Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan—Pagadalan nga Edision  |  Agosto 2015

Utobem ti Di Agkupas nga Ayat ni Jehova

Utobem ti Di Agkupas nga Ayat ni Jehova

“Mennamennaekto ti isuamin nga aramidmo.”—SAL. 77:12.

KANTA: 18, 61

1, 2. (a) Apay a kombinsidoka nga ay-ayaten ni Jehova ti ilina? (b) Idi naparsua ti tao, ania ti kasapulanna?

APAY a masiguradom nga ay-ayaten ni Jehova ti ilina? Sakbay a sumungbatka, usigem dagitoy a komento ti dadduma: Iti adu a tawen, ni Taylene ket parparegtaen dagiti kakabsat nga agbalin a balanse ken saanna a namnamaen ti nalablabes ngem iti kabaelanna. Kinunana: “No saannak nga ay-ayaten ni Jehova, saan koma nga agtultuloy ti panangbalakadna.” Agsolsolo ni Brigitte a nangpadakkel iti dua nga annakna idi natayen ni lakayna. Kinunana: “Ti panangpadakkel iti annak iti lubong ni Satanas ti karirigatan nga aramiden, nangruna kadagiti agsolsolo a nagannak. Ngem kombinsidoak nga ay-ayatennak ni Jehova ta inwanwannak bayat dagiti narigat a kasasaad ken saanna nga impalubos a mapasarak ti saanko a maibturan.” (1 Cor. 10:13) Addaan ni Sandra iti saan a maagasan a sakit. Iti maysa a kombension, adda kabsat a babai a nangipakita iti personal nga interes kenkuana. Kinuna ti lakay ni Sandra: “Nupay saanmi nga am-ammo, naragsakankami iti impakitana a pannakaseknan kadakami. Ammomi nga ay-ayatennakami ni Jehova no mapasaranmi ti uray bassit laeng a panagayat dagiti kakabsat.”

 2 Naparsua ti tao a mangipakita ken maipakitaan iti ayat. Nalakatayo a maupay no saantayo a marikna ti ayat gapu iti di ninamnama a pasamak, sakit, pinansial a problema, wenno saan a nabunga ti ministeriotayo. No mariknatayo a saannatayo nga ay-ayaten ni Jehova, nagsayaat a laglagipentayo a napategtayo kenkuana ken kanayon nga adda iti sibaytayo, a ‘mangig-iggem iti makannawan nga imatayo’ ken tultulongannatayo.—Isa. 41:13; 49:15.

3. Ania ti makatulong kadatayo nga agtalek nga agnanayon ti ayat ni Jehova kadatayo?

3 Dagiti indibidual a nadakamat nga immun-una masiguradoda a kaduada ti Dios bayat dagiti narigat a kasasaad. Makapagtalektayo met nga adda ti Dios iti sibaytayo. (Sal. 118:6, 7) Iti daytoy nga artikulo, adalentayo no kasano nga impakita ti Dios ti ayatna kadatayo babaen iti (1) parparsuana, (2) naipaltiing a Saona, (3) panagkararag, ken (4) ti subbot. Ti panangutobtayo kadagiti agkakaimbag nga inaramid ni Jehova tignayennatayo nga ad-adda a mangapresiar iti di agkupas nga ayatna.—Basaen ti Salmo 77:11, 12.

UTOBEM DAGITI PARSUA NI JEHOVA

4. Ania ti maadaltayo no paliiwentayo dagiti pinarsua ni Jehova?

4 Makitatayo kadi ti di agkupas nga ayat ni Jehova kadatayo kadagiti parsuana? Wen, gapu ta dagiti pinarsua ti Dios ti mismo a pakakitaan ti ayatna. (Roma 1:20) Inaramidna ti daga tapno natalged a pagnaedan ken pagbiagantayo. Kayatna nga agbiagtayo isu a masapul a mangantayo. Sinigurado ni Jehova a mangpataud ti daga iti nakaad-adu a mula a mabalin a pagtaraon. Pinagbalinna pay a makaparagsak ken makapnek ti pannangan. (Ecl. 9:7) Maragragsakan ti kabsat a babai a ni Catherine a mangpaliiw iti nakaparsuaan, nangruna bayat ti primavera iti Canada. Kinunana: “Makapaamanga a talaga no kasano nga agtubo manen dagiti agsabong a mula, ken agsubli manen dagiti agakar-akar a tumatayab, agraman ti bassit a hummingbird nga agtuktok iti panganan ti billit iti ruar ti tawa ti kosinak. Talaga nga ay-ayatennatayo ni Jehova ta ipapaayna ti pagragsakantayo.” Maragsakan ni Jehova kadagiti parsuana, ket kayatna a maragsakantayo met.—Ara. 14:16, 17.

5. Kasano a makita ti ayat ni Jehova iti pannakaparsua ti tao?

5 Pinarsuanatayo ni Jehova a mangaramid iti nabunga ken makagunggona a trabaho a mangnayon iti ragsaktayo nga agbiag. (Ecl. 2:24) Pinanggepna a ti tao punnuenna ti daga, iturayanna dayta, ken aywananna dagiti ikan, tumatayab, ken dadduma pay a parsua. (Gen. 1:26-28) Nakaay-ayat ni Jehova ta pinarsuanatayo nga addaan iti abilidad a mangtulad kenkuana!—Efe. 5:1.

IPATEGMO TI NAIPALTIING A SAO TI DIOS

6. Apay a masapul nga ipategtayo ti Sao ti Dios?

6 Impakita ti Dios ti panagayatna iti panangipaayna kadatayo iti naipaltiing a Saona. Maammuantayo iti dayta ti maipapan kenkuana ken no kasano a nakilangen kadagiti tattao. Kas pagarigan, ibaga ti Biblia no kasano a nakilangen kadagiti Israelita a masansan a nagsukir kenkuana. Kuna ti Salmo 78:38: “Isu naasi; abbonganna ti biddut ket saan a mangdadael. Ket adu a daras nga insanudna ti ungetna, ket saanna a gutugoten ti isuamin a pungtotna.” No utobentayo dayta a bersikulo, tulongannatayo a mangapresiar iti panagayat ken pannakaseknan ni Jehova kadatayo. Masiguradotayo nga ipatpategnatayo ni Jehova.—Basaen ti 1 Pedro 5:6, 7.

7. Apay a masapul a maaddaantayo iti panagraem iti Biblia?

 7 Masapul nga ipategtayo ti Biblia. Apay? Gapu ta makisarsarita ti Dios kadatayo babaen iti dayta. Napateg ti nasayaat ken nadungngo a komunikasion dagiti nagannak ken annak tapno tumibker ti panagtalek ken panagayatda. Ania ti manamnamatayo ken Jehova? Nupay saantayo a pulos nakita ken nangngeg ti timekna, “makisarsarita” kadatayo babaen iti naipaltiing a Saona. Gapuna, masapul a dumngegtayo kenkuana. (Isa. 30:20, 21) Kas dedikado nga adipenna, kayat ni Jehova a maiwanwan ken masalaknibantayo iti peggad. Kayatna nga am-ammuentayo ken agtalektayo kenkuana.—Basaen ti Salmo 19:7-11; Proverbio 1:33.

Nupay masapul a balakadan ni Jehu ni Jehosafat, adda “naimbag a bambanag” a nasarakan ni Jehova iti ari (Kitaen ti parapo 8, 9)

8, 9. Ania ti kayat ni Jehova a maammuantayo? Mangted iti pagarigan iti Biblia.

8 Kayat ni Jehova a maammuantayo nga ay-ayatennatayo ken kitkitaenna dagiti naimbag a maar-aramidantayo. (2 Cron. 16:9) Kas pagarigan, usigentayo ti inaramidna ken Ari Jehosafat iti Juda. Saan a nasayaat ti inaramid ni Jehosafat idi nakikadua ken Acab nga ari ti Israel tapno maalada manen ti Ramot-galaad manipud kadagiti Sirio. Nupay impasigurado ti 400 nga ulbod a propeta nga agballigi ni Acab, imbaga ti pudno a propeta ni Jehova a ni Mikaias a maabakda. Natay ni Acab iti paggugubatan, ken dandani natay ni Jehosafat. Idi nakasublin iti Jerusalem, inusar ni Jehova ni Jehu a mangbalakad kenkuana iti di umiso a pannakikaduana ken Acab.  Nupay kasta, ni Jehu nga anak ni Hanani a managsirmata, kinunana ken Jehosafat: “Adda naimbag a bambanag a nasarakan kenka.”—2 Cron. 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3.

9 Iti rugi ti panagturayna, binilin ni Jehosafat dagiti prinsipe, Levita, ken papadi a mapanda iti amin a siudad ti Juda tapno isuroda kadagiti tattao ti Linteg ni Jehova. Nagballigi dayta ta dagiti tattao iti sabali a nasion nagbutengda ken Jehova. (2 Cron. 17:3-10) Nupay nakaaramid ni Jehosafat iti di umiso, nakita ni Jehova dagiti naimbag nga inaramidna. Ipalagip daytoy a salaysay iti Biblia nga uray imperpektotayo, saan nga agkupas ti ayat ni Jehova kadatayo no aramidentayo ti amin a kabaelantayo nga agserbi kenkuana.

APRESIAREM TI PANAGKARARAG

10, 11. (a) Apay a ti kararag ket nagsayaat a sagut ni Jehova kadatayo? (b) Kasano a sungbatan ni Jehova dagiti kararagtayo? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

10 Ti naayat nga ama ket mangipaay iti panawen a dumngeg kadagiti annakna no kayatda ti makisarita kenkuana. Kayatna a maammuan dagiti pakaseknan ken pakadanaganda gapu ta kayatna a maammuan ti linaon ti pusoda. Ti nailangitan nga Amatayo a ni Jehova denggennatayo met no umadanitayo kenkuana babaen iti nakapatpateg a pribilehio a panagkararag.

11 Mabalintayo ti agkararag ken Jehova iti aniaman a kanito. Saannatayo a lapdan. Isu ti Gayyemtayo a sisasagana a dumngeg kadatayo. Ni Taylene a nadakamat itay, kunana: “Maibagam ti aniaman ken ti amin kenkuana.” No agkararagtayo ket ibagatayo iti Dios dagiti problematayo, mabalin a sungbatannatayo babaen iti teksto ti Biblia, artikulo iti magasin, wenno makapabileg a sasao dagiti kapammatiantayo. Denggen ken maawatan ni Jehova dagiti pakaasitayo. Ti sungbat dagiti kararagtayo ket ebkas ti di agkupas nga ayatna kadatayo.

12. Apay a masapul nga adalentayo dagiti kararag a nairekord iti Biblia? Mangted iti pagarigan.

12 Adu ti masursurotayo iti kararag a nairekord iti Sao ti Dios. Ngarud, makitatayo a makatulong no usigentayo dagita a kararag bayat iti panagdaydayaw ti pamilia. Sumayaat ti kararagtayo no usigentayo no kasano nga inyebkas dagiti nagkauna nga adipen ni Jehova dagiti pakaseknanda. Kas pagarigan, usigentayo ti napakumbaba a kararag ni Jonas idi adda iti tian ti dakkel nga ikan. (Jon. 1:17–2:10) Adalentayo ti napasnek a kararag ni Solomon ken Jehova idi inagurasion ti templo. (1 Ar. 8:22-53) Utobentayo ti modelo a kararag ni Jesus nga agpaay a pakagunggonaantayo. (Mat. 6:9-13) Kangrunaanna, ‘ipakaammotayo dagiti dawattayo iti Dios.’ Kas resultana, ‘ti talna ti Dios a mangringbaw iti isuamin a panunot saluadannanto dagiti pusotayo ken dagiti pannakabalin ti isiptayo.’ Ad-adda met nga agyamantayo iti di agkupas a panagayat ni Jehova kadatayo.—Fil. 4:6, 7.

AGYAMANKA ITI SUBBOT

13. Ania a gundaway ti nailukat kadagiti tattao gapu iti subbot?

13 Naipaay ti nakapatpateg a sagut a daton a subbot ni Jesus tapno “magun-odantayo ti biag.” (1 Juan 4:9) Idi dinakamat ni apostol Pablo daytoy a naisangsangayan nga ebkas ti ayat ti Dios, insuratna: “Ni Kristo, . . . natay maipaay kadagiti di nadiosan a tattao iti naituding a tiempo. Ta nganngani awan asinoman a matay a maipaay iti maysa a nalinteg a tao; kinapudnona, maipaay iti naimbag a tao, nalabit,  adda pay ketdi makaitured a matay. Ngem ti Dios irekomendana ti bukodna nga ayat kadatayo ta, bayat a managbasoltayo pay laeng idi, ni Kristo natay a maipaay kadatayo.” (Roma 5:6-8) Daytoy a kapatgan nga ebkas ti ayat ti Dios ti nangilukat iti gundaway kadagiti tattao a maaddaan iti nasayaat a relasion ken Jehova.

14, 15. Ania ti kaipapanan ti subbot kadagiti (a) napulotan a Kristiano? (b) addaan iti namnama nga agbiag ditoy daga?

14 Addada tattao a mangibilang a naisangsangayan ti di agkupas nga ayat ni Jehova. (Juan 1:12, 13; 3:5-7) Gapu ta napulotanda iti nasantuan nga espiritu, nagbalinda nga “annak ti Dios.” (Roma 8:15, 16) Inladawan ni Pablo dagiti napulotan a Kristiano kas ‘naibangon ken nagtugaw kadagiti nailangitan a disso a maikaykaysa ken Kristo Jesus.’ (Efe. 2:6) Addaanda iti kastoy a naespirituan a kasasaad gapu ta ‘naselioanda iti naikari a nasantuan nga espiritu, a maysa a tanda a pakpakauna iti tawidda,’ kayatna a sawen, ‘gapu iti namnama a naisagana kadakuada iti langlangit.’—Efe. 1:13, 14; Col. 1:5.

15 Mabalin met a makigayyem ken Jehova uray ti adu a tattao a mamati iti subbot. Maaddaanda met iti namnama nga agbalin nga annak ti Dios ken agbiag nga agnanayon iti Paraiso a daga, isu a babaen iti subbot, impakita ni Jehova ti panagayatna iti amin a tattao. (Juan 3:16) No kayattayo ti agbiag nga agnanayon ditoy daga ken simamatalek nga agserbitayo ken Jehova, sigurado nga ipaaynanto kadatayo ti kasayaatan a biag iti baro a lubong. Nagsayaat ngarud nga ibilangtayo ti subbot kas kapatgan nga ebkas ti di agkupas nga ayat ti Dios kadatayo!

SUBADAM TI PANAGAYAT NI JEHOVA KENKA

16. Ania ti epekto ti panangutobtayo iti ayat nga impakita ni Jehova kadatayo?

16 Saan a mabilang dagiti pamay-an ti panangipakita ni Jehova ti di agkupas nga ayatna kadatayo. Inkanta ti salmista a ni David: “Anian a nagpateg kaniak dagiti panunotmo! O Dios, anian a nagdakkel ti pakadagupan ti intero a pakagupgopanda! No koma padasek a bilangen ida, ad-aduda pay ngem uray dagiti binukel ti darat.” (Sal. 139:17, 18) Masapul nga ipalubostayo a daytoy ti mangtignay kadatayo a mangsubad iti ayatna. Aramidentayo ngarud ti amin a kabaelantayo nga agserbi kenkuana.

17, 18. Ania ti sumagmamano a pamay-an tapno masubadantayo ti panagayat ti Dios?

17 Adu dagiti pamay-an a maipakitatayo nga ay-ayatentayo ni Jehova. Kas pagarigan, ipakpakitatayo nga ay-ayatentayo ti Dios ken ti kaarrubatayo no naregtatayo a makiraman iti panangikasaba iti Pagarian. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Mapaneknekantayo a pudno ti panagayattayo ken Jehova no ibturantayo dagiti suot ken agmatalektayo. (Basaen ti Salmo 84:11; Santiago 1:2-5.) Uray no agpasartayo iti rigat, agtalektayo nga ammo dayta ti Dios ken tulongannatayo gapu ta napategtayo kenkuana.—Sal. 56:8.

18 Ti panagayattayo ken Jehova tignayennatayo a mangutob kadagiti parsuana ken ti dadduma pay a nakaskasdaaw nga inaramidna. Maipakitatayo nga ay-ayatentayo ti Dios ken ipatpategtayo ti Saona no sipapasnek nga adalentayo ti Biblia. No ay-ayatentayo ni Jehova, kanayon nga agkararagtayo kenkuana. Ad-adda pay nga ayatentayo ti Dios no utobentayo ti daton a subbot a naipaay gapu kadagiti basoltayo. (1 Juan 2:1, 2) Sumagmamano laeng dagitoy a rason a masapul nga ayatentayo ni Jehova kas subad ti di agkupas nga ayatna.