Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Kasano a Maipakitatayo nga Ay-ayatentayo ni Jehova?

Kasano a Maipakitatayo nga Ay-ayatentayo ni Jehova?

“Agayattayo, agsipud ta isu ti immuna a nagayat kadatayo.”—1 JUAN 4:19.

KANTA: 56, 138

1, 2. Sigun ken apostol Juan, kasano nga impakita ti Dios ti pamay-an ti panangayattayo kenkuana?

GAGANGAY a ti kasayaatan a pamay-an a maisuro ti ama ti annakna ket babaen ti ulidanna. Insurat ni apostol Juan nga “agayattayo, agsipud ta [ti Dios] ti immuna a nagayat kadatayo.” (1 Juan 4:19) Ngarud, nalawag nga impaay ni Jehova ti kasayaatan nga ulidan ti panagayat ti ama a makatulong kadatayo a mangayat kenkuana.

2 Iti ania a pamay-an a ti Dios “ti immuna a nagayat kadatayo”? Kinuna ni apostol Pablo: “Ti Dios irekomendana ti bukodna nga ayat kadatayo ta, bayat a managbasoltayo pay laeng idi, ni Kristo natay a maipaay kadatayo.” (Roma 5:8) Babaen iti panangisakripisiona iti Anakna kas daton a subbot para kadagiti tattao a mamati iti dayta, impakita ni Jehova ti pudpudno nga ayat. Impakitana ti ayat a di managimbubukodan wenno managsakripisio. Gapu iti dayta, mabalintayo ti umadani kenkuana ken maipakitatayo ti ayattayo kenkuana.—1 Juan 4:10.

3, 4. Kasano a maipakitatayo ti panagayattayo iti Dios?

3 Ayat ti kangrunaan a galad ni Jehova, isu a maawatantayo no apay nga imbaga ni Jesus iti nagsaludsod kenkuana a ti umuna a bilin ti Dios ket: “Masapul nga ayatem ni Jehova a Diosmo  buyogen ti intero a pusom ken buyogen ti intero a kararuam ken buyogen ti intero a panunotmo ken buyogen ti intero a pigsam.” (Mar. 12:30) Manipud iti imbaga ni Jesus, maadaltayo a ti puso ti umuna iti amin a karaman iti panagayat iti Dios. Saan a maay-ayo ni Jehova iti saan a naimpusuan nga ayat. Nupay kasta, ti panagayat iti Dios ramanenna met ti amin a kararua, panunot, ken pigsa. Kayatna a sawen a ti pudpudno a panagayat iti Dios saanna laeng a ramanen ti emosion. Namnamaen met ni Jehova nga isu ket ayatentayo iti ‘intero a panunot’ ken ‘intero a pigsa.’ Sigun ken propeta Mikias, dayta ti kayat ni Jehova.—Basaen ti Mikias 6:8.

4 Kasano a maipakitatayo a talaga nga ay-ayatentayo ti nailangitan nga Amatayo? Masapul a naan-anay ti panangayattayo kenkuana. Kas iti dinakamat ni Jesus, karaman iti dayta ti intero pigsa, intero a puso, ken intero a panunot. Iti napalabas nga artikulo, inusigtayo ti uppat a pamay-an no kasano nga impakita ni Jehova ti dakkel a panagayatna kadagiti annakna. Usigentayo ita no kasano a maipakita ken mapabileg ti panagayattayo ken Jehova iti pamay-an a makaay-ayo kenkuana.

AGYAMAN KADAGITI IPAPAAY NI JEHOVA

5. Ania ti aramidentayo ta ipapaay ni Jehova ti amin a kasapulantayo?

5 Ania ti aramidem no makaawatka iti regalo? Sigurado a pagyamanam ti nagregalo. Maysa pay, sigurado nga usarem a naimbag ken ipategmo dayta. Insurat ni adalan a Santiago: “Tunggal naimbag a sagut ken tunggal naan-anay a rangkap aggapu iti ngato, ta bumaba dayta manipud iti Ama dagiti nailangitan a lawag, ket kenkuana awan ti panagbaliw ti pagturongan ti anniniwan.” (Sant. 1:17) Kanayon nga ipaay ni Jehova ti kasapulantayo tapno agbiag ken naragsaktayo. Saan kadi a tignayennatayo dayta a mangayat kenkuana?

6. Ania ti masapul nga aramiden dagiti Israelita tapno agtultuloy a bendisionan ida ni Jehova?

6 Iti ginasut a tawen, siaayat nga inaywanan ni Jehova dagiti Israelita ken sipaparabur nga impaayna ti material ken naespirituan a kasapulanda. (Deut. 4:7, 8) Ngem tapno agtultuloy a mabendisionanda, masapul nga agtulnogda iti Linteg ti Dios a pakairamanan ti panagidatonda a kanayon ken Jehova iti “kasayaatan ti umuna a naluom a bungbunga” ti daga. (Ex. 23:19) Iti kasta, maipakita dagiti Israelita nga ipatpategda ti ayat ken pamendision ni Jehova.—Basaen ti Deuteronomio 8:7-11.

7. Kasano nga usarentayo ti “napapateg a bambanag” nga adda kadatayo tapno maipakitatayo nga ay-ayatentayo ni Jehova?

7 Datayo ngay? Nupay saantayon nga agidatdaton kadagiti animal, maipakitatayo ti panagayattayo iti Dios no usarentayo dagiti ‘napapateg a bambanag’ nga adda kadatayo a mangidayaw kenkuana. (Prov. 3:9) Kasanotayo a maaramid dayta? Mabalintayo nga usaren dagiti material a sanikuatayo a mangsuporta iti trabaho para iti Pagarian iti kongregasiontayo ken iti intero a lubong. Nagsayaat daytoy a pamay-an a panangipakita iti ayat ken Jehova, adu man wenno bassit ti sanikuatayo. (2 Cor. 8:12) Ngem adda pay dadduma a pamay-an a maipakitatayo nga ay-ayatentayo ni Jehova.

8, 9. Ania ti pakainaigan ti panagtalek iti kari ni Jehova iti panagayattayo kenkuana? Mangted iti pagarigan.

8 Laglagipentayo nga imbaga ni Jesus kadagiti pasurotna a saanda a madanagan no ania ti kanen ken pagkawesda, no di ket birokenda nga umuna ti Pagarian. Imbagana nga ammo ti Ama no ania a talaga ti kasapulantayo. (Mat. 6:31-33) Ti panagtalektayo iti dayta a kari ipakitana ti kauneg ti panagayattayo ken Jehova gapu ta agkuykuyog ti ayat ken panagtalek. Saantayo a mabalin nga ayaten ti maysa no awan ti panagtalektayo kenkuana.  (Sal. 143:8) Gapuna, isaludsodtayo iti bagitayo: ‘Dagiti kadi kalatko ken ti wagas ti panagbiagko ipakitada a pudno nga ay-ayatek ni Jehova? Ti kadi inaldaw nga ar-aramidek ipakitana nga agtalekak a kabaelanna nga ipaay dagiti kasapulak?’

9 Maysa a Kristiano nga agnagan iti Mike ti nangipakita iti kasta nga ayat ken panagtalek. Idi ubing pay, tinarigagayan ni Mike ti agserbi iti Dios iti sabali a pagilian. Nupay nangasawa ken naaddaan iti dua nga annak, saan a pulos a napukaw dayta a tarigagayna. Gapu ta naparegta kadagiti adu nga artikulo ken report maipapan iti panagserbi iti lugar nga addaan iti dakdakkel a panagkasapulan, pinasimple ni Mike ken ti pamiliana ti panagbiagda. Inlakoda ti balayda ket immakarda iti apartment. Pinabassit met ni Mike ti negosiona mainaig iti panagdalus ket sinursurona no kasano nga imanehar dayta babaen iti Internet uray adda iti sabali a pagilian. Immakar iti sabali a pagilian ti pamiliana ket naragsakda a nagserbi sadiay iti dua a tawen. Kinuna ni Mike: “Napasaranmi nga agpaypayso ti kinuna ni Jesus a nairekord iti Mateo 6:33.”

IPATEGMO TI KINAPUDNO MANIPUD ITI DIOS

10. Kas iti inaramid ni Ari David, ania ti maitulong ti panangpampanunottayo iti kinapudno maipapan ken Jehova?

10 Agarup 3,000 a tawenen ti napalabas, inapresiar ni Ari David ti nakitana iti langlangit. Insuratna: “Ti langlangit idekdeklarada ti dayag ti Dios; ket maipapan iti aramid ti im-imana ibagbaga ti tangatang.” Kalpasanna, gapu ta natignay iti kinasirib a masarakan iti Linteg ti Dios, kinunana: “Ti linteg ni Jehova perpekto, mamagsubli iti kararua. Ti pammalagip ni Jehova mapagpiaran, mamagsirib iti daydiay awanan kapadasan.” Ania ti resulta ti kasta a panangapresiar? Intuloy ni David a kinuna: “Dagiti sasao ti ngiwatko ken ti panagmennamenna ti pusok agbalinda koma a makaparagsak iti sanguanam, O Jehova a Batok ken Mannubbotko.” Nalawag a nagbalin a nakasingsinged ni David iti Dios.—Sal. 19:1, 7, 14.

11. Gapu ta ay-ayatentayo ti Dios, ania ti aramidentayo kadagiti naammuantayo a kinapudno a linaon ti Biblia nga ipapaay ti Dios kadatayo ita? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

11 Ita, nakaad-adun ti ammotayo maipapan kadagiti parsua ni Jehova ken ti pannakaitungpal ti panggepna. Iparparegta ti lubong ti nangato nga edukasion. Ngem ipakita ti kapadasan ti adu a ti pananggun-od iti dayta masansan nga agturong iti pannakapukaw ti pammati ken panagayat iti Dios. Nupay kasta, iparparegta ti Biblia a saantayo laeng nga ayaten ti pannakaammo no di ket gun-odentayo ti sirib ken pannakaawat. Kayatna a sawen nga ammuentayo no kasano nga usarentayo ti pannakaammo nga inted ti Dios kadatayo tapno magunggonaantayo, kasta met ti sabsabali. (Prov. 4:5-7) “Ti pagayatan [ti Dios] ket maisalakan koma dagiti amin a kita ti tattao ken dumtengda iti umiso a pannakaammo iti kinapudno.” (1 Tim. 2:4) Ipakpakitatayo nga ay-ayatentayo ni Jehova no ipasnektayo nga ipakaammo ti naimbag a damag ti Pagarian iti amin a tattao ken tulongantayo ida a mangtarus iti nagsayaat a panggep ti Dios para iti amin a tao.—Basaen ti Salmo 66:16, 17.

12. Ania ti kinuna ti maysa nga agtutubo a babai maipapan kadagiti naespirituan a probision ni Jehova?

12 Maipakita met dagiti agtutubo ti panagayatda ken Jehova babaen iti panangapresiarda kadagiti naespirituan a probision. Insalaysay ni Shannon nga idi agtawen iti 11 ken agtawen met iti 10 ti adingna a babai, timmabunoda iti “Nadiosan a Debosion” a Kombension Distrito kaduada dagiti nagannakda. Iti maysa a sesion, nakiddaw nga agtugaw dagiti agtutubo iti maysa a nailasin a  paset. Medio agnerbios idi napan nagtugaw, ngem nasorpresa idi naikkan ti tunggal agtutubo iti regalo a nagpintas a libro a napauluan Dagiti Saludsod nga Iyimtuod ti Agtutubo—Dagiti Sungbat nga Epektibo. Ania ti narikna ni Shannon maipapan ken Jehova a Dios? Kinunana: “Idi laeng a nariknak nga agpaypayso ni Jehova ken ay-ayatennak unay.” Kinunana pay: “Nakaragragsakkami ta ti naayat a Diostayo a ni Jehova sipaparabur nga impaayannakami iti nagpintas a sagut!”

AWATEM TI BALAKAD KEN DISIPLINA TI DIOS

13, 14. Gapu ta ay-ayatentayo ni Jehova, kasano a matmatantayo dagiti balakadna?

13 Kuna ti Biblia: “Daydiay ayaten ni Jehova tubngarenna, kas met laeng iti panangtubngar ti maysa nga ama iti anak a pakasarakanna iti ragsak.” (Prov. 3:12) Ania ngarud ti reaksiontayo no matubngartayo? Napudno ni apostol Pablo idi insuratna: “Awan disiplina a kasla makaparag-o iti agdama, no di ket makapaladingit.” Idi imbagana dayta, saanna a tagtagibassiten ti pateg ti disiplina, ta intuloyna a kinuna: “Ngem kalpasanna kadagidiay a nasanayen iti dayta mangpataud iti natalna a bunga, awan sabali, ti kinalinteg.” (Heb. 12:11) No ay-ayatentayo ni Jehova, ipangag ken ipategtayo dagiti balakadna. Mabalin a marigatan ti dadduma iti dayta. Ngem dakkel ti maitulongna kadatayo ti panagayattayo iti Dios.

14 Idi kaaldawan ni Malakias, adu a Judio ti saan a nangapresiar iti balakad ti Dios. Ammoda ti Linteg maipapan iti panagdaton ngem saanda a tinungpal dayta isu a nainget a binalakadan ida ni Jehova. (Basaen ti Malakias 1:12, 13.) Kasano kadakes ti inaramidda? Kastoy ti kuna ni Jehova: “Ibaonkonto met kadakayo ti lunod, ket ilunodkonto dagiti bendisionyo. Wen, inlunodko pay ti bendision, agsipud ta saanyo nga ipappapuso [ti bilinko].” (Mal. 2:1, 2) Nalawag a no igagaratayo ti agsukir iti naayat a bilin ni Jehova, dakes ti pagbanagantayo.

Surotem ti balakad ti Dios imbes a ti panagpampanunot ti lubong (Kitaen ti parapo 15)

15. Iti lubong ita, ania a kababalin ti masapul a liklikantayo?

15 Kadagiti tattao a mangpampanunot laeng iti bagbagida ita, narigat ti mangbalakad  ken mangdisiplina, ken adu pay ketdi ti saan a mangawat iti dayta. No awaten man ti dadduma, masansan a mapilpilitanda laeng. Ngem nabalakadan dagiti Kristiano a saanda nga “agpaisukogen iti daytoy a sistema ti bambanag.” Masapul a maawatan ken surotentayo ti “naan-anay a pagayatan ti Dios.” (Roma 12:2) Babaen iti organisasionna, mangmangted ni Jehova kadagiti naintiempuan a balakad para iti nagduduma nga aspeto ti panagbiag—ti panangtratotayo iti saantayo a kasekso, ti pannakikaduatayo iti sabsabali, ken ti panaglinglingaytayo. No situtulok nga awaten ken iyaplikartayo dagita a balakad, ipakpakitatayo nga apresiarentayo ken pudno nga ay-ayatentayo ni Jehova.—Juan 14:31; Roma 6:17.

AGPANNURAY ITI PANNALAKNIB KEN PANANGISALAKAN NI JEHOVA

16, 17. (a) Apay nga ikabilangantayo ti pagayatan ni Jehova no agdesisiontayo? (b) Kasano nga impakita dagiti Israelita nga awan panagayat ken panagtalekda ken Jehova?

16 No marikna dagiti ubbing nga agpeggadda, dagus nga agtarayda kadagiti nagannakda. Bayat a dumakdakkelda, masursuroda ti agdesision. Paset dayta ti panagbalin nga adulto. Ngem dagiti nasinged kadagiti nagannakda kiddawenda latta ti opinion ken balakad dagiti dadakkelda sakbay nga agdesisionda. Kasta met laeng ti panagmataengan iti naespirituan. Ipapaay ni Jehova ti nasantuan nga espirituna a mangtignay kadatayo nga ‘agtarigagay ken agtignay.’ Ngem no saantayo nga ikabilangan ti pagayatanna no agaramidtayo iti desision, ipakpakita dayta a saantayo nga ay-ayaten ni Jehova ken saantayo nga agpampannuray kenkuana.—Fil. 2:13.

17 Idi kaaldawan ni Samuel, inabak dagiti Filisteo ti Israel. Kasapulan unay idi ti ili ti Dios ti tulong ken proteksion. Ania ti inaramidda? Kinunada: “Alaentayo manipud Silo ti lakasa ti tulag ni Jehova, tapno umay koma iti tengngatayo ket isalakannatayo iti dakulap dagiti kabusortayo.” Ania ti resulta dayta? “Ti pananggudas dakkel unay, iti kasta manipud Israel adda napasag a tallopulo a ribu a lallaki a magmagna. Ket naagaw ti mismo a lakasa ti Dios.” (1 Sam. 4:2-4, 10, 11) Idi intugotda ti Lakasa, kasla agpampannuray dagiti Israelita iti tulong ni Jehova. Ngem iti kinapudnona, saanda nga agpapaidalan ken Jehova. Imbes ketdi, sursurotenda ti bukodda a kapanunotan isu a dakes ti nagbanaganda.—Basaen ti Proverbio 14:12.

18. Ania ti panangmatmattayo iti panagpatulong ken Jehova?

18 Impakita ti salmista ti umiso a kababalin idi insuratna: “Urayem ti Dios, ta isu idayawkonto pay kas ti naindaklan a pakaisalakanan ti kinataok. O Diosko, iti unegko maup-upay ti mismo a kararuak. Dayta ti makagapu a nalagipka.” (Sal. 42:5, 6) Talaga a napalalo ti panagayatna ken Jehova! Napatanormo met kadin ti kasta a panagayat ken panagpannuray iti nailangitan nga Amatayo? Uray no wen ti sungbatmo, mabalin nga ad-adda pay a makapagtalekka kenkuana no iyaplikarmo ti ibagbaga ti Biblia: “Agtalekka ken Jehova buyogen ti isuamin a pusom ket dika agkammatalek iti bukodmo a pannakaawat. Isu imutektekam iti amin a daldalanmo, ket isu palintegennanto dagiti danam.”—Prov. 3:5, 6.

19. Kasano a maipakitatayo nga ay-ayatentayo ni Jehova?

19 Gapu ta isu ti immuna a nangayat kadatayo, impakita ni Jehova no kasano met ti panangayattayo kenkuana. Kanayon koma a laglagipentayo ti nagsayaat nga ulidanna. Ipakitatayo koma ti ayattayo kenkuana ‘buyogen ti intero a puso ken buyogen ti intero a kararua ken buyogen ti intero a panunot ken buyogen ti intero a pigsa.’—Mar. 12:30.