Mapan iti linaonna

 Isuroyo Dagiti Annakyo

Kayatna ti Tumulong

Kayatna ti Tumulong

ADDA kadi am-ammom a masakit?— Kayatmo kadi a tulongan?— No ngay sabali ti pagilian wenno relihionna? Kayatmo kadi latta a tulongan nga umimbag?— Kasta ti inaramid ti maysa a balasitang nga agnanaed iti Israel dandani 3,000 a tawen ti napalabasen. Pagsaritaantayo ti napasamak idi.

Masansan idi nga aggubat ti nagkauna nga Israel, a pagnanaedan ti balasitang, ken ti kabangibang a pagilian ti Siria. (1 Ar-ari 22:1) Maysa nga aldaw, dagiti taga-Siria rinautda ti Israel ket kinautiboda ti balasitang. Isu ket nagbalin nga adipen ti asawa ni Naaman, ti panguluen ti buyot ti Siria. Ni Naaman ket addaan iti nakaro a kukutel, a mabalin a pakaigapuan ti pannakarunot ti lasag ti maysa a tao.

Naminsan, imbaga ti balasitang iti apona no kasano nga umimbag ni Naaman. Kinunana: ‘No adda laeng koma ni Naaman idiay Samaria, ti mammadto ni Jehova a ni Eliseo mapaimbagna koma ti kukutelna.’ Makakombinsir daytoy a balasitang yantangay namati ni Naaman a mapaimbag ni Eliseo ti kukutelna. Isu nga iti pammalubos ni Ben-hadad nga ari ti Siria, nagbiahe da Naaman ken ti dadduma a katulonganna iti agarup 150 a kilometro tapno birokenda ni Eliseo.

Napanda nga immuna ken Jehoram, ti ari ti Israel. Impakitada kenkuana ti surat ni Ari Ben-hadad nga agkidkiddaw iti tulong agpaay ken Naaman. Ngem ni Jehoram awan pammatina ken Jehova wenno ken propeta Eliseo. Impagarup ni Jehoram nga isu ket karkariten ni Ben-hadad. Idi nangngeg ni Eliseo daytoy, imbagana ken Ari Jehoram: “Bay-am nga umay kaniak, pangngaasim.” Kayat nga ipakita ni Eliseo ti pannakabalin ti Dios a mangpaimbag iti nakaro a sakit ni Naaman.2 Ar-ari 5:1-8.

Idi a ni Naaman ken dagiti kabalio ken karuahena simmangpetda iti pagtaengan ni Eliseo, nangibaon ni Eliseo iti mensahero a mangibaga kenkuana: ‘Masapul nga agdiguska iti mamimpito a daras idiay Karayan Jordan tapno umimbagka.’ Nakapungtot ni Naaman. Inanamaenna a rummuar ni Eliseo ket iwagiswagisna ti imana iti kukutel ni Naaman tapno umimbag. Ngem maysa laeng a mensahero ti nakisarita kenkuana! Gapuna, nakapungtot ni Naaman ket agawid koman.2 Ar-ari 5:9-12.

Ania ti aramidem no maysaka kadagiti adipen ni Naaman?— Bueno, nagimtuod  dagiti adipenna kenkuana: ‘No narigat a banag ti ipapaaramid kenka ni Eliseo, saanmo kadi nga aramiden dayta? Apay ngarud a dimo aramiden daytoy simple a banag—agdiguska ket madalusanka?’ Impangag ida ni Naaman. “Simmalog ket rinugianna ti agpalned idiay Jordan iti mamimpito a daras . . . , kalpasan dayta ti lasagna nagsubli a kas iti lasag ti maysa a bassit nga ubing.”

Nagsubli ni Naaman kenni Eliseo ket kinunana: “Adtoy, ita, pudno unay nga ammok nga awan ti Dios iti sadinoman a lugar iti daga no di laeng iti Israel.” Inkarina ken Eliseo a saanton a pulos nga “agidatag iti daton a mapuoran wenno sakripisio kadagiti aniaman a sabali a didios no di laeng ken Jehova.”2 Ar-ari 5:13-17.

Kayatmo kadi a tulongan ti maysa a tao tapno maammuanna ti maipapan kenni Jehova ken no ania ti aramidenna, kas iti inaramid ti agtutubo a babai?— Idi adda ni Jesus ditoy daga, namati kenkuana ti maysa a lalaki nga agkukutel ket kinunana: ‘No kayatmo laeng koma, kabaelannak a dalusan.’ Ammom kadi no ania ti insungbat ni Jesus?— “Kayatko.” Ket pinaimbag ni Jesus, no kasano a ni Jehova pinaimbagna ni Naaman.Mateo 8:2, 3.

Ammom kadi ti maipapan iti baro a lubong a parsuaen ni Jehova a sadiay amin a tattao ket nasalun-atdanto ken mabalin nga agbiagda nga agnanayon?— (2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:3, 4) Ngarud, sigurado a kayatmo nga ipakaammo kadagiti sabsabali ti maipapan kadagitoy a nagsayaat a bambanag!