Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Awanton ti Didigra!

Awanton ti Didigra!

  Awanton ti Didigra!

ANIA ti reaksionmo no adda mangibaga kenka, “Dandanin mapukaw dagiti didigra”? Mabalin a pagarupem nga ang-angawennaka. Wenno mabalin a kunaem, “Agtagtagainepkan sa? Kasinginen ti biag dagiti didigra.”

Nupay kasla agnanayon nga adda dagiti natural a didigra, manamnamatayo nga agbalbaliwto ti kasasaad, ngem saan a babaen iti panagregget ti tao. Saan a naan-anay a maawatan ti tao dagiti pasamak iti nakaparsuaan ken saanda a makontrol wenno mabalbaliwan dagita. Kastoy ti insurat ni Ari Solomon iti nagkauna nga Israel a nalatak gapu iti sirib ken laingna nga agpaliiw: “Ti sangatauan saanda a masarakan ti aramid a naaramid iti baba ti init; uray kasano kaadu ti panagtartrabaho a sipipinget ti sangatauan tapno agsapul, kaskasdi a saanda a masarakan. Ket uray no kunaenda nga umdasen ti siribda a mangammo, saandanto a masarakan dayta.”—Eclesiastes 8:17.

Asino ti makabael a mangkontrol kadagiti natural a didigra no saan a kabaelan ti tao? Kuna ti Biblia nga ipagteng ti Dios daytoy a panagbalbaliw. Isu ti nangaramid kadagiti sistema ti ekolohia iti daga, kas iti siklo ti danum. (Eclesiastes 1:7) Saan a kas iti tao, aglaplapusanan ti pannakabalin ti Dios. Pinatalgedan dayta ni mammadto Jeremias idi kinunana: “O Soberano nga Apo Jehova! Adtoy sika inaramidmo ti langlangit ken ti daga babaen ti dakkel a pannakabalinmo ken babaen ti siuunnat a takiagmo. Ti intero a banag saan a nakaskasdaaw unay kenka.” (Jeremias 32:17) Tangay inaramid ti Dios ti daga ken ti amin nga elemento, siempre ammona a kontrolen dagiti bambanag ditoy daga tapno sitatalna ken sitatalged a makapagnaed dagiti tattao.—Salmo 37:11; 115:16.

Kasano ngarud nga aramiden ti Dios dayta a panagbalbaliw? Ibaga ti maikadua nga artikulo a ti adu a nakabutbuteng a paspasamak ita buklenda ti “pagilasinan” iti “panungpalan ti sistema ti bambanag.” Kinuna ni Jesus: “Inton makitayo a mapaspasamak dagitoy a banag, ammuenyo a ti pagarian ti Dios asidegen.” (Mateo 24:3; Lucas 21:31) Daytoy a Pagarian ti Dios wenno ti nailangitan a gobierno a binukel ti Dios mangipagtengto iti dadakkel a panagbalbaliw ditoy daga ket daytanto ti mangkontrol kadagiti natural nga elemento. Nupay kabaelan daytoy ti Dios, dinutokanna ti Anakna a mangibanag iti dayta. Isu ti tinukoy ni mammadto Daniel idi kinunana: “Kenkuana adda naited a panagturay ken dayaw ken pagarian, tapno dagiti  ili, nasional a bungbunggoy ken pagsasao agserbida koma amin kenkuana a mismo.”—Daniel 7:14.

Ti Anak ti Dios, ni Jesu-Kristo, ti naipaayan iti pannakabalin a mangipagteng iti amin a panagbalbaliw tapno agbalin a makaay-ayo a pagnaedan ti daga. Idi adda ni Jesus ditoy daga, 2000 a tawen ti napalabasen, impakitana a kabaelanna a kontrolen dagiti natural nga elemento. Naminsan, idi adda iti barangay a kaduana dagiti adalanna iti Baybay ti Galilea, “giddato a dimteng ti dakkel a nadawel nga allawig, ket dagiti dalluyon immabla-ablatda iti barangay, iti kasta ngannganin matinep ti barangay.” Nagdanag dagiti adalanna di la ket ta malmesda, isu a nagpakaasida ken Jesus. Ania ti inaramidna? “Binabalawna [laeng] ti angin ken kinunana iti baybay: ‘Agtalnaka! Agulimekka!’ Ket nagtalna ti angin, ket naglinak.” Nasdaaw dagiti adalanna ket insaludsodda: “Siasino a pudpudno daytoy, agsipud ta uray ti angin ken ti baybay agtulnogda kenkuana?”—Marcos 4:37-41.

Di nagbayag, nagsubli ni Jesus idiay langit ket naikkan iti dakdakkel a pannakabalin ken autoridad. Kas Ari ti Pagarian ti Dios, rebbengenna ken kabaelanna nga ipagteng ti amin a panagbalbaliw a kasapulan tapno maipaayan dagiti tattao iti natalna ken natalged a biag ditoy daga.

Ngem kas nakitatayon, gapuanan ti naagum a tattao ti adu a problema ken didigra. Anianto ti aramiden ti Pagarian kadagidiay naagum ken saan nga agbalbaliw? Kuna ti Biblia nga umayto ni Apo Jesus “manipud langit a kadua dagiti mannakabalin nga anghelna iti dumardarang nga apuy, bayat nga iyegna ti pammales kadagidiay saan a makaammo iti Dios ken kadagidiay saan nga agtulnog iti naimbag a damag maipapan ken Apotayo a Jesus.” Wen, ‘dadaelennanto dagidiay mangdaddadael iti daga.’—2 Tesalonica 1:7, 8; Apocalipsis 11:18.

Kalpasanna, ni Jesu-Kristo, nga “Ari ti ar-ari,” naan-anayton a kontrolenna dagiti natural a puersa ditoy daga. (Apocalipsis 19:16) Siguraduenna a saanton nga agsagaba iti aniaman a kalamidad dagiti iturayan ti Pagarianna. Usarennanto ti pannakabalinna a mangkontrol iti bambanag iti tangatang tapno magunggonaan ti sangatauan iti nadumaduma a paniempo ken panawen. Matungpalton ti nabayagen nga inkari ni Jehova a Dios kadagiti adipenna: “Sigurado nga ipaaykonto met dagiti dumayasadas a tudoyo iti umiso a tiempoda, ket pudno nga ipaayto ti daga ti bungana, ket ti kayo iti tay-ak ipaaynanto ti bungana.” (Levitico 26:4) Saanton nga agamak dagiti tattao a mangbangon iti balay ta awanen ti kalamidad a mangdadael iti dayta: “Pudno unay a mangbangondanto iti balbalay ket agnaedda; ket pudno unay nga agmuladanto kadagiti kaubasan ket kanenda ti bungada.”—Isaias 65:21.

Ania ti Masapul nga Aramidem?

Awan duadua a kayatmo met ti agbiag iti lubong nga awanen dagiti didigra. Ania ngarud ti aramidem tapno addakanto sadiay? Saan nga agbiag iti awanan-didigra a lubong ‘dagidiay saan a makaammo iti Dios ken dagidiay saan nga agtulnog iti naimbag a damag.’ Gapuna, masapul nga adalem ti maipapan iti Dios, suportaram ti panangiturayna iti daga, ken agtulnogka iti naimbag a damag ti Pagarian nga impasdekna babaen iti Anakna. Kasta ti kalikaguman ti Dios kadatayo.

Ti panangadal a naimbag iti Biblia ti kasayaatan a pamay-an tapno maammuam dagitoy. Naglaon ti Biblia kadagiti instruksion tapno maikarika nga agbiag iti natalged a daga nga iturayan ti Pagarian. Agpatulongka kadagiti Saksi ni Jehova tapno maammuam ti isursuro ti Biblia. Sidadaanda a tumulong kenka. No agreggetka a mangam-ammo iti Dios ken agtulnogka iti naimbag a damag, sigurado a matungpalto kenka ti sasao ti Proverbio 1:33: “No maipapan iti daydiay umim-imdeng kaniak, agtaengto iti kinatalged ket saanto a masinga manipud alinggaget ti didigra.”