken maysa iti makannigidmo, idiay pagariam.” Nakaunget ti dadduma nga apostol idi nangngegda ti inaramid da Santiago ken Juan. Makaungetka met kadi iti inaramidda?

Mabalin a kasta. Masurontayo no kayat ti sabsabali ti umuna ken no kayatda ti agbalin nga importante. Idi agangay, napanunot met laeng da Santiago ken Juan a di umiso ken kinaawan asi ti inaramidda, ket nagbalbaliwda. Nagbalinda a managayat ken naasi nga apostol. Ania ti maadaltayo?

Masapul met nga agbalintayo a naasi iti sabsabali. Nasayaat ti panangtrato ni Jesus iti amin a tattao—lallaki, babbai, ken ubbing. Kanayonto kadi a laglagipem ken tuladem ti ulidan ni Jesus?

^ par. 3 No adda ubing a kaduayo nga agbasa, ti uged ket pammalagip nga agsardengkayo biit ket paregtaenyo nga iyebkasna ti kapanunotanna.