Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Nobiembre 2011

 Tulbek ti Naragsak a Pamilia

Pabilgenyo ti Espiritualidadyo kas Agassawa

Pabilgenyo ti Espiritualidadyo kas Agassawa

Frederick *: “Idi kakaskasarmi, impilitko nga agadalkami ken baketko iti Biblia. Kayatko nga ipasnekna ti panagadalmi. Ngem saan a makapagbayag nga agtugaw ni Leanne. Ket no saludsodak, wen ken saan laeng ti sungbatna. Panagkunak di maitutop dagiti sungbatna iti kayatko a wagas ti panagadal iti Biblia.”

Leanne: “Nagkasarkami ken Frederick idi 18 ti tawenko. Regular nga agadalkami iti Biblia, ngem gundawayanna dayta a mangsermon ken mangibaga kadagiti biddutko. Talaga a naupay ken nasaktanak!”

ANIA ti pagarupmo a problema da Frederick ken Leanne? Nasayaat met ti panggepda. Ay-ayatenda ti Dios ken ammoda a masapul nga agkaduada nga agadal iti Biblia. Ngem imbes nga agtunosda, dayta ketdi ti pagsubanganda. Mabalin nga agkaduada nga agadal ngem saanda a napabileg ti espiritualidadda kas agassawa.

Ania aya ti espiritualidad? Apay a napateg a pagreggetan dagiti agassawa a pabilgen dayta? Ania dagiti karit a mabalin a mapasaranda, ken kasano a mapagballigianda dagita?

Ania ti Espiritualidad?

Ti sao nga “espiritualidad” a nausar iti Biblia tukoyenna ti kababalin wenno panangmatmat iti biag. (Judas 18, 19) Ti mannurat ti Biblia a ni Pablo intampokna ti nagdumaan ti kababalin ti naespirituan a tao ken ti nainlasagan a tao. Sigun ken Pablo, ti nainlasagan a tao ipangpangrunana ti bagina ngem iti sabsabali. Aramidenna ti ammona nga umiso, imbes nga annurotenna dagiti pagalagadan ti Dios.—1 Corinto 2:14; Galacia 5:19, 20.

Iti sabali a bangir, an-annuroten ti naespirituan a tao dagiti pagalagadan ti Dios. Ibilangna ni Jehova a Dios kas Gayyem ken ikagumaanna a tuladen ti personalidadna. (Efeso 5:1)  Isu a naayat, naasi, ken naalumamay ti pannakilangenna iti sabsabali. (Exodo 34:6) Agtulnog iti Dios uray medio narigat para kenkuana. (Salmo 15:1, 4) Kinuna ni Darren a taga-Canada a 35 a tawenen a naasawaan: “Para kaniak, kanayon a panunoten ti naespirituan a tao no ania ti epekto ti panagsasao ken ar-aramidna iti relasionna iti Dios.” Innayon met ni Jane a baketna: “Panagkunak, nasken nga ikagumaan ti naespirituan a babai nga iparangarang a kanayon ti bunga ti espiritu ti Dios.”—Galacia 5:22, 23.

Siempre, saan a masapul nga agasawa ti maysa tapno agbalin a naespirituan a tao. Kinapudnona, kuna ti Biblia a rebbengen ti tunggal tao nga am-ammuen ti Dios ken tumulad kenkuana.—Aramid 17:26, 27.

Apay a Pabilgenyo ti Espiritualidadyo kas Agassawa?

Apay ngarud a rumbeng nga agpada a pagreggetan dagiti agassawa a pabilgen ti espiritualidadda? Usigem daytoy nga ilustrasion: Dua a mannalon ti makinkukua iti maysa a talon ket kayatda ti agmula iti natnateng. Adda tiempo iti tawen a kayat ti maysa ti agmula iti bukbukel, idinto ta kayat ti kaduana a naladladaw a maimula dagita. Kayat ti maysa ti agabuno ngem kontraen ti kaduana ta irasonna a saan a masapul nga abunuan dagiti mula. Kayat ti maysa nga inaldaw a maasikaso ti talon ngem kontento lattan ti kaduana nga agtugaw ken aguray. Mabalin nga adda met latta maapit, ngem ad-adu koma pay no agtulag dagitoy a mannalon no ania ti aramidenda sa agtinnulongda tapno matungpal ti planoda.

Nayarig dagiti agassawa kadagita a mannalon. No maysa laeng ti agregget a mangpabileg iti espiritualidadna, mabalin a sumayaat met ti relasionda. (1 Pedro 3:1, 2) Ngem nasaysayaat no ikagumaanda a dua nga annuroten dagiti pagalagadan ti Dios ken agtinnulongda bayat nga agserserbida iti Dios! “Ti dua nasaysayaat ngem iti maysa,” insurat ti masirib a ni Ari Solomon. Apay? “Agsipud ta addaanda ti naimbag a gunggona gapu iti napinget a panagtrabahoda. Ta no ti maysa kadakuada matuang, daydiay sabali mabalinna a bangonen ti kaduana.”—Eclesiastes 4:9, 10.

Mabalin a kayatyo nga agassawa a pabilgen ti espiritualidadyo. Ngem kas iti panagmula, saan nga umdas ti tarigagay laeng tapno agbalin a naimbag dagiti resulta. Usigem ti dua a posible a karit ken no kasano a mapagballigiam dagitoy.

UMUNA A KARIT: Awan panawenmi nga agadal.

“Dagasennak ni lakayko manipud iti trabahok iti alas siete ti rabii,” kuna ni Sue, a nabiit pay a naasawaan. “No makaawidkamin, adu pay ti masapul nga asikasuenmi a trabaho iti balay. Kuna ti panunotmi a masapul nga agadalkami iti Sao ti Dios, ngem kayat ti bagimi ti aginana.”

Posible a solusion: Agsakripisio ken makikooperarka. Kuna ni Sue: “Masapakami a bumangon ken lakayko tapno basaen ken pagsaritaanmi ti maysa a paset ti Biblia sakbay a mapankami agtrabaho. Tulongannak met iti dadduma a trabaho iti balay tapno makapaglangenkami.” Ania ti resultana? Kuna ni Ed nga asawa ni Sue: “Madlawko a no regular a pagsaritaanmi ken Sue ti naespirituan a bambanag, nalaklakami a tamingen dagiti tumaud a parikut ken saankami unay a madanagan.”

Malaksid iti panagtungtong, napateg ti inaldaw a panagkararagyo a dua iti sumagmamano a minuto. Ania ti maitulong dayta? Kuna ni Ryan a 16 a tawenen a naasawaan: “Nabiit pay a napasaranmi nga agassawa ti nakarigrigat a parikut. Ngem rinabii nga inkagumaanmi ti nagkararag, ket imbagami iti Dios dagiti pakaseknanmi. Mariknak a nakatulong ti panagkararagmi tapno marisut dagiti parikutmi ket nagbalin manen a naragsak ti panagasawami.”

PADASENYO DAYTOY: Mangiwayakayo iti sumagmamano a minuto iti ngudo ti aldaw tapno pagsaritaanyo dagiti naimbag a napasaranyo  nga agassawa, bambanag a mabalinyo a pagyamanan iti Dios. Pagsaritaanyo met dagiti nagparikutanyo, nangruna dagiti pakasapulanyo iti tulong ti Dios. Pakdaar: Dikay usaren daytoy a gundaway tapno isidir dagiti kamali ti asawayo. Imbes ketdi, no agkararagkayo, dakamatenyo laeng dagiti masapul a solbarenyo. Iti kabigatanna, ikagumaanyo nga aramiden dagiti inkararagyo.

MAIKADUA A KARIT: Agduma ti abilidadmi.

“Masulitak nga agbasa ken agadal,” kuna ni Tony. Kuna met ni Natalie a baketna: “Pagaayatko ti agbasa, ket maragsakanak a mangibaga iti naadalko. Panagkunak, medio maamak ni Tony no dadduma a makisarita kaniak maipapan iti naespirituan a bambanag.”

Posible a solusion: Suportaram ti asawam imbes a kompetensiaem wenno kritikarem. Komendaram ken paregtaem kadagiti paglainganna. “Maatiwak no dadduma iti adu a maibaga ni baketko maipapan iti naespirituan a bambanag,” kuna ni Tony, “isu a diak kayat a pagsaritaanmi dagita. Ngem pinaregtanak ni Natalie. Kanayonen a pagsaritaanmi dagiti naespirituan a topiko, ket nakitak nga awan ti rumbeng a pagamkak. Kaykayatkon a pagsaritaanmi dagitoy a topiko. Nakatulong dayta kadakami nga agbalin a kalmado ket maliklikanmi ti agapa.”

Adu nga agassawa ti nakapaneknek a simmayaat ti relasionda no linawas nga agkaduada a mangbasa ken mangadal iti Biblia. Ngem laglagipem daytoy: Iyaplikarmo ti aniaman a punto iti bagim, saan nga iti asawam. (Galacia 6:4) Dikay pagsaritaan dagiti pagsupiatanyo nga agassawa bayat ti panagadalyo. Apay?

Usigem daytoy: No mangmangan ti pamiliayo, iranam kadi a dalusan ti nakaar-ariek a sugat? Saan, ta madadael ti pannangan ti intero a pamilia. Inyarig ni Jesus ti pannangan iti panangammo ken panagaramid iti pagayatan ti Dios. (Mateo 4:4; Juan 4:34) No pagsaritaanyo dagiti makasair a banag tunggal agadalkayo iti Biblia, mabalin a mapukaw ti gagar ni baketmo nga agadal iti naespirituan a bambanag. Siempre, masapul a pagsaritaanyo dagiti problemayo, ngem pagtungtonganyo koma dagita iti sabali a gundaway.—Proverbio 10:19; 15:23.

PADASENYO DAYTOY: Ilistayo ti dua wenno tallo a magusgustuanyo a kualidad ti asawayo. Iti sumaruno a panagadalyo iti Biblia a dagita a kualidad ti pagsaritaanyo, ibagam iti asawam nga apresiarem ti panangipakitana kadagita a kualidad.

Apitenyo ti Immulayo

No ikagumaanyo nga agassawa ti agmula, wenno mangpabileg iti espiritualidadyo, apitenyonto ti natalna ken naragsak a panagasawa. Kinapudnona, ipasigurado ti Sao ti Dios nga “aniaman nga imulmula ti maysa a tao, daytoyto met ti apitenna.”—Galacia 6:7.

Da Frederick ken Leanne, a nadakamat iti rugi daytoy nga artikulo, naammuanda a pudno dayta a prinsipio ti Biblia. Agassawadan iti 45 a tawen ken nagunggonaanda iti panagreggetda a mangpabileg iti espiritualidadda. “Babbabalawek idi ni baketko no apay a dikam unay makapagtungtong,” kuna ni Frederick. “Ngem idi agangay, nabigbigko nga adda met masapul nga aramidek.” Kuna ni Leanne: “Ti panagayatmi a dua ken Jehova a Dios ti talaga a nakatulong kadakami no adda dagiti parikutmi. Iti unos ti adun a tawen, regular nga agadal ken agkararagkami. Bayat a makitkitak nga ikagkagumaan ni Frederick nga iparangarang dagiti Nakristianuan a kualidad, umun-uneg met ti panagayatko kenkuana.”

^ par. 3 Nabaliwan dagiti nagan.

ISALUDSODMO ITI BAGIM . . .

  • Kaano ti naudi a panagkararagmi kas agassawa?

  • Kasano a maparegtak ti asawak tapno nawaya a mayebkasna ti opinionna maipapan iti naespirituan a bambanag?