Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan  |  Oktubre 2010

7 Imdengan ken Sungbatan Kadi ti Dios?

7 Imdengan ken Sungbatan Kadi ti Dios?

  Kararag

7 Imdengan ken Sungbatan Kadi ti Dios?

MAKAPAINTERES unay dayta a saludsod. Ipakita ti Biblia nga uray ita, talaga nga umim-imdeng ni Jehova kadagiti kararag. Ngem agpannuray a nangnangruna kadatayo no ti kararagtayo ket imdengan ni Jehova wenno saan.

Idi kaaldawanna, binabalaw ni Jesus dagiti relihioso a lider gapu ta managinsisingpet ti panagkararagda; kayatda laeng nga ipakita iti publiko a nalintegda. Kinunana a dagiti kasta a tattao “aw-awatendan a naan-anay ti gunggonada.” Kayat a sawen dayta a maalada laeng ti atension ti padada a tao, nga isu ti kangrunaan a tartarigagayanda, ngem saan ida nga imdengan ti Dios, a dayta ti talaga a kasapulanda. (Mateo 6:5) Kasta met laeng ita, adu ti agkarkararag maitunos iti bukodda a pagayatan saan ket a maitunos iti pagayatan ti Dios. Saan ida nga imdengan ti Dios gapu ta dida ikankano dagiti prinsipio ti Biblia nga inusigtayo.

Sika ngay? Imdengan ken sungbatan ngata ti Dios dagiti kararagmo? Ti sungbat ket saan nga agpannuray iti puli, nasionalidad, wenno kasasaadmo iti kagimongan. Ipanamnama kadatayo ti Biblia: “Ti Dios saan a mangidumduma, no di ket iti tunggal nasion anamonganna ti tao nga agbuteng kenkuana ken agaramid iti kinalinteg.” (Aramid 10:34, 35) An-anamongannaka kadi ti Dios? No adda panagbutengmo iti Dios, dakkel ti panagraemmo kenkuana, ket dimo kayat ti agaramid iti dina pakaay-ayuan. No nalintegka, ikagkagumaam nga aramiden no ania ti ibaga ti Dios nga umiso imbes a ti bukodmo a pagayatan wenno ti kayat ti padam a tao. Talaga kadi a kayatmo nga imdengan ti Dios dagiti kararagmo? Iwanwannaka ti Biblia a mangragpat iti dayta a kalat. *

Siempre, tarigagayan ti adu a sungbatan ti Dios dagiti kararagda babaen iti milagro. Ngem uray idi panawen ti Biblia, manmano a nagaramid ti Dios kadagiti milagro. No dadduma, adu a siglo ti mapalabas iti nagbabaetan dagiti milagro. Maysa pay, ipamatmat ti Biblia a nagpatinggan ti panawen dagiti milagro kalpasan ti panawen dagiti apostol. (1 Corinto 13:8-10) Kaipapanan kadi daytoy a saanen a sungsungbatan ti Dios dagiti kararag ita? Saan! Usigem ti dadduma kadagiti sinungbatanna a kararag.

Ipaay ti Dios ti sirib. Ni Jehova ti kangrunaan a Gubuayan ti amin a pudno a sirib. Sipaparabur nga ipaayna dayta kadagidiay agtarigagay iti panangiwanwanna ken mangan-annurot kadagiti alagadenna.—Santiago 1:5.

Ipaay ti Dios ti nasantuan nga espiritu ken amin a gunggona nga itden dayta. Ti nasantuan nga espiritu ket isu ti aktibo a puersa ti Dios. Awanen ti puersa a nabilbileg ngem dayta. Makatulong dayta kadatayo a mangibtur kadagiti pakasuotan. Ipaayannatayo iti talna no mariribukantayo. Matulongannatayo pay a mangpatanor kadagiti agkakaimbag a galad. (Galacia 5:22, 23) Impanamnama ni Jesus kadagiti pasurotna a sipaparabur nga ipaay ti Dios dayta a sagut.—Lucas 11:13.

Ipaay ti Dios ti pannakaawat kadagidiay sipapasnek a mangsapsapul kenkuana. (Aramid 17:26, 27) Iti intero a lubong, adda dagiti tattao a sipapasnek a mangsapsapul iti kinapudno. Kayatda a maammuan ti maipapan iti Dios—no ania ti naganna, ania ti panggepna iti daga ken iti sangatauan, kasano a makaadanida kenkuana, ken dadduma pay. (Santiago 4:8) Masansan a masarakan dagiti Saksi ni Jehova dagidiay agsapsapul iti kinapudno ket siraragsak nga iranudda kadakuada dagiti sungbat ti Biblia kadagiti saludsodda.

Dayta kadi ti makagapu a naawatmo daytoy a magasin? Sapsapulem kadi ti Dios? Nalabit daytoy ti pamay-anna a mangsungbat iti kararagmo.

[Footnote]

^ par. 5 Para iti kanayonan nga impormasion maipapan iti panagkararag ken no kasano nga imdengan dayta ti Dios, kitaem ti kapitulo 17 ti libro nga Ania a Talaga ti Isursuro ti Biblia? nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova.