Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

TI PAGWANAWANAN 2009-11-01

Di Umiso a Sursuro 3: Mapan Kano Idiay Langit ti Amin a Naimbag a Tattao

Di Umiso a Sursuro 3: Mapan Kano Idiay Langit ti Amin a Naimbag a Tattao

Ania ti nagtaudan dayta a di umiso a sursuro?

Idi rugrugi ti maikadua a siglo K.P., kalpasan ti ipupusay dagiti apostol ni Jesus, limmatak dagiti nagkauna nga Amma ti Simbaan. Maipapan iti pannursuroda, kastoy ti panangilawlawag ti New Catholic Encyclopedia (2003), Tomo 6, panid 687: “Ti agraraira a pannursuro ket mapan a dagus idiay langit ti kararua ti natay kalpasan ti aniaman a nasken a pannakagugor.”

Ania ti kunaen ti Biblia?

“Naragsak dagiti naalumamay ti kababalinda, yantangay tawidendanto ti daga.”Mateo 5:5.

Nupay inkari ni Jesus kadagiti adalanna a ‘mangisagana iti lugar’ para kadakuada idiay langit, impasimudaagna a saan a mapan sadiay ti amin a nalinteg. (Juan 3:13; 14:2, 3) Saan aya nga inkararagna a maaramid koma ti pagayatan ti Dios “kas sadi langit, kasta met iti daga”? (Mateo 6:9, 10) Iti kinapudnona, adda dua a pagtungpalan dagiti nalinteg. Maysa a bassit a grupo ti makipagturay ken Kristo idiay langit, ngem ad-adu ti agbiag nga agnanayon ditoy daga.—Apocalipsis 5:10.

Iti panaglabas ti tiempo, binaliwan ti nagkauna a simbaan ti panangmatmatna iti akemna ditoy daga. Ania ti resulta? “Ti kadawyan a simbaan in-inut nga innalana ti akem ti manamnama a Pagarian ti Dios,” kuna ti The New Encyclopædia Britannica. Ti simbaan pinabilegna ti impluensiana babaen ti pannakinaminna iti politika. Inyaleng-alengna ti nalawag a sasao ni Jesus a dagiti adalanna “saanda a paset ti lubong.” (Juan 15:19; 17:14-16; 18:36) Iti sidong ti impluensia ni Romano Emperador Constantino, inkompromiso ti simbaan ti dadduma a patpatienna, a maysa kadagita ket nainaig a mismo iti kinasiasino ti Dios.

Idiligyo dagitoy a bersikulo ti Biblia: Salmo 37:10, 11, 29; Juan 17:3; 2 Timoteo 2:11, 12

KINAPUDNO:

Ti kaaduan a naimbag a tattao agbiagda nga agnanayon ditoy daga, saan nga idiay langit

 

Ammuem ti Ad-adu Pay

TI PAGWANAWANAN

Ania ti Mapasamak Kalpasan ti Ipapatay?

Naisurat iti Biblia ti estoria dagiti walo a tattao a napagungar. Ania ti naibagada maipapan iti biag kalpasan ti ipapatay?

AGRIINGKAYO!

Biag iti Naisubli a Paraiso

Kasano a maisubli ti paraiso ditoy daga ken anianto ti kasasaad ti biag?