Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Jesus—Ania ti Nakaipamaysaan ti Biagna?

Jesus—Ania ti Nakaipamaysaan ti Biagna?

 Jesus—Ania ti Nakaipamaysaan ti Biagna?

“Ti taraonko isu ti panangaramidko iti pagayatan daydiay nangibaon kaniak ken panangturposko iti trabahona.”—JUAN 4:34.

NALAWAG a makita no ania ti nakaipamaysaan ti biag ni Jesus idi imbagana dagita a sasao. Intero nga agsapa a nagdaliasat idi ni Jesus ken dagiti adalanna iti katurturodan ti Samaria. (Juan 4:6) Nangitukon kenkuana dagiti adalanna iti taraon ta impapanda a mabisinen ni Jesus. (Juan 4:31-33) Iti sungbat ni Jesus, imbatadna no ania ti panggep ti biagna. Para kenkuana, napatpateg ti panangaramid iti trabaho ti Dios ngem iti pannangan. Tinungpal ni Jesus ti pagayatan ti Dios babaen iti sao ken aramid. Ania ti ramanen daytoy?

Panangikasaba ken panangisuro iti Pagarian ti Dios Kastoy ti kunaen ti Biblia maipapan iti inaramid ni Jesus: “Kalpasanna linikmutna ti intero a Galilea, a nangisursuro . . . ken nangikaskasaba iti naimbag a damag ti pagarian.” (Mateo 4:23) Saan laeng nga inkasaba wenno inwaragawag ni Jesus ti Pagarian ti Dios. Insurona met dagiti tattao—kayatna a sawen, inlawlawag ken kinombinsirna ida babaen ti nainsiriban nga argumento. Ti tema ti mensahe ni Jesus ket Pagarian.

Iti intero a ministerio ni Jesus, insurona no ania ti Pagarian ti Dios ken no anianto ti aramiden dayta. Usigem dagiti sumaganad a kinapudno maipapan iti Pagarian, agraman dagiti teksto ti Biblia a naglaon iti kinuna ni Jesus mainaig iti dayta.

▪ Ti Pagarian ti Dios ket maysa a nailangitan a gobierno, a ni Jesus ti Ari a dinutokan ni Jehova.—MATEO 4:17; JUAN 18:36.

▪ Babaen iti Pagarian, masantipikar ti nagan ti Dios ken matungpal ti pagayatanna ditoy daga kas sadi langit.—MATEO 6:9, 10.

▪ Babaen ti turay ti Pagarian ti Dios, agbalinto a paraiso ti intero a daga.—LUCAS 23:42, 43.

▪ Din agbayag, umayen ti Pagarian ti Dios ket itungpalna ti pagayatan ti Dios ditoy daga. *MATEO 24:3, 7-12.

Panangaramid kadagiti milagro Nangnangruna a naglatak ni Jesus kas “Mannursuro.” (Juan 13:13) Nupay kasta, bayat ti tallo ket kagudua a tawen a ministeriona, nagaramid met iti adu a milagro. Adda dua a panggep dagitoy a milagro. Umuna, pammaneknek dagita nga isu ket imbaon ti Dios. (Mateo 11:2-6) Maikadua, nagpaayda a panirpatan iti ad-adunto pay nga aramidenna kas Ari ti Pagarian ti Dios. Usigem ti sumagmamano kadagiti milagro nga inaramidna.

▪ Pinaglinakna ti baybay ken pinagtalnana ti napigsa nga angin.—MARCOS 4:39-41.

▪ Pinaimbagna dagiti masakit, agraman dagiti bulsek, tuleng, ken pilay.—LUCAS 7:21, 22.

▪ Pinaaduna ti taraon tapno makapangan ti mabisbisin a bunggoy.—MATEO 14:17-21; 15:34-38.

▪ Namitlo a nangpagungar iti natay.—LUCAS 7:11-15; 8:41-55; JUAN 11:38-44.

 Nagsayaat ketdin ti biag ditoy daga inton agturay dayta a mannakabalin nga Ari!

Panangipalgak iti personalidad ni Jehova a Dios No maipapan iti panangisuro iti sabsabali maipapan ken Jehova, awanen ti ad-adda pay a kualipikado ngem iti mismo nga Anakna, ti nagbalin a ni Jesu-Kristo. Kadagiti amin nga espiritu a parsua, ni Jesus ti kapautan a kadua ni Jehova idiay langit ta isu ti ‘inauna kadagiti amin a naparsua.’ (Colosas 1:15) Pudno nga adu ti gundawayna a mangtarus iti kapanunotan, pagayatan, pagalagadan, ken ar-aramid ni Amana.

Siuumiso ngarud a maikuna ni Jesus: “Awan makaammo no asino ti Anak no di ti Ama; ket no asino ti Ama, awan makaammo no di ti Anak, ken daydiay kayat a pangipalgakan kenkuana ti Anak.” (Lucas 10:22) Idi adda ni Jesus ditoy daga kas tao, situtulok ken sigagagar nga impalgakna ti kinasiasino ni Amana. Nagpaiduma ti wagas a panagsao ken panangisuro ni Jesus ta inaramatna dagiti nasursurona idiay langit nga ayan ti Kangatuan a Dios.—Juan 8:28.

Ti panangipalgak ni Jesus ken Amana ket umasping iti panangkombertir ti electric transformer iti nangato a boltahe ti koriente tapno mausar dayta dagiti tattao. Dagiti nasursuro ni Jesus idiay langit maipapan ken Amana inyallatiwna iti pamay-an a nalaka a matarusan ken mayaplikar dagiti nanumo a tattao ditoy daga.

Usigem ti dua a napateg a pamay-an ti panangipalgak ni Jesus ken Amana.

▪ Iti panangisuro ni Jesus, impakaammona ti kinapudno maipapan ken Jehova—ti nagan, panggep, ken ar-aramidna.—JUAN 3:16; 17:6, 26.

▪ Babaen iti tigtignay ni Jesus, impalgakna ti adu nga agkakasayaat a kababalin ni Jehova. Naan-anay nga imparangarang ni Jesus ti personalidad ni Amana ta mabalinna a kunaen: “Ti nakakita kaniak nakitana met ti Ama.”—JUAN 5:19; 14:9.

Pudno a nakaskasdaaw ti wagas ti panagbiag ni Jesus. Magunggonaantayo no annurotentayo ti masursurotayo kenkuana ken no usigentayo no apay a natay.

[Footnote]

^ par. 9 Tapno maammuam ti ad-adu pay maipapan iti Pagarian ti Dios ken no apay nga ammotayo nga asidegen nga umay, kitaem ti kapitulo 8, “Ania ti Pagarian ti Dios?,” ken kapitulo 9, “Agbibiagtayo Kadin Kadagiti ‘Maudi nga Aldaw’?,” iti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.