Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ania ti Makuna a Kingdom Hall?

Ania ti Makuna a Kingdom Hall?

 Saludsod Dagiti Agbasbasa

Ania ti Makuna a Kingdom Hall?

▪ Ti Kingdom Hall ket maysa a balay a pagdayawan nga us-usaren dagiti Saksi ni Jehova para kadagiti narelihiosuan a taripnong. Iti intero a lubong, adda pinullo a ribu a maus-usar a Kingdom Hall. Kada lawas, nasurok a 105,000 a kongregasion dagiti Saksi ni Jehova ti agtataripnong kadagita a pasdek.

Iti tunggal Kingdom Hall, maang-angay dagiti programa ti panagadal iti Biblia ken dagiti palawag. Kaaduanna nga adda plataporma a pagtakderan dagiti mangikondukta kadagiti gimong. Gagangay a makalaon ti Kingdom Hall iti 100 agingga 300 a katao. Mabalin nga adda pay maysa wenno dua a babassit a kuarto a pagadalan, opisina, ken bassit a libraria a naglaon kadagiti literatura a naibatay-Biblia ken dadduma pay a reperensia a mabalin nga usaren para iti panagsukimat ti asinoman a miembro ti kongregasion.

Nupay kasta, awan ti makitam iti Kingdom Hall nga aniaman a narelihiosuan a simbolo ken bambanag a gagangay a makitam kadagiti simbaan ti Kakristianuan. Awan dagiti altar, imahen, wenno krus a nakadispley. Apay? Patien dagiti Saksi ni Jehova a ti panagusar kadagita a banag ket maikontra iti bilin ti Biblia a “pagtalawanyo ti idolatria.” (1 Corinto 10:14; Juan 4:24) Adu dagiti simbaan ken templo a naarkosan kadagiti nalabor ken nagarbo a dekorasion. Maisupadi iti dayta, simple ken praktikal ti disenio dagiti Kingdom Hall. Ti napateg ket saan a ti mismo a pasdek no di ket dagiti mangngegan a pannursuro a naibatay iti Biblia.

Apay a naawagan iti Kingdom Hall? Dagiti panagtataripnong iti Kingdom Hall ket naipamaysa kadagiti pannursuro iti Biblia ken iti mensahe maipapan “ti pagarian ti Dios” a dayta ti tema ti ministerio ni Jesus. (Lucas 4:43) Isu a ti awag a Kingdom Hall, a napagnunumuan idi 1930 ket maitutop a mangdeskribir iti panggep dagita a pasdek—ti pannakaitandudo ti pudno a panagdayaw ken sentro ti pannakaikasaba ti “naimbag a damag ti pagarian.” (Mateo 24:14) Saan ngarud a maus-usar ti Kingdom Hall a pagnegosioan ken pakaangayan ti sosial nga aktibidad wenno panaglinglingay. Amin a pondo para iti pannakaibangon ken pannakamantener ti Kingdom Hall, agraman ti panangsuportar iti trabaho a panangasaba iti sangalubongan ket agtaud iti boluntario a donasion. Awan ti panagkolekta. Imbes ketdi, adda permanente a kahon a pangipisokan iti donasion ti siasinoman a mayat nga agdonar.

Agpapada ti usar dagiti Kingdom Hall iti intero a lubong, ngem agduduma ti kadakkel ken disenioda. Agpannuray ti disenio iti magun-odan a materiales, klima, ken pinansial a kasasaad dagiti Saksi ni Jehova iti maysa a lugar. Ladrilio, kayo, ken bato ti nausar iti dadduma a pasdek. Adda met dagiti awan ti didingna wenno nadidingan kadagiti kawayan ken naatepan iti pan-aw.

Kanayon a maabrasa dagiti bisita a tumabuno kadagiti gimong iti aniaman a Kingdom Hall. (Hebreo 10:25) Kinapudnona, para iti publiko, adda maang-angay a linawas a palawag a naipamaysa iti naibatay-Biblia a tema a paginteresan ti amin a bisita ken dagiti regular a miembro ti kongregasion. Apay a dimo padasen ti bumisita iti Kingdom Hall iti lugarmo?

[Ladawan iti panid 31]

Malawi, Africa

[Dagiti Ladawan iti panid 31]

England, Great Britain