“Ti Dios ket ayat.”—1 JUAN 4:8, 16.

KANTA: 18, 91

1. Ania ti kangrunaan a galad ti Dios, ket ania ti mariknam kenkuana gapu iti dayta?

IBAGA ti naipaltiing a Sao ni Jehova, ti Biblia, a “ti Dios ket ayat.” Saanna laeng nga ibaga a ti ayat ket maysa kadagiti adu a makaay-ayo a galad ti Dios no di ket “ti Dios ket ayat.” (1 Juan 4:8) Daytoy ti kangrunaan a galadna, ti kapatgan iti amin. Saan laeng a basta ik-ikutan ni Jehova ti ayat—isu ti naan-anay nga ulidan iti ayat. Nagsayaat a maammuan a ti Namarsua iti uniberso ken iti amin a bambanag ket Dios ti ayat! Amin nga aramidenna ket gapu iti ayat.

2. Ania ti ipasigurado ti ayat ti Dios kadatayo? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

2 Ti napalalo a panangipateg ti Dios kadagiti parsuana ipasiguradona kadatayo a matungpal ti amin a panggepna para kadagiti tattao iti kasayaatan a pamay-an ken magunggonaan ti amin nga agpaituray kenkuana. Kas pagarigan, gapu iti ayat ni Jehova, “nangituding iti aldaw nga iti dayta panggepna nga ukomen ti mapagnaedan a daga buyogen ti kinalinteg babaen ti maysa a lalaki a dinutokanna,” ni Jesu-Kristo. (Ara. 17:31) Agtalektayo a mapasamakto dayta. Gapu iti nalinteg a panangukom ti Dios, sagrapento  dagiti matalek ken natulnog a tattao ti agnanayon a bendision iti masanguanan.

TI IMPAKITA TI HISTORIA

3. Ania ti kasasaad ti biagtayo no saan nga inayat ti Dios ti sangatauan?

3 Panunotem ti kasasaad ti biagtayo no saan nga inayat ti Dios ti sangatauan. Kitaentayo laengen ti nakalkaldaang a pakasaritaan daytoy a lubong nga iturturayan dagiti tattao iti babaen ti awanan ayat ken napnuan iti gura a dios, ni Satanas a Diablo. (2 Cor. 4:4; 1 Juan 5:19; basaen ti Apocalipsis 12:9, 12.) Ipakita daytoy ti nakalkaldaang a kasasaad ti masanguanan no agtultuloy ti biag iti uniberso nga awan ti ayat ti Dios.

4. Apay nga impalubos ni Jehova nga agrebelde dagiti parsuana iti nalinteg a turayna?

4 Idi nagrebelde ti Diablo iti panangituray ni Jehova, insungsongna ti umuna a pagassawaan nga agsukir iti Dios. Kinaritna ti kinaumiso ken kinalinteg ti panangituray ti Dios iti intero nga uniberso. Arigna imbaga ni Satanas a nasaysayaat ti panangiturayna ngem iti Namarsua. (Gen. 3:1-5) Nupay impalubos ni Jehova a paneknekan ni Satanas ti dasigna, temporario laeng dayta. Nainsiriban nga impalubos ni Jehova nga aglabas ti umdas a panawen tapno nalawag a mapaneknekan nga awan asinoman a makabael nga agturay malaksid kenkuana. Ipakita ti pakasaritaan ti tao a saan a kabaelan ni Satanas wenno ti gobierno ti tao nga ipaay ti nasayaat a turay.

5. Ania ti nalawag nga ipakita ti pakasaritaan ti tao?

5 Iti laeng napalabas a 100 a tawen, nasurok a 100 a milion ti napapatay gapu iti gubat dagiti nasnasion. Ita, dumakdakes dagiti kasasaad iti lubong. Impakpakauna daytoy ti Sao ti Dios a “kadagiti maudi nga aldaw” ti agdama a sistema ti bambanag “dagiti nadangkes a tattao ken dagiti agpampammarang rumang-aydanto manipud dakes nga agturong iti dakdakes pay.” (2 Tim. 3:1, 13) Awan duadua nga impakita ti historia nga agpayso ti kinuna ti Biblia: “Pagaammok unay, O Jehova, a saan a kukua ti naindagaan a tao ti dalanna. Saan a kukua ti tao a magmagna uray ti panangiturong iti addangna.” (Jer. 10:23) Saan a pinarsua ni Jehova dagiti tattao nga addaan iti abilidad wenno kalintegan a mangiturong iti addangda nga awan ti panangiwanwanna.

6. Apay a temporario a pinalubosan ti Dios ti kinadakes?

6 Malaksid iti panangipakita nga ubbaw ti turay ti tao, ti temporario a panangipalubos ti Dios iti kinadakes ket addaan iti agbayag a panggep. Agserbi dayta a permanente a pammaneknek a ti turay ti Dios laeng ti agballigi. Kalpasan a pukawen ni Jehova ti kinadakes ken dagiti agar-aramid iti dakes, no addanto pay mangkarit iti wagas ti naayat a panangituray ni Jehova, saannan nga ipalubos nga agpaut pay dayta. Usarenna ti napasamak iti pakasaritaan ti tao kas nainkalintegan a rason a mangikkat a dagus kadagiti agrebelde. Saanto nga ipalubos ti Dios a tumaud manen ti kinadakes.

IMPAKITA NI JEHOVA TI AYATNA

7, 8. Ania ti dadduma kadagiti adu a pamay-an nga impakita ni Jehova ti ayatna?

7 Impakita ni Jehova ti ayatna iti adu a pamay-an. Kas pagarigan, kitaem ti kinapintas ti unibersotayo. Adda binilion a galaksi; tunggal maysa kadagita ket addaan iti binilion a bituen ken planeta. Iti galaksitayo a Milky Way, ti init ti maysa kadagita a bituen. No awan ti init, awan ti agbiag ditoy daga. Amin dagitoy a parsua paneknekanda ti kina-Dios ni Jehova ken dagiti galadna, kas iti pannakabalin, sirib, ken ayat. Wen, “dagiti di makita a kualidad [ti Dios] ket silalawag a makita manipud pannakaparsua ti lubong ken agpatpatuloy, agsipud ta matarusan ida babaen iti bambanag a naaramid, ti mismo  nga agnanayon a pannakabalin ken kina-Diosna.”—Roma 1:20.

8 Pinarsua ni Jehova ti amin a bambanag ditoy daga para iti pagimbagan dagiti parsuana nga agbiag ditoy daga. Nangaramid iti napintas a paraiso a hardin para kadagiti tattao ken inikkanna ida iti perpekto a panunot ken bagi a mabalin nga agbiag nga agnanayon. (Basaen ti Apocalipsis 4:11.) Kasta met, “mangmangted iti taraon iti isuamin a lasag, ta ti naayat a kinamanangngaasina ket agingga iti tiempo a di nakedngan.”—Sal. 136:25.

9. Malaksid iti ayat, no dadduma, ania pay ti ipakpakita ni Jehova, ken apay?

9 Nupay impakita ni Jehova nga isu ket Dios ti ayat, impakitana met a kagurana ti dakes. Kas pagarigan, kuna ti Salmo 5:4-6 maipapan ken Jehova: “Saanka a maysa a Dios a maragsakan iti kinadangkes . . . Guraem amin dagidiay agar-aramid iti makapasakit.” Innayonna pay: ‘Karimon ni Jehova ti tao a naranggas ken manangallilaw.’

ASIDEGEN NGA AGPATINGGA TI KINADAKES

10, 11. (a) Ania ti aramiden ni Jehova kadagiti nadangkes a tattao? (b) Kasano a gunggonaan ni Jehova dagiti matalek a tattao?

10 Gapu ta ni Jehova ket Dios ti ayat ken kagurana ti kinadakes, ikkatennanto ti kinadakes iti daga ken iti intero nga uniberso no nasolbaren iti kapkapnekanna ti isyu maipapan iti panangituray. Ikari ti Sao ti Dios: “Magessatto dagiti mismo a managaramid iti dakes, ngem dagidiay mangin-inanama ken Jehova isuda ti mangtagikuanto iti daga. Ket iti apagbiit laengen a kanito, ket daydiay nadangkes awanton . . . Dagiti kabusor ni Jehova kasladanto iti napateg a paspaset dagiti pagaraban; masapul a dumtengda iti panagngudoda. Iti asuk masapul a dumtengda iti panagngudoda.”—Sal. 37:9, 10, 20.

11 Kasta met, ikari ti Sao ti Dios: “Dagiti nalinteg tagikuaendanto ti daga, ket agtaengdanto nga agnanayon iti dayta.” (Sal. 37:29) Dagiti nalinteg “pudno a maragsakandanto iti napalalo iti kinaruay ti talna.” (Sal. 37:11) Sigurado a mapasamak dayta gapu ta kanayon nga aramiden ti naayat a Diostayo ti kasayaatan para kadagiti matalek nga adipenna. Ibaga kadatayo ti Biblia: “Punasennanto ti amin a lua kadagiti matada, ket awanton ni patay, awanto metten ti panagleddaang wenno panagsangit wenno ut-ot. Ti immuna a bambanag naglabasdan.” (Apoc. 21:4) Nagsayaat a masanguanan ti agur-uray iti amin a mangap-apresiar iti ayat ni Jehova ken agtultulnog kenkuana kas Agturay kadatayo!

12. Asino ti maibilang kas “daydiay awan pakababalawanna”?

12 Ibaga kadatayo ti Sao ni Jehova: “Siputam daydiay awan pakababalawanna ket agtalinaedka a sikikita iti daydiay napalungdo, ta ti masanguanan dayta a tao natalnanto. Ngem dagiti met laeng managsalungasing sigurado a matalipuposto a sangsangkamaysa; ti masanguanan ti nadangkes a tattao pudno a magessatto.” (Sal. 37:37, 38) “Daydiay awan pakababalawanna” maam-ammona ni Jehova ken ti Anakna ken situtulnog a tungpalenna ti pagayatan ti Dios. (Basaen ti Juan 17:3.) Ipapuso ti kasta a tao ti nadakamat iti 1 Juan 2:17: “Ti lubong aglabas ken kasta met ti tarigagayna, ngem ti agaramid iti pagayatan ti Dios agtalinaed iti agnanayon.” Bayat nga umas-asideg ti panungpalan ti lubong, nagpateg a ‘manginanamatayo ken Jehova ket salimetmetantayo ti dalanna.’—Sal. 37:34.

TI NAINDAKLAN A PANANGIPAKITA TI DIOS ITI AYATNA

13. Kasano nga impakita ni Jehova ti naindaklan nga ayatna kadagiti managbasol?

13 Nupay imperpektotayo, mabalin a matuladtayo ti daldalan ni Jehova. Mabalin met a maaddaantayo iti nasinged a relasion ken Jehova gapu iti naindaklan a panangipakitana iti ayatna. Intedna ni Jesu-Kristo kas daton  a subbot tapno mawayawayaan dagiti natulnog a tattao iti basol ken ipapatay a natawidda ken Adan. (Basaen ti Roma 5:12; 6:23.) Naan-anay nga agtalek ni Jehova iti bugbugtong nga Anakna, a simamatalek a nagserbi kenkuana iti adu a tawen idiay langit. Kas naayat nga Ama, sigurado a nasaktan ti Dios iti dakes a panangtrato dagiti tattao ken Jesus idi adda ditoy daga. Nupay kasta, simamatalek nga intandudo ni Jesus ti kinasoberano ti Dios ken impakitana a kabaelan a salimetmetan ti perpekto a tao ti kinamatalekna ken Jehova uray iti karirigatan a pannubok.

Siaayat nga imbaon ti Dios ditoy daga ti natulnog nga Anakna (Kitaen ti parapo 13)

14, 15. Ania ti naitungpal iti ipapatay ni Jesus?

14 Sinalimetmetan ni Jesus ti kinamatalekna ken intandudona ti kinasoberano ni Jehova uray iti sidong ti karirigatan a pannubok, ket natay a matalek nga adipen ni Amana. Agyamantayo unay ta gapu iti ipapatayna, sinubbot met ni Jesus ti sangatauan ken linuktanna ti dalan nga agturong iti agnanayon a biag iti inkari ti Dios a baro a lubong! Inladawan ni apostol Pablo ti naindaklan nga ayat ni Jehova ken ni Jesus idi kinunana: “Pudno unay, ni Kristo, bayat a nakapuytayo pay laeng idi, natay maipaay kadagiti di nadiosan a tattao iti naituding a tiempo. Ta nganngani awan asinoman a matay a maipaay iti maysa a nalinteg a tao; kinapudnona, maipaay iti naimbag a tao, nalabit, adda pay ketdi makaitured a matay. Ngem ti Dios irekomendana ti bukodna nga ayat kadatayo ta,  bayat a managbasoltayo pay laeng idi, ni Kristo natay a maipaay kadatayo.” (Roma 5:6-8) Insurat ni apostol Juan: “Babaen itoy naiparangarang ti ayat ti Dios iti kasasaadtayo, agsipud ta ti Dios imbaonna ti bugbugtong nga Anakna ditoy lubong tapno magun-odantayo ti biag babaen kenkuana. Ti ayat adda itoy a banag, saan a gapu ta inayattayo ti Dios, no di ket gapu ta inayatnatayo ket imbaonna ti Anakna a kas pangikappia a sakripisio maipaay kadagiti basoltayo.”—1 Juan 4:9, 10.

15 Maipapan iti ayat ti Dios iti sangatauan, kinuna ni Jesus: “Ti Dios inayatna ti lubong [ti mabalin a masubbot a sangatauan] iti kasta unay isu nga intedna ti bugbugtong nga Anakna, tapno tunggal maysa a mangwatwat iti pammati kenkuana saan koma a madadael no di ket maaddaan iti agnanayon a biag.” (Juan 3:16) Kasta unay ti panagayat ti Dios kadagiti tattao ta saanna nga impaidam ti Anakna kadakuada uray nagdakkel ti insakripisiona. Ti ayatna ket agnanayon. Kanayon a makapagtalektayo iti dayta. Insurat ni Pablo: “Kombinsidoak nga uray ti ipapatay wenno ti biag wenno dagiti anghel wenno dagiti gobierno wenno ti bambanag nga addan wenno ti bambanag nga umayto wenno dagiti pannakabalin wenno ti kangato wenno ti kauneg wenno ti aniaman a sabali pay a parsua saandatayto a kabaelan nga isina iti ayat ti Dios nga adda ken Kristo Jesus nga Apotayo.”—Roma 8:38, 39.

AGTURTURAYEN TI PAGARIAN TI DIOS

16. Ania ti Mesianiko a Pagarian, ket asino ti insaad ni Jehova nga agturay?

16 Nalawag a makita ti ayat ti Dios iti sangatauan iti inyurnosna a Mesianiko a Pagarian wenno gobierno ti Dios. Insaaden ni Jehova nga agturay iti daytoy a gobierno ti Anakna, a mangay-ayat iti sangatauan ken kualipikado nga agturay. (Prov. 8:31) Inton agungar ti 144,000 a kadua ni Jesus nga agturay idiay langit, ikuyogda dagiti kapadasanda ditoy daga. (Apoc. 14:1) Ti Pagarian ti kangrunaan a tema ti panangisuro ni Jesus. Insurona kadagiti adalanna daytoy a kararag: “Amami nga adda iti langlangit, masantipikar koma ti naganmo. Umay koma ti pagariam. Maaramid koma ti pagayatam, kas sadi langit, kasta met iti daga.” (Mat. 6:9, 10) Adu a bendision ti sagrapento dagiti natulnog a tattao inton matungpal dagita a kararag.

17. Ania ti nagdumaan ti panangituray ni Jesus ken ti panangituray dagiti managbasol nga agtuturay?

17 Nagdakkel ti nakaidumaan ti naayat a panangituray ni Jesus idiay langit iti panangituray ti tao a nangyeg iti ipapatay ti minilion a tao kadagiti gubat! Pudpudno a maseknan ni Jesus kadagiti iturayanna ken iparparangarangna dagiti nagsasayaat a galad ti Dios, nangruna ti ayat. (Apoc. 7:10, 16, 17) Kinuna ni Jesus: “Umaykayo kaniak, dakayo amin a mabambannogan ken madagdagsenan, ket pagin-awaenkayto. Ibaklayyo ti sangolko ket agsursurokayo kaniak, ta naalumamay ti kababalinko ken napakumbaba ti pusok, ket makasarakkayto ti gin-awa a maipaay kadagiti kararuayo. Ta ti sangolko nalanay ken ti awitko nalag-an.” (Mat. 11:28-30) Talaga a nagsayaat a kari dayta!

18. (a) Ania ti ar-aramiden ti Pagarian ti Dios manipud idi naipasdek dayta? (b) Ania ti usigentayo iti sumaruno nga artikulo?

18 Ipakita ti padto ti Biblia a naipasdek ti Pagarian ti Dios idiay langit idi nangrugi ti kaadda ni Kristo idi 1914. Manipud idin, maur-urnongen dagiti natda a kaduanto ni Jesus nga agturay idiay langit agraman ti “dakkel a bunggoy” dagiti tattao a makalasat inton agpatingga daytoy a sistema ti bambanag ket sumrekda iti baro a lubong. (Apoc. 7:9, 13, 14) Mano itan ti bilang dagiti kameng ti dakkel a bunggoy? Ania ti makalikaguman iti daytoy a grupo? Usigentayo dagita a saludsod iti sumaruno nga artikulo.