Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ammoyo Kadi?

Ammoyo Kadi?

Kabakiran kadi ti nagkauna nga Israel a kas iti dakamaten ti Biblia?

KUNA ti Biblia nga addada kabakiran ken kakaykayuan iti Naikari a Daga. (1 Ar. 10:27; Jos. 17:15, 18) Ngem gapu ta kalbo ken awan ti kaykayo itan iti adu a paset dayta a lugar, pagduaduaan ti dadduma no pudno a kabakiran idi dayta a lugar.

Sangaraay a higos a sikomoro

Kuna ti libro a Life in Biblical Israel a “dagiti kabakiran iti nagkauna nga Israel ket nalawlawa ngem kadagiti kabakiran ita.” Dagiti kangrunaan a kaykayo iti kabambantayan ket saleng nga Aleppo (Pinus halepensis), evergreen oak (Quercus calliprinos), ken terebinth (Pistacia palaestina). Adu met ti higos a sikomoro (Ficus sycomorus) idiay Sefela, lugar a pakairamanan ti babassit a turturod iti nagbaetan ti makintengnga a kabambantayan ken ti igid ti Baybay Mediteraneo.

Ti libro a Plants of the Bible kunana nga awanen ti kaykayo iti sumagmamano a lugar iti Israel. Apay? Inlawlawag ti libro nga in-inut daytoy a napasamak: “Dinalusan ti tao ti kabakiran tapno lumawa ti pagmulaan ken pagpastoranna, ken pangalaanna kadagiti material a pagibangon ken pagsungrodna.”