TI PAGWANAWANAN Marso 2011

AGSURSUROKA ITI SAO TI DIOS

Asino ni Jesu-Kristo?

Apay a natay ni Jesus? Apay a kasapulantayo ti subbot? Ania ti ar-aramiden ni Jesus ita? Basaem ti sungbat dagitoy ken ti dadduma pay a saludsod iti Bibliam.

UMADANIKA ITI DIOS

“Kailiwmonto”