Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Makiramanka a Mangpapintas iti Naespirituan a Paraiso

Makiramanka a Mangpapintas iti Naespirituan a Paraiso

“Padayagekto ti mismo a disso ti saksakak.”—ISA. 60:13.

KANTA: 102, 75

1, 2. Iti Hebreo a Kasuratan, ania ti tuktukoyen ti sasao a ‘pagbatayan ti saka’?

UMISO la unay ti kinuna ni Jehova: “Ti langlangit isu ti tronok, ket ti daga isu ti pagbatayan ti sakak.” (Isa. 66:1) Mainaig iti ‘pagbatayan ti sakana,’ kinuna pay ni Jehova: “Padayagekto ti mismo a disso ti saksakak.” (Isa. 60:13) Kasano nga ar-aramidenna dayta? Apay a napateg dayta kadatayo nga agnanaed iti ‘pagbatayan ti saka’ ti Dios?

2 Malaksid iti panangtukoyna iti daga, ti sasao a ‘pagbatayan ti saka’ ket piguratibo met a nausar iti Hebreo a Kasuratan a mangdeskribir iti nagkauna a templo nga inusar dagiti Israelita. (1 Cron. 28:2; Sal. 132:7) Ti templo ket nagbalin a sentro ti pudno a panagdayaw ditoy daga. Gapuna, napintas dayta kadagiti mata ni Jehova ken impadayagna ti pagsaadan dagiti sakana.

3. Ania ti naindaklan a naespirituan a templo ti Dios, ken kaano a naadda dayta?

3 Ita, ti sentro ti pudno a panagdayaw ket saanen a literal a templo. Nupay kasta, adda naespirituan a templo nga ad-adda a mangted iti dayaw ken Jehova ngem iti aniaman a pasdek. Maysa nga urnos dayta a mamagbalin a posible ti pannakikappia iti Dios babaen iti kinapadi ken sakripisio ni Jesu-Kristo. Naadda  dayta a naespirituan a templo idi 29 C.E. idi nabautisaran ni Jesus. Iti dayta a tiempo, napulotan ni Jesus kas Nangato a Padi ti naindaklan a naespirituan a templo ni Jehova.—Heb. 9:11, 12.

4, 5. (a) Kasano a deskribiren ti Salmo 99 ti naimpusuan a tarigagay dagiti pudno nga agdaydayaw ken Jehova? (b) Ania ti masapul nga isaludsodtayo iti bagitayo?

4 Gapu ta ap-apresiarentayo ti urnos mainaig iti naindaklan a naespirituan a templo, idaydayawtayo ni Jehova babaen iti panangipakaammotayo iti naganna ken panangitan-oktayo kenkuana gapu iti naayat a probisionna, ti subbot. Makaparagsak a maammuan a nasurok a walo a milion a pudno a Kristiano ti aktibo ita a mangidaydayaw ken Jehova! Pampanunoten ti dadduma a relihioso nga idaydayawdanto laeng ti Dios no addadan idiay langit, ngem ammo dagiti Saksi ni Jehova a masapul nga idaydayawda ti Dios ita ditoy daga.

5 Ngarud, tultuladentayo ti ulidan dagiti matalek nga adipen ni Jehova a mabasa iti Salmo 99:1-3, 5. (Basaen.) Iti dayta a salmo, impakita da Moises, Aaron, ken Samuel a naan-anay a sinuportaranda ti urnos ti pudno a panagdayaw idi kaaldawanda. (Sal. 99:6, 7) Ita, sakbay nga agserbida idiay langit kas papadi, matalek nga agserserbi dagiti natda a napulotan a kakabsat ni Jesus iti naindagaan a paraangan ti naespirituan a templo. Minilion a “sabsabali a karnero” ti matalek a mangsupsuporta kadakuada. (Juan 10:16) Nupay agduma ti namnamada, agkaykaysada a mangidaydayaw ken Jehova ditoy daga. Ngem kas indibidual, nasayaat nga isaludsodtayo iti bagitayo, ‘Naan-anay kadi a supsuportarak ti urnos ni Jehova mainaig iti nadalus a panagdayaw?’

NAILASIN DAGITI AGSERSERBI ITI NAESPIRITUAN A TEMPLO TI DIOS

6, 7. Ania a parikut ti timmaud kadagiti nagkauna a Kristiano, ket ania ti masapul a maaramid kalpasan ti ginasut a tawen?

6 Awan pay 100 a tawen kalpasan a naipasdek ti kongregasion Kristiano, timmaud ti naipadto nga apostasia. (Ara. 20:28-30; 2 Tes. 2:3, 4) Idi agangay, narigrigaten nga ilasin no siasino dagiti pudno nga agdaydayaw iti Dios iti naespirituan a templona. Kalpasan laeng ti ginasut a tawen a linawlawagan ni Jehova dagiti bambanag babaen iti kaitrontrono nga Ari a ni Jesu-Kristo.

7 Idi 1919, nalawagen a mailasin dagiti inanamongan ni Jehova ken dagiti agserserbi iti naespirituan a templona. Nadalusanda iti naespirituan tapno ad-adda nga awaten ti Dios ti panagserbida. (Isa. 4:2, 3; Mal. 3:1-4) Gapuna, nangrugin a matungpal ti nasirmata ni Pablo ginasut a tawen ti napalabasen iti limitado a pamay-an.

8, 9. Ilawlawagmo ti tallo a “paraiso” a nasirmata ni Pablo.

8 Mabasatayo ti sirmata ni Pablo iti 2 Corinto 12:1-4. (Basaen.) Ti karkarna a nasirmata ni Pablo ket maysa a panangipalgak. Karaman iti dayta dagiti mapasamak iti masanguanan, saan a dagiti pasamak idi kaaldawanna. Idi “naipan [ni Pablo] iti maikatlo a langit,” ania a “paraiso” ti nakitana? Ti paraiso a dinakamatna ket adda literal, naespirituan, ken nailangitan a kaitungpalanna. Mapasamak dagitoy iti masanguanan. Ti pisikal a kaitungpalanna ket tumukoy iti um-umayen a Paraiso a daga. (Luc. 23:43) Tumukoy met dayta iti naespirituan a paraiso a naan-anay a matagiragsak iti baro a lubong. Tumukoy pay dayta iti nagsayaat a kasasaad idiay langit “iti paraiso ti Dios.”—Apoc. 2:7.

9 Ngem apay a kinuna ni Pablo a “nakangngeg iti di maisawang a sasao a di maiparbeng  a sawen ti tao”? Ngamin, saan pay idi a tiempo tapno detalyado nga ilawlawagna dagiti nakaskasdaaw a bambanag a nasirmatana. Ngem ita, maiparbengen nga ipadamag dagiti bendision a tagtagiragsaken ti ili ti Dios!

10. Apay a saan nga agpada ti “naespirituan a paraiso” ken ti “naespirituan a templo”?

10 Nagbalinen a paset ti bokabulariotayo ti sasao a “naespirituan a paraiso.” Deskribiren dayta ti naisangsangayan ken nagsayaat a naespirituan a kasasaadtayo. Gapu iti dayta, addaantayo iti nakasaysayaat a relasion iti Dios ken kadagiti kakabsattayo. Siempre, saan nga agpada ti “naespirituan a paraiso” ken ti “naespirituan a templo.” Ti naespirituan a templo ket urnos ti Dios para iti pudno a panagdayaw. Ti naespirituan a paraiso ket nalawag a pakabigbigan kadagiti anamongan ti Dios ken kadagiti agserserbi kenkuana ita iti naespirituan a templona.—Mal. 3:18.

11. Ania a pribilehio ti tagtagiragsakentayo ita mainaig iti naespirituan a paraiso?

11 Makaparagsak a maammuan a manipud idi 1919, impalubos ni Jehova a dagiti imperpekto a tattao makipagtrabahoda kenkuana a mangpapintas, mangpatibker, ken mangpalawa iti naespirituan a paraiso ditoy daga! Makitkitam kadi ti bagim a makiramraman iti daytoy a naisangsangayan a trabaho? Matignayka kadi nga agtultuloy a makipagtrabaho ken Jehova a mangidaydayaw iti ‘disso ti saksakana’?

MAPAPPAPINTAS TI ORGANISASION NI JEHOVA

12. Apay nga agtalektayo a matungtungpal ti Isaias 60:17? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

12 Ti naisangsangayan a panagbalbaliw mainaig iti organisasion ni Jehova ditoy daga ket naipadto iti Isaias 60:17. (Basaen.) Dagiti agtutubo wenno nabiit pay iti kinapudno, mabalin a nabasada dagiti ebidensia daytoy a panagbalbaliw wenno nangngegda dayta iti sabsabali. Ngem nagdakkel a pribilehio dayta kadagiti kakabsat a nakapadas kadagita! Gapuna, kombinsidoda nga iturturong ni Jehova ti organisasionna babaen iti naitronon nga Arina. Ammoda a natibker ti nakaibatayan ti panagtalekda, a dayta met ti nakaibatayan ti panagtalektayo. No mangngegtayo dagiti kapadasanda, tumibker ti pammatitayo ken bumileg ti panagtalektayo ken Jehova.

13. Ania ti masapul nga aramidentayo kas kunaen ti Salmo 48:12-14?

13 Nabayag man wenno nabiittayo pay iti kinapudno, masapul nga ipakaammotayo iti sabsabali ti organisasion ni Jehova. Maysa a milagro ti kaadda ti naespirituan a paraiso iti tengnga ti nagdakes, rinuker, ken awanan ayat a lubong! Masapul a siraragsak nga iyallatiwtayo iti “masanguanan a kaputotan” dagiti pagsidsiddaawan iti organisasion ni Jehova, wenno “Sion,” ken ti kinapudno maipapan iti naespirituan a paraiso.—Basaen ti Salmo 48:12-14.

14, 15. Ania dagiti panagbalbaliw a naaramid iti organisasion idi dekada 1970, ket ania ti nagsayaatan dayta?

14 Iti napalabas a tawtawen, dagiti kakabsattayo a natataengan napadasanda a mismo dagiti panagbalbaliw iti organisasiontayo a nangpapintas iti naindagaan a paset ti organisasion ni Jehova. Malagipda nga addaan idi ti kongregasion iti congregation servant imbes a bagi dagiti panglakayen, ti manangaywan iti sangay idi ket branch servant imbes a Branch Committee, ken aggapu idi dagiti urnos iti presidente ti Watch Tower Society imbes a ti pagaammo itan a Bagi a Manarawidwid dagiti Saksi ni Jehova. Nupay dagitoy a napasnek a kakabsat ket tultulongan idi dagiti matalek a kakaduada, maymaysa laeng ti agaramid iti desision iti kongregasion, sanga nga opisina, ken iti  sangalubongan a hedkuarter. Ngem idi dekada 1970, ti trabaho a panangaywan ket naiteden iti grupo dagiti panglakayen, saanen nga iti indibidual.

15 Nagsayaatantayo kadi dagita a panagbalbaliw? Wen. Apay a maikunatayo a kasta? Gapu ta dagiti panagbalbaliw ket naibasar iti umad-adu a pannakaammo manipud kadagiti pagtuladan iti Kasuratan. Imbes a maymaysa laeng a kapanunotan ti mapaturay, nakatulong iti organisasion ni Jehova ti nagkaykaysa a nagsasayaat a kualidad ti amin a “sagut a tattao” wenno lallaki nga impaayna.—Efe. 4:8; Prov. 24:6.

Ipapaay ni Jehova kadagiti tattao ti panangiwanwan a talaga a kasapulanda uray sadino ti ayanda (Kitaen ti parapo 16, 17)

16, 17. Ania ti nagustuam kadagiti nabiit pay a panagbalbaliw, ken apay?

16 Panunotem met dagiti nabiit pay a panagbalbaliw, kas iti pannakapabaro ti langa, linaon, ken dagiti pamay-an ti panangipaima kadagiti publikasiontayo. Talaga a makaparagsak nga ipaima dagiti praktikal, makaay-ayo, ken napintas a literaturatayo iti pangasabaan! Ipapaay ni Jehova kadagiti tattao ti panangiwanwan a talaga a kasapulanda uray sadino ti ayanda. Matuladtayo dayta babaen iti panangusartayo iti kabaruan a teknolohia kas iti jw.org a website a mangipakaammo iti kinapudno.

17 Masapul met a bigbigentayo ti pagimbagan dagiti naaramid a panagbalbaliw tapno maaddaantayo iti panawen para iti Panagdaydayaw ti Pamilia ken personal a panagadal. Apresiarentayo met dagiti napasayaat a programa kadagiti asamblea ken kombension. Kanayon nga ibagbagatayo a tinawen a sumaysayaat dagita! Sigurado a maragragsakantayo iti pannakasanaytayo kadagiti teokratiko nga eskuelaan. Kadagitoy a panagbalbaliw, nalawag a makitkitatayo ti tulong ni Jehova. In-inut a pappapintasenna ti organisasionna ken ti  naespirituan a paraiso a tagtagiragsakentayo uray ita!

MAKIRAMANKA A MANGPAPINTAS ITI NAESPIRITUAN A PARAISO

18, 19. Kasano a makiramantayo a mangpapintas iti naespirituan a paraiso?

18 Maysa a dayaw ti panangipalubos kadatayo ni Jehova a makiraman a mangpapintas iti naespirituan a paraiso. Maaramidtayo dayta babaen ti naregta a panangikasabatayo iti naimbag a damag ti Pagarian ken panagaramid iti ad-adu pay nga adalan. No adda matulongantayo nga agdedikar ken Jehova, makiramramantayo a mangpalawa iti naespirituan a paraiso.—Isa. 26:15; 54:2.

19 Mapapintastayo pay ti naespirituan a paraiso no agtultuloy a pasayaatentayo ti kababalintayo kas Kristiano. Iti kasta, agbalin nga ad-adda a makaay-ayo dayta a paraiso kadagiti saan a Saksi. Malaksid iti pannakaammotayo iti Biblia, masansan a ti kinadalus iti moral ken ti nasayaat a kababalintayo ti umuna a mangtignay kadagiti tattao nga umadani iti organisasion ti Dios. Kalpasanna, umadanidanto iti Dios ken ni Kristo.

Mabalin a makiramanka a mangpalawa iti naespirituan a paraiso (Kitaen ti parapo 18, 19)

20. Maitunos iti Proverbio 14:35, ania koma ti tarigagayantayo?

20 Maay-ayo la ketdi ni Jehova ken ni Jesus a makakita iti nakapimpintas a naespirituan a paraiso ita! Ti ragsaktayo a mangpappapintas ita iti naespirituan a paraiso ket pangramanan laeng iti mariknatayo a ragsak inton pagbalinentayo a paraiso ti daga. Laglagipentayo ti kunaen ti Proverbio 14:35: “Ti pakaragsakan ti maysa nga ari adda iti adipen nga agtigtignay a buyogen ti pannakatarus.” Kanayon koma nga agtignaytayo nga addaan iti pannakatarus bayat a pappapintasentayo ti naespirituan a paraiso!