Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Ti Pagwanawanan—Pagadalan nga Edision  |  Marso 2015

‘Makiasawa Laeng iti Apo’—Realistiko Pay Kadi?

‘Makiasawa Laeng iti Apo’—Realistiko Pay Kadi?

“Diak makabirok iti pakiasawaak iti uneg ti kongregasion, ket diak kayat ti mabaketan a balasang.”

“Dadduma a lallaki a taga-lubong ket nasingpet, naguapo, ken nadungngo. Saanda a kontraen ti relihionko, ken kasla nasaysayaatda ngem iti dadduma a kakabsat a lallaki.”

Kasta met laeng ti komento ti dadduma a kakabsat maipapan iti panagbirok iti pakiasawaan. Nupay kasta, ammoda ti balakad ni apostol Pablo a ‘makiasawa laeng iti Apo’—balakad nga agaplikar iti amin a Kristiano. (1 Cor. 7:39) Ngem apay ngarud a kastoy ti komentoda?

NO APAY NGA AGDUADUA TI DADDUMA

Kasta ti komento ti dadduma gapu ta ipagarupda a saan a patas ti bilang dagiti kakabsat a lallaki ken babbai. Kasta ti kaso iti adu a pagilian. Usigentayo ti dua a pagarigan: Idiay Korea, iti 100 a Saksi nga awanan iti asawa, 57 ti babbai ken 43 ti lallaki. Idiay met Colombia, 66 a porsiento ti babbai ken 34 a porsiento ti lallaki.

Iti dadduma a pagilian, dagiti saan a Saksi a nagannak agkiddawda iti nalabes a sab-ong, isu a narigrigat a makaasawa dagiti brother a nanumo ti biagda. Gapu iti dayta, mabalin a marikna ti maysa a sister a bassit ti posibilidadna a makabirok iti Saksi a pakiasawaanna. Ket nalabit a maibagana,“Realistiko ngata a namnamaek nga addanto met laeng maitutop a pakiasawaak a padak a Kristiano?” *

NAPATEG TI PANAGTALEK KEN JEHOVA

No bilang ta marikriknam dayta, agtalekka a maawatan ni Jehova ti kasasaadmo. Wen, ammona no ania ti marikriknam.—2 Cron. 6:29, 30.

Nupay kasta, iti Biblia, imbilin ni Jehova kadagiti adipenna a makiasawada laeng iti Apo. Apay? Gapu ta ammona no ania ti nasayaat para kadakuada. Kayatna ida a saluadan kadagiti nasaem a resulta  ti di nainsiriban a desision ken kayatna met nga agbalinda a naragsak. Idi kaaldawan ni Nehemias, adu a Judio ti nangasawa iti ganggannaet a babbai a saan nga agdaydayaw ken Jehova isu a dinakamat ni Nehemias ti dakes nga ulidan ni Solomon. Nupay ni Solomon ket “inayat ti Diosna, . . . isu pinagbasol ti ganggannaet nga assawa[na] a babbai.” (Neh. 13:23-26) Tapno ngarud saan a maisagmak dagiti adipenna, imbilin ti Dios a makiasawatayo laeng kadagiti agdaydayaw Kenkuana. (Sal. 19:7-10; Isa. 48:17, 18) Agyamyaman dagiti pudno a Kristiano iti naayat a panangaywan ti Dios ken agpampannurayda iti panangiwanwanna. Babaen ngarud iti panagpasakupda kenkuana kas Agturay, bigbigbigenda nga isu ti Soberano iti intero nga uniberso.—Prov. 1:5.

Sigurado a dimo kayat ti agbalin a “di agkaasmang a naisangol” iti maysa a tao a mangyadayo kenka iti Dios. (2 Cor. 6:14) Adu a Kristiano ita ti nagtulnog iti mangsalaknib a bilin ti Dios ket nabigbigda nga umiso ti desisionda. Ngem saan a kasta ti inaramid ti dadduma.

REALISTIKO PAY LAENG

Ni Maggy, * maysa a sister a taga-Australia, insalaysayna ti napasamak idi nangrugi a makideyt iti maysa a di manamati: “Namin-adu a naglanganak kadagiti gimong tapno laeng a makikaduaak kenkuana. Kimmapuy ti espiritualidadko.” Natnag ti rikna ni Ratana a taga-India iti kaklasena a nangrugi a makipagadal iti Biblia. Nupay kasta, impakita ti lalaki a ti laeng motibona ket makirelasion kenkuana. Idi agangay, pinanawan ni Ratana ti kinapudno ket binaliwanna pay ti relihionna tapno laeng makapagkasarda.

Ti sabali pay a pagarigan ket ni Ndenguè a taga-Cameroon. Agtawen iti 19 idi nakiasawa. Inkari ti nobiona a saannanto a lapdan iti relihionna. Ngem dua a lawas pay laeng kalpasan ti kasarda, impariten ni lakayna a tumabuno kadagiti gimong. Kinuna ni Ndenguè: “Saanak a naragsak ken kanayon nga agsangsangitak. Nabigbigko nga awanen ti maaramidak, ket kasta unay ti babawik.”

Saan met ketdi nga amin a di manamati nga asawa ket agbalin a naulpit ken di nainkalintegan. Ngem uray no awan dagiti nakas-ang nga epekto ti pannakiasawam iti maysa a saan a Saksi, anianto ngata ti epekto dayta iti relasionmo iti naayat a nailangitan nga Amatayo? Anianto ngata ti riknam iti dimo panangipangag iti balakadna nga agpaay a pagsayaatam? Ken kangrunaanna, anianto ngata ti rikna ni Jehova iti desisionmo?—Prov. 1:33.

Patalgedan dagiti kakabsat a lallaki ken babbai iti intero a lubong a di pulos agmintis ti bilin a ‘makiasawa laeng iti Apo.’ Maipakita dagiti awanan pay iti asawa a determinadoda a mangparagsak iti Dios no situtulokda a makiasawa laeng iti maitutop nga indibidual nga agdaydayaw ken Jehova. Idi balasang pay ni Michiko a taga-Japan, komkombinsiren dagiti kabagianna a makiasawa iti saan a Saksi. Malaksid iti dayta, dadduma a gagayyem ken am-ammona ket nakasaraken iti maitutop a pakiasawaanda iti uneg ti kongregasion. Kinunana: “Kanayon a palpalagipak ti bagik a ni Jehova ket ‘naragsak a Dios’ isu a ti kinaragsaktayo ket saan nga agdepende iti kaadda wenno kaawan iti asawatayo. Mamatiak met nga ipaayna dagiti tarigagay ti pusotayo. Isu a no ditay makasapul iti pakiasawaantayo uray no kayattayo koman ti makiasawa, nasaysayaat no agtalinaedtay pay laeng a single.” (1 Tim. 1:11) Idi agangay, naaddaan met laeng ni Michiko iti nasayaat nga asawa, ket maragsakan ta nagur-uray.

Nagur-uray met ti dadduma a brother agingga a nakasapulda iti maitutop a pakiasawaanda. Maysa kadakuada ni Bill a taga-Australia. Admitirenna a maatrakar no dadduma kadagiti babbalasang a saan a Saksi. Ngem naan-anay a liniklikanna ti makisinninged kadakuada. Apay? Dina kayat ti mangaramid iti addang nga agbanag iti ‘di agkaasmang a pannakaisangol’ iti maysa a di manamati. Adda dagiti sister a nagustuanna, ngem awan met ti riknada kenkuana. Nagur-uray ni Bill iti 30 a tawen agingga a nakasapul iti sister a maitutop a pakiasawaanna. Kinuna ni Bill: “Awan pagbabawyak. Maragragsakanak ta agkaduakami iti ministerio, iti panagadal, ken iti panagdaydayaw. Naragsakak a makaam-ammo ken makilangen kadagiti gagayyem  ni baketko gapu ta agdaydayawda amin ken Jehova. Ikagkagumaanmi nga iyaplikar iti panagasawami dagiti prinsipio ti Biblia.”

BAYAT NGA UR-URAYEM NI JEHOVA

Ania ti mabalinmo nga aramiden bayat nga italtalekmo ken Jehova ti bambanag? Nasayaat a panunotem no apay nga awan pay ti asawam. No makitam a ti kangrunaan a makagapu ket ti panagtulnogmo iti bilin ti Biblia a ‘makiasawa laeng iti Apo,’ makomendaranka iti panagraemmo iti dayta a bilin ti Dios. Manamnamam a maay-ayo ni Jehova iti determinasionmo nga agtulnog iti Saona. (1 Sam. 15:22; Prov. 27:11) Itultuloymo nga ‘iparukpok ti pusom’ iti Dios babaen ti kararag. (Sal. 62:8) Agbalin a nabagbagas dagiti kararagmo bayat a naimpusuan ken agtultuloyka nga umararaw kenkuana. Inaldaw a bumileg ti relasionmo iti Dios bayat nga agtaltalinaedka a matalek iti laksid dagiti karit a pakaipaspasanguam. Agtalekka a ti Kangatuan ket maseknan iti amin a matalek nga adipenna ken ipatpategnaka. Ammona dagiti kasapulam ken dagiti tarigagaymo. Saanna nga ikarkari nga ipaayanna iti asawa ti asinoman. Ngem no talaga a kasapulam, ammo ti Dios ti kasayaatan a pamay-an a panangpennek kadagiti umiso a tarigagaymo.—Sal. 145:16; Mat. 6:32.

No dadduma, mabalin a mariknam ti narikna ti salmista a ni David, a nagkuna: “O darasem, sungbatannak, O Jehova. Ti espirituk dimtengen iti panagngudo. Dika ilinged ta rupam kaniak.” (Sal. 143:5-7, 10) Ikkam ti nailangitan nga Amatayo iti tiempo tapno maipakitana no ania ti pagayatanna para kenka. Maaramidam dayta babaen ti panangbasam iti Saona ken panangutobmo iti dayta. Maammuamto dagiti bilinna ken makitam no kasano a nagtignay para kadagiti adipenna idi ugma. No dumngegka kenkuana, bumileg ti panagtalekmo a nainsiriban ti panagtulnog kenkuana.

Dakkel ti maitulong dagiti single iti kongregasion, a kas iti panangtulong kadagiti pamilia ken ubbing

Ania pay ti mabalinmo nga aramiden tapno agbalin a naragsak ken nabunga ti biagmo kas single? Usarem ti tiempom a mangpatanor iti naespirituan a pannakaawat, kinaparabur, kinagaget, kinaimbag, nadiosan a debosion, ken nasayaat a reputasion—bambanag a napateg para iti naragsak a pamilia. (Gen. 24:16-21; Ruth 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Prov. 31:10-27) Sapulem nga umun-una ti Pagarian babaen ti naan-anay a pannakiramanmo iti trabaho a panangasaba ken iti dadduma pay a Nakristianuan nga aktibidad. Agserbi dayta a proteksionmo. Ni Bill, a nadakamat itay, kinunana maipapan iti adu a tawen a panagur-urayna: “Diak napupuotan a limmabas ti tiempo, ta inusarko dayta iti panagserbik ken Jehova kas payunir.”

Wen, realistiko pay laeng ti bilin a ‘makiasawa laeng iti Apo.’ No agtulnogka iti dayta, maidaydayawmo ni Jehova ken maaddaanka iti manayon a ragsak. Kuna ti Biblia: “Naragsak ti tao nga agbuteng ken Jehova, a kadagiti bilinna naragsakan iti kasta unay. Ti napapateg a bambanag ken kinabaknang addada iti balayna; ket ti kinalintegna agtalinaed iti agnanayon.” (Sal. 112:1, 3) Gapuna, determinadoka koma nga agtulnog iti bilin ti Dios a ‘makiasawa laeng iti Apo.’

^ par. 7 Iti daytoy nga artikulo, usigentayo daytoy a banag iti panangmatmat ti kabsat a babai, nupay agaplikar met dagiti prinsipio iti kabsat a lalaki.

^ par. 13 Nabaliwan ti dadduma a nagan.