Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

2 Asino ti Pakaituronganna?

2 Asino ti Pakaituronganna?

 Kararag

2 Asino ti Pakaituronganna?

DENGGEN kadi ti Dios ti amin a kararag, asinoman ti nakaiturongan dagita? Kasta ti ipagarup ti adu a tattao ita. Dayta a kapanunotan ket magustuan ti adu nga umanamong iti interfaith ken tarigagayanda nga amin a relihion ket maibilang a naimbag iti laksid dagiti nagdudumaanda. Ngem mabalin kadi a biddut dayta a kapanunotan?

Ibatad ti Biblia a di umiso ti pakaiturturongan ti adu a kararag. Idi maisursurat ti Biblia, adu idi ti agus-usar kadagiti kinitikitan a ladawan no agkararagda. Ngem maulit-ulit a namallaag ti Dios maibusor iti kasta nga aramid. Kas pagarigan, kuna ti Salmo 115:4-6 maipapan kadagiti idolo: “Addaanda kadagiti lapayag, ngem saanda a makangngeg.” Nalawag ti punto. Apay nga agkararagka iti dios a saan a pulos a mangipangag kenka?

Maysa a salaysay iti Biblia ti mangibatad iti dayta. Ti pudno a propeta a ni Elias kinaritna dagiti propeta ni Baal nga agkararagda iti diosda, ket ni Elias agkararag met iti Diosna. Kinuna ni Elias a sumungbatto ti pudno a Dios ngem saanto a sumungbat ti palso a dios. Immannugot dagiti propeta ni Baal iti karit, ket impasnekda ti nagkararag iti nakaat-atiddog, nga uray da la nagik-ikkis iti natbag—ngem napaayda! Kuna ti salaysay: “Awan asinoman a sumungsungbat, ket awan ti panangipangag.” (1 Ar-ari 18:29) Ngem ania ti napasamak idi nagkararag ni Elias?

Kalpasan ti kararag ni Elias, dagus a sinungbatan dayta ti Diosna, ket nangitinnag iti apuy manipud langit a nangibus iti daton ni Elias. Ania ti nakaidumaan ti kararagna? Adda maysa a nakapatpateg a banag iti kararag ni Elias, a mabasa iti 1 Ar-ari 18:36, 37. Nakaab-ababa dayta a kararag ta agdagup laeng iti agarup 30 a sasao iti orihinal a Hebreo. Ngem kadagita a sumagmamano a sasao ni Elias, namitlo nga inawaganna ti Dios babaen ti personal a naganna a Jehova.

Ti dios dagiti Canaanita ket ni Baal. “Makinkukua” wenno “apo” ti kayat a sawen ti Baal ken nagduduma ti pangawag kenkuana dagiti tattao iti nadumaduma a lugar. Ngem naisangsangayan ti nagan a Jehova, a mangtukoy iti maymaysa a Persona iti intero nga uniberso. Kinuna daytoy a Dios iti ilina: “Siak ni Jehova. Dayta ti naganko; ket iti asinoman a sabali saanko nga ited ti bukodko a dayag.”—Isaias 42:8.

Maymaysa kadi ti nagturongan ti kararag ni Elias ken dagiti propeta ni Baal? Dimmakes dagiti tattao gapu iti panagdayawda ken Baal, a nalaokan iti ritual a panagbalangkantis ken panangidaton iti tao. Ngem ti panagdayaw ken Jehova intan-okna ti ilina nga Israel, isu a naliklikanda dagiti makarimon nga aramid. Gapuna, panunotem daytoy: No ipatulodmo ti suratmo iti espesipiko a nagan ti mararaem unay a gayyemmo, namnamaem kadi nga awaten dayta ti tao a sabali ti naganna ken adda dakes a pakasaritaanna a  naiduma unay iti reputasion ti gayyemmo? Sigurado a saan!

No agkararagka ken Jehova, agkarkararagka iti Namarsua, ti Ama ti sangatauan. * “Sika, O Jehova, ti Amami,” inkararag ni propeta Isaias. (Isaias 63:16) Dayta nga Ama ti mismo a tuktukoyen ni Jesu-Kristo idi imbagana kadagiti pasurotna: “Umuliak ken Amak ken Amayo ken iti Diosko ken Diosyo.” (Juan 20:17) Ni Jehova ti Ama ni Jesus. Isu ti Dios a nagkararagan ni Jesus ken insurona a pagkararagan dagiti pasurotna.—Mateo 6:9.

Isuro kadi ti Biblia nga agkararagtayo ken Jesus, ken Maria, kadagiti sasanto, wenno kadagiti anghel? Saan, no di ket, ken Jehova laeng. Usigem ti dua a rason. Umuna, ti panagkararag ket porma ti panagdaydayaw. Kunaen met ti Biblia a ni Jehova laeng ti rumbeng a pagdayawan. (Exodo 20:5) Maikadua, ipalgak ti Biblia a ni Jehova ti “Managdengngeg iti kararag.” (Salmo 65:2) Nupay adu nga akem ti impaannong ni Jehova iti sabsabali, pulos a dina impaannong iti asinoman ti panangdengngeg iti kararag. Isu ti Dios a nangikari nga imdenganna ti kararag ti tunggal maysa kadatayo.

Gapuna, no kayatmo nga imdengan ti Dios ti kararagmo, laglagipem daytoy a Nainkasuratan a balakad: “Tunggal maysa nga umawag iti nagan ni Jehova maisalakanto.” (Aramid 2:21) Ngem imdengan kadi ni Jehova ti amin a kararag nga awan ti kalikagumanna? Wenno adda pay kadi nasken a maammuantayo tapno imdengan ni Jehova ti kararagtayo?

[Footnote]

^ par. 9 Sigun iti dadduma a narelihiosuan a patpatien, saan kano nga umiso a baliksen ti personal a nagan ti Dios, uray iti kararag. Nupay kasta, nagparang dayta a nagan iti agarup 7,000 a daras kadagiti lenguahe nga orihinal a nakaisuratan ti Biblia, a kaaduanna, kadagiti kararag ken salmo dagiti matalek nga ad-adipen ni Jehova.

[Ladawan iti panid 5]

Ti karit ni Elias kadagiti propeta ni Baal paneknekanna a saan a maymaysa ti pagturongan ti amin a kararag