Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan—Pagadalan nga Edision  |  Disiembre 2015

 PAKASARITAAN TI BIAG

Nagbalin a Gayyemko ti Dios ken ni Nanang

Nagbalin a Gayyemko ti Dios ken ni Nanang

“APAY koma a saanmo a kayat a dayawen dagiti inapom?” dinamag ni nanangko. “Saanmo kadi nga ammo a nagbiagka gapu kadakuada? Saanka kadi nga agyaman? Kasano a matallikudam dagiti kaugalian nga impatawidda kadatayo iti adun a henerasion? No saanmo a padayawan dagiti inapotayo, kasla ibagbagam nga awan serserbi ti panagdayawtayo.” Idi kuan, nagsangiten ni Nanang.

Saan a kasta ti panagsasao ni Nanang. Kinapudnona, imbagana pay ketdi nga agadalak iti Biblia, ngem inaramidna laeng dayta kas nasayaat a pamay-an ti panagkedkedna tapno saan nga agadal. Kanayon nga agtultulnogak kenkuana, ngem ita marigatanak a mangtungpal iti kayatna. Ngem masapul a saankon a suroten ti kayatna tapno maparagsakko ni Jehova. No awan ti tulong ni Jehova, saanko a naaramidan dayta.

PANAGBALIN A KRISTIANO

Kas iti adu a tattao ditoy Japan, Budista ti relihionmi. Ngem kalpasan ti dua a bulan a pannakipagadalko kadagiti Saksi ni Jehova, ammokon a pudno ti Biblia. Idi naammuak nga adda nailangitan nga Amak, kayatko la unay a maammuan ti maipapan kenkuana. Idi damo, maragragsakankami nga agsarita ken Nanang maipapan kadagiti maad-adalko. Iti Domingo, nakigimongak metten iti Kingdom Hall. Idi umad-adun ti naammuak, imbagak ken Nanang a saankon a kayat ti makiraman kadagiti ritual dagiti Budista. Bigla a nagbaliw ti ugalina. Kinunana: “Pakaibabainantayo no adda maysa iti pamilia a saan a mangipateg kadagiti inapotayo.” Impapilitna nga isardengkon ti makigimong ken agadal iti Biblia. Diak impagarup a maibaga ni Nanang dayta! Kasla saan nga isun ti nanangko.

Iti Efeso kapitulo 6, naadalko a kayat ni Jehova nga agtulnogak kadagiti nagannakko. Immayon ni Tatang iti kayat ni Nanang. Idi damo, pinanunotko a no agtulnogak kadakuada, umannugotda met iti kayatko ken agkakappiakami latta. Iti dayta a tiempo, kasapulan nga agsaganaak iti panageksamenko para iti hayskul. Inaramidko ngarud ti imbagada iti tallo a bulan, ngem inkarik ken Jehova a makigimongak kalpasan dayta.

Ngem adda dua a dakes a resulta ti desisionko. Umuna, impagarupko a saan nga agbaliw ti regtak iti tallo a bulan. Ngem dagus a kimmapuy ti espiritualidadko ken bimmaaw ti ayatko ken Jehova. Maikadua, imbes a pagustuan  da Nanang ken Tatang ti kayatko, ad-adda ketdi nga imbagada nga isardengkon ti amin a mainaig iti pudno a panagdayaw.

TULONG KEN IBUBUSOR

Idiay Kingdom Hall, adu ti naam-ammok a busbusoren met ti pamiliada. Impatalgedda kaniak a tulongannak ni Jehova. (Mat. 10:34-37) Impaganetgetda a siak ti kangrunaan a makatulong tapno maisalakan ti pamiliak. Gapuna, sipapasnek a nagkararagak tapno makapagpannurayak ken Jehova.

Nagduduma ti panangbusor kaniak ti pamiliak. Agpakaasi ni Nanang sa adu pay ti pangay-ayona. Kaaduanna a nagul-ulimekak. No agsaoak, masansan nga agapakami gapu ta ipapatimi ti kayatmi. Mabigbigko ita a mabalin a nataltalna koma ti kasasaad no inkabilangak idi ti rikrikna ken patpatien ni Nanang. Ninayonan dagiti nagannakko ti trabahok tapno addaak a kanayon iti balaymi. No dadduma, saandak a pastreken iti balaymi wenno saandak nga ibatian iti makan.

Nagpatulong pay ni Nanang iti dadduma tapno kombinsirendak. Kinasaritana ti maestrok ngem saan a nakibiang. Intugotnak pay iti manedyerna tapno kombinsirennak nga awan ti nasayaat a maited ti amin a relihion. Iti balaymi, tinawagan ni Nanang dagiti kabagianmi sa nagsangsangit a nagpatulong. Marurodak iti dayta, ngem iti gimong imbaga dagiti panglakayen a panunotek a no ibagbaga ni Nanang ti kasasaadmi, dina mapupuotan a makaskasabaanna dagiti pangibagbagaanna.

Kalpasanna, problemak pay ti panagadalko iti unibersidad. Kayat dagiti nagannakko a maaddaanak iti nasayaat a biag ken napintas a trabaho. Saanmi a mapagsasaritaan a natalna  ti panagadalko, isu a namin-adu a nagsuratak kada Nanang ken Tatang tapno ilawlawagko dagiti panggepko. Gapu iti pungtotna, binutbutengnak ni Tatang: “No pampanunotem a makasarakka iti trabaho, masapul nga adda mabirokam inton bigat, ta no awan pumanawkan!” Inkararagko dayta ken Jehova. Kabigatanna, idi addaak iti pangasabaan, dua a kakabsat a babbai ti nangitukon iti trabaho nga isurok dagiti annakda. Saan a naragsakan ni Tatang iti daytoy ket saannakon a kinasarsarita ken saannakon nga inkaskaso. Imbaga ni Nanang a kaykayatna pay nga agbalinak a kriminal imbes nga agbalinak a Saksi ni Jehova.

Tinulongannak ni Jehova a mangbalbaliw iti panagpampanunotko ket ammok no ania ti aramidek

Adda idi dagiti tiempo a pinampanunotko no talaga a kayat ni Jehova a sukirek ti pagayatan dagiti nagannakko. Ngem idi nagkararagak ken inutobko dagiti teksto maipapan iti ayat ni Jehova, nakitak ken naawatak a ti panangbusorda kaniak ket maigapu iti pannakaseknanda kaniak. Tinulongannak ni Jehova a mangbalbaliw iti panagpampanunotko ket ammok no ania ti aramidek. Kasta met, no kanayonak a mangasaba, ad-adda a pagay-ayatko dayta. Wen, nagbalin a kalatko ti agpayunir.

PANAGSERBI KAS PAYUNIR

Idi naammuan ti dadduma a kakabsat a babbai a kayatko ti agpayunir, imbalakadda nga urayek pay a bumaaw ti pungtot dagiti nagannakko. Inkararagko a maaddaanak iti sirib, nagsukimatak, inusigko dagiti motibok, ken nakisaritaak kadagiti nataengan a kakabsat. Nagdesisionak a kayatko a paragsaken ni Jehova. Kasta met, uray no itantanko ti agpayunir, mabalin a saan latta nga agbaliw ti kababalin dagiti nagannakko.

Nagpayunirak idi addaakon iti maudi a tukad ti hayskul. Kalpasan ti sumagmamano a panawen a panagpayunirko, inkeddengko ti agserbi iti lugar nga addaan iti dakdakkel a panagkasapulan. Ngem saan a kayat da Tatang ken Nanang nga umadayoak isu a nagurayak agingga nga agtawenak iti 20. Kasta met, tapno saan nga agdanag ni Nanang, kiniddawko iti sanga nga opisina nga idestinodak iti makin-abagatan a paset ti Japan a sadiay adda kakabagianmi.

Iti panagserbik iti dayta a lugar, maragsakanak ta nagpabautisar ti sumagmamano kadagiti inyadalak. Nagadalak met iti Ingles ta kayatko pay a palawaen ti ministeriok. Iti kongregasionko, adda dua a kakabsat a lallaki nga special pioneer. Nakitak ti regtada ken ti panangtulongda iti dadduma isu a kayatko met ti agbalin nga special pioneer. Iti dayta a tiempo, namindua a nagsakit iti nakaro ni Nanang. Namindua met a nagawidak tapno aywanak. Nasdaaw iti dayta ket simmingpet.

ADU A BENDISION TI NAAWATKO

Kalpasan iti pito a tawen, nakaawatak iti surat ken Atsushi, maysa kadagiti special pioneer a nadakamat itay. Imbagana nga agsapsapul iti agbalin nga asawana ket dinamagna no ania ti makunak. Awan ti romantiko a riknak ken Atsushi ken diak napanunot a magustuannak. Makabulan kalpasanna, imbagak a kayatko nga ad-adda nga agam-ammokami. Naammuanmi nga adu gayam ti pagpadaanmi. Kayatmi ti agtultuloy nga agserbi iti amin-tiempo ken situtulokkami a mangawat iti aniaman a kita ti panagserbi. Idi agangay, nagkasarkami. Maragsakanak unay ta immatender iti kasarmi da Nanang ken Tatang ken ti sumagmamano a kabagianmi.

Nepal

Bayat nga agserserbikami kas regular pioneer, nadutokan ni Atsushi kas suno a manangaywan iti sirkito. Idi agangay, nabendisionankami  manen. Nadutokankami kas special pioneer sa idi agangay, nadutokan a manangaywan iti sirkito ni lakayko. Kalpasan a nabisitami iti umuna a gundaway ti amin a kongregasion iti sirkito a pagserserbianmi, nakaawatkami iti tawag manipud iti sanga nga opisina. Dinamagda no kayatmi ti agserbi kas manangaywan iti sirkito idiay Nepal.

Adu ti nasursurok maipapan ken Jehova bayat ti panagserbimi iti sumagmamano a pagilian

Diak ammo no kayat dagiti nagannakko a mapanak iti kasta ti kaadayona a lugar isu a tinawagak ida. Ni Tatang ti nakasungbat ket kinunana: “Napintas a lugar ti papanam.” Makalawas sakbayna, adda gayam gayyem ni Tatang a nangted kenkuana iti libro maipapan iti Nepal, ket pampanunoten pay gayam ni Tatang a nasayaat a pagpasiaran dayta.

Bayat a naragsak nga agserserbikami kadagiti mannakigayyem a Nepalese, adda manen bendision a naawatmi. Mainayon iti sirkitomi ti Bangladesh. Asideg dayta iti Nepal ngem adu ti nagdumaanda. Agduduma ti kasasaad ti teritoriami. Kalpasan iti lima a tawen, nagsublikami ditoy Japan ket tagtagiragsakenmi ti agserbi iti sirkito.

Adu ti nasursurok maipapan ken Jehova bayat ti panagserbimi iti Japan, Nepal, ken Bangladesh. Nagduduma ti kaugalian ken kultura dagita a pagilian ken uray dagiti tattao. Nakitak no kasano nga ay-aywanan ni Jehova ti tunggal maysa, awatenna ida, tulonganna ken bendisionanna ida.

Iti kapadasak, adu a bendision ti naawatko. Naam-ammok ni Jehova, agserserbiak kenkuana, ken addaanak iti nagsayaat nga asawa. Inwanwannak ti Dios a mangaramid kadagiti umiso a desision, ket addaanak itan iti nasayaat a relasion kenkuana ken iti pamiliak. Gapu ken Jehova, nasingedkami manen nga aggayyem ken Nanang. Agyamanak unay ta nagbalin a gayyemko ti Dios ken ni nanangko.

Maragragsakankami nga agserbi iti sirkito