Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Tuladem ti Kinatured ken Kinamannakaawat ni Jesus

Tuladem ti Kinatured ken Kinamannakaawat ni Jesus

“Nupay saanyo a pulos nakita, isu ay-ayatenyo. Nupay saankayo a kumitkita kenkuana iti agdama, kaskasdi a watwatwatenyo ti pammati kenkuana.”—1 PED. 1:8.

1, 2. (a) Kasanotayo a magun-od ti pannakaisalakan? (b) Ania ti makatulong kadatayo nga agtalinaed iti dalan nga agturong iti pannakaisalakan?

IDI nagbalintayo nga adalan ni Kristo, nangrugitayo nga agdaliasat iti dalan nga agturong iti biag, idiay man langit wenno ditoy daga. Kinuna ni Jesus: “Ti nakapagibtur agingga iti panungpalan [ti panungpalan ti biag ti maysa wenno ti panungpalan daytoy dakes a sistema ti bambanag] isunto ti maisalakan.” (Mat. 24:13) Wen, no agtalinaedtayo a matalek, maysatayto kadagiti maisalakan. Ngem agannadtayo bayat ti panagdaliasattayo tapno ditay masinga wenno mayaw-awan. (1 Juan 2:15-17) Kasanotayo a makapagtalinaed iti dayta a dalan?

2 Ti Ulidantayo a ni Jesus ti nangisuro iti dalan. Ti panagdaliasatna, wenno wagas ti panagbiagna, ket nairekord iti Biblia. No adalentayo dayta, maammuantayo ti kinasiasino ni Jesus. Masursurotayo nga ayaten ken bumileg ti pammatitayo kenkuana. (Basaen ti 1 Pedro 1:8, 9.) Kinuna ni apostol Pedro a nangipaay ni Jesus iti ulidan nga ikagumaantayo a suroten. (1 Ped. 2:21) No siaannad a surotentayo dagiti addangna, awatentayto ti “pagtungpalan” ti  pammatitayo—ti pannakaisalakan. * Iti napalabas nga artikulo, napagsasaritaantayo no kasano a matuladtayo ti ulidan ni Jesus mainaig iti kinapakumbaba ken kinadungngo. Usigentayo ita no kasano a masurottayo dagiti addangna no iti panangipakita iti kinatured ken kinamannakaawat.

NATURED NI JESUS

3. Ania ti kinatured, ken kasanotayo a maaddaan iti dayta?

3 Ti kinatured pabilgennatayo a mangdaer iti pakarigatan. Kaipapanan dayta ti “saan nga isusuko iti rigat,” “panangitandudo iti umiso,” ken “panangsango iti rigat buyogen ti dignidad wenno pammati.” Ti kinatured kakuykuyogna ti buteng, namnama, ken ayat. Kasano? Ti panagbuteng iti Dios paturedennatayo a di agbuteng iti tao. (1 Sam. 11:7; Prov. 29:25) Ti pudpudno a namnama tulongannatayo a mangipamaysa iti panunottayo iti masanguanan imbes nga iti mapaspasarantayo a pakasuotan. (Sal. 27:14) Ti managsakripisio nga ayat pagbalinennatayo a natured uray agpeggad ti biagtayo. (Juan 15:13) Maaddaantayo iti tured no agtalektayo iti Dios ken surotentayo dagiti addang ti Anakna.—Sal. 28:7.

4. Kasano nga impakita ni Jesus ti kinatured iti “tengnga dagiti mannursuro” idiay templo? (Kitaen ti ladawan iti rugi ti artikulo.)

4 Situtured nga intandudo ni Jesus no ania ti umiso uray idi agtawen pay laeng iti 12. Paliiwem no ania ti napasamak kenkuana idi adda “idiay templo, a situtugaw iti tengnga dagiti mannursuro.” (Basaen ti Lucas 2:41-47.) Dagidiay a mannursuro pagaammoda ti Mosaiko a Linteg kasta met dagiti inaramid ti tao a tradision a namagbalin a nakarigrigat a tungpalen ti Linteg. Ngem saan a nagbuteng ni Jesus, a nagulimek lattan; ‘nagsalsaludsod kadakuada.’ Siempre, saan a gagangay a salsaludsod ti maysa a nausioso nga ubing ti inyimtuodna. Panunotem a salsaludsodan ni Jesus dagiti nalalaing a mannursuro iti mamagpanunot a salsaludsod nga urayda la nagtugaw a nagimdeng. Ken napaay la ketdi dagita a mannursuro no pinadasda nga allilawen ni Jesus babaen iti makatikaw a salsaludsod. Amin a dumdumngeg, pakairamanan dagiti mannursuro, ‘nasdaawda iti pannakaawatna ken kadagiti sungbatna,’ a nalawag a nangitandudo iti kinapudno ti Sao ti Dios.

5. Kadagiti ania a pamay-an nga impakita ni Jesus ti kinaturedna bayat ti ministeriona?

5 Impakita ni Jesus ti kinatured iti nadumaduma a pamay-an bayat ti ministeriona. Situtured nga imbutaktakna ti ar-aramiden dagiti lider ti relihion a panangallilaw kadagiti tattao babaen kadagiti palso a sursuro. (Mat. 23:13-36) Sinarangetna ti makadadael nga impluensia ti lubong. (Juan 16:33) Intultuloyna ti nangasaba uray no adu ti bumusbusor kenkuana. (Juan 5:15-18; 7:14) Namindua a situtured a dinalusanna ti templo, a pinapanawna dagiti mangtultulaw iti pudno a panagdayaw sadiay.—Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17.

6. Kasano nga impakita ni Jesus ti kinatured iti maudi nga aldawna ditoy daga?

6 Mapabileg ti pammatim no usigem ti kinatured ni Jesus a mangsango iti panagsagaba. Panunotem ti kinatured nga impakitana iti maudi nga aldawna ditoy daga. Ammona idin dagiti agsasaruno a mapasamak kas resulta ti pannakaliputna. Nupay kasta, bayat ti pannangan iti Paskua, kinuna ni Jesus ken Judas: “Ti ar-aramidem aramidemon a nadardaras pay.” (Juan 13:21-27) Iti hardin ti Getsemani, awanan buteng nga inyam-ammo ni Jesus ti bagina kadagiti soldado a mangtiliw kenkuana. Nupay agpegpeggad idin ti biagna, inkanawana latta ti biag dagiti adalanna. (Juan 18:1-8) Idi naimbestigar iti Sanhedrin,  situtured nga imbagana nga isu ti Kristo ken Anak ti Dios, uray ammona nga agbirbirok ti nangato a padi iti rasonna a mangpapatay kenkuana. (Mar. 14:60-65) Nagtalinaed a matalek ni Jesus agingga iti ipapatayna iti kayo a pagtutuokan. Idi mauyosen ti maudi nga angesna, impukkawna: “Naitungpalen!”—Juan 19:28-30.

TULADEN TI KINATURED NI JESUS

7. Dakayo nga agtutubo, ania ti panagriknayo ta maysakayo a Saksi ni Jehova, ken kasano a maipakitayo ti kinaturedyo?

7 Kasanotayo a matulad ti kinatured ni Jesus? Iti eskuelaan. Dakayo nga agtutubo, ipakpakitayo a naturedkayo no dagus nga iyam-ammoyo a maysakayo a Saksi ni Jehova, uray no uyawendakayo dagiti kaklaseyo wenno ti sabsabali. No kasta ti aramidenyo, ipakpakitayo nga ipagpannakkelyo ti panangawityo iti nagan ni Jehova. (Basaen ti Salmo 86:12.) Mabalin a kombinsirendakayo a mamati iti ebolusion. Ngem makapagtalekkayo nga umiso ti panamarsua nga ibagbaga ti Biblia. Mabalinyo nga usaren ti broshur a The Origin of Life—Five Questions Worth Asking tapno makaipaaykayo iti makakombinsir a sungbat kadagidiay mayat a mangammo iti “rason maipaay iti namnama nga adda kadakayo.” (1 Ped. 3:15) Kas resultana, naragsakkayo ta ammoyo nga indepensayo ti kinapudno iti Sao ti Dios.

8. Ania dagiti panggapuantayo a situtured a mangasaba?

8 Iti ministeriotayo. Kas pudno a Kristiano, masapul nga itultuloytayo ti ‘agsao a situtured babaen ti autoridad ni Jehova.’ (Ara. 14:3) Ania dagiti panggapuantayo a situtured a mangasaba? Ammotayo a kinapudno ti ikaskasabatayo gapu ta naggapu dayta iti Biblia. (Juan 17:17) Bigbigentayo a ‘katrabahuannatayo ti Dios’ ken supsuportarannatayo ti nasantuan nga espirituna. (1 Cor. 3:9; Ara. 4:31) Ammotayo a no sireregta a mangasabatayo, ipakpakitatayo ti debosiontayo ken Jehova ken ti ayattayo iti padatayo a tao. (Mat. 22:37-39) Gapu ta naturedtayo, saantay a sumardeng a mangasaba. Imbes ketdi, determinadotayo a mangibutaktak kadagiti ulbod a doktrina a mangbulbulsek iti panunot dagiti tattao. (2 Cor. 4:4) Ken itultuloytayo latta nga ikasaba ti naimbag a damag uray saandatay nga ipangpangag, lalaisendatayo, wenno busbusorendatayo.—1 Tes. 2:1, 2.

9. Kasano a maipakitatayo ti kinatured no agsagsagabatayo?

9 No agsagsagabatayo. No agtalektayo iti Dios, ikkannatayo iti pammati ken tured a mangibtur kadagiti pakarigatan. Agladingittayo no matay ti maysa nga ipatpategtayo iti biag, ngem saantayo a maawanan iti namnama. Naan-anay nga agtalektayo a pabilgennatayo ti “Dios ti amin a liwliwa.” (2 Cor. 1:3, 4; 1 Tes. 4:13) Mabalin a marigatantayo no adda nakaro a sakittayo wenno nadangrantayo, ngem saantayo nga ikompromiso ti pammatitayo. Ditay awaten ti aniaman a panangagas a maisalungasing kadagiti prinsipio ti Biblia. (Ara. 15:28, 29) No maup-upaytayo, mabalin a ‘kondenarennatayo ti pusotayo.’ Ngem saantayo a sumuko gapu ta agtalektayo iti Dios nga “asideg kadagidiay nadunor ti pusoda.” *1 Juan 3:19, 20; Sal. 34:18.

MANNAKAAWAT NI JESUS

10. Ania ti pannakaawat? Kasano nga agsao ken agtignay ti maysa a mannakaawat a Kristiano?

10 Ti pannakaawat ket panangilasin iti umiso ken di umiso, sa kalpasanna, panangikeddeng a mangaramid iti umiso. (Heb. 5:14) Nadepinar met dayta kas “abilidad a mangaramid iti umiso a pangngeddeng mainaig iti naespirituan a bambanag.” Ti maysa a mannakaawat a Kristiano ket agsao ken agtignay iti wagas a makaay-ayo iti Dios. Ti kasta a tao pilienna ti sasao a makatulong iti sabsabali  imbes a makapasakit kadakuada. (Prov. 11:12, 13) Isu ket “nabannayat nga agunget.” (Prov. 14:29) Magna a “sililinteg,” nga agtalinaed iti umiso a dalan nga agturong iti biag. (Prov. 15:21) Kasanotayo nga agbalin a mannakaawat? Masapul nga adalentayo ti Sao ti Dios ken iyaplikartayo ti maadaltayo. (Prov. 2:1-5, 10, 11) Dakkel ti maitulong ti panangusigtayo iti ulidan ni Jesus, ti perpekto nga ulidan iti panangipakita iti pannakaawat.

11. Kasano nga impakita ni Jesus iti panagsasaona nga isu ket mannakaawat?

11 Impakita ni Jesus ti pannakaawat iti amin a sinao ken inaramidna. Iti panagsasaona. Impakitana ti pannakaawat iti panangikasabana iti naimbag a damag, a nagaramat iti “makaay-ayo a sasao” a namagsiddaaw kadagiti dimngeg kenkuana. (Luc. 4:22; Mat. 7:28) Masansan a nagbasa wenno nagadaw iti Sao ti Dios. Ammona no ania a kasuratan ti maitutop nga usarenna. (Mat. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Luc. 4:16-21) Inlawlawag met ni Jesus ti Kasuratan iti pamay-an a magutugot ti puspuso dagiti agdengdengngeg kenkuana. Idi napagungar, bayat a makisarsarita iti dua nga adalan nga agturong iti Emmaus, “imbuksilanna kadakuada ti bambanag maipapan iti bagina kadagiti amin a Kasuratan.” Kinuna dagiti adalan idi agangay: “Saan kadi a rumayrayray ti pusota . . . bayat a lukluktanna idi a naan-anay kadata dagiti Kasuratan?”—Luc. 24:27, 32.

12, 13. Aniada a pagarigan ti mangipakita a saan nga alisto nga agpungtot ni Jesus ken nainkalintegan?

12 Iti emosion ken kababalinna. Ti pannakaawat ti timmulong ken Jesus a mangkontrol iti emosionna, isu a “nabannayat nga agunget.” (Prov. 16:32) ‘Naalumamay ti kababalinna.’ (Mat. 11:29) Kanayon nga inan-anusanna dagiti adalanna uray masansan nga agkamalida. (Mar. 14:34-38; Luc. 22:24-27) Nagtalinaed a kalmado uray di nainkalintegan ti pannakatratona.—1 Ped. 2:23.

13 Nagbalin met a nainkalintegan ni Jesus gapu iti pannakaawatna. Saan a nagpannuray iti sasao ti Mosaiko a Linteg; natarusanna ti kababagas ti Linteg ket nagtignay maitunos iti dayta. Kas pagarigan, usigentayo ti salaysay iti Marcos 5:25-34. (Basaen.) Maysa a babai nga agpadpadara ti nakilinnetlet iti bunggoy, sinagidna ti kawes ni Jesus, ket napaimbag. Ibilang ti Linteg a narugit daytoy a babai, isu a saanna a rumbeng a sagiden ti asinoman. (Lev. 15:25-27) Ngem saan a pinagungtan ni Jesus ti babai a nangsagid iti kawesna. Imbes ketdi, impakitana ti “asi ken kinamatalek” gapu ta ammona a dagitoy a kualidad ket karaman iti “nadagdagsen a bambanag iti Linteg.” (Mat. 23:23) Imbaga ni Jesus: “Anak, ti pammatim pinaimbagnaka. Mapanka a sitatalna, ket sumalun-atka koma iti nadagsen a sakitmo.” Anian a nagsayaat a pagarigan no kasano a ti pannakaawat tinignayna ni Jesus a mangipakita iti asi!

14. Ania a biag ti pinili ni Jesus, ken kasano a nagtalinaed iti dayta?

14 Iti wagas ti panagbiagna. Makita a mannakaawat ni Jesus ta pinilina ti umiso a wagas ti panagbiag ken nagtalinaed iti dayta. Impamaysana ti biagna iti panangikasaba iti naimbag a damag. (Luc. 4:43) Nangaramid met kadagiti desision a timmulong kenkuana nga agtultuloy a mangipamaysa ken mangitungpal iti trabahona. Pinagbalinna a simple ti biagna tapno mausarna iti ministerio ti amin a tiempo ken pigsana. (Luc. 9:58) Ammona a kasapulan a sanayenna ti sabsabali a mangitultuloy iti trabaho kalpasan ti ipapatayna. (Luc. 10:1-12; Juan 14:12) Inkarina kadagiti pasurotna a suportaranna dayta a trabaho “agingga iti panungpalan ti sistema ti bambanag.”—Mat. 28:19, 20.

TULADEN TI KINAMANNAKAAWAT NI JESUS

Ammuem ti paginteresan dagiti tattao, ken piliem dagiti sasao a maitutop kadakuada (Kitaen ti parapo 15)

15. Kasano a maipakitatayo iti panagsasaotayo a mannakaawattayo?

15 Usigentayo ti sabali pay a pamay-an  a matuladtay ni Jesus. Iti panagsasaotayo. No kasarsaritatayo dagiti kapammatiantayo, agusartayo koma kadagiti sasao a makapabileg imbes a makapaupay. (Efe. 4:29) No isarsaritatayo kadagiti tattao ti maipapan iti Pagarian ti Dios, ti koma panagsaotayo ket “natemplaan iti asin.” (Col. 4:6) Ikagumaantayo nga ammuen ti kasapulan ken paginteresan dagiti kaskasabaantayo ken pilientayo dagiti maitutop a sasao. Laglagipentayo a no nadayaw ti panagsasaotayo, mabalin nga aginteres dagiti tattao ken magutugot ti pusoda iti mensahetayo. Maysa pay, ikagumaantayo nga usaren ti Biblia no ilawlawagtayo dagiti patpatientayo. No kasta, pagbalbalinentayo dayta kas autoridadtayo ken basaentayo dayta agingga’t mabalin. Bigbigentayo nga adayo a nabilbileg ti mensahe ti Biblia ngem iti aniaman nga ibagatayo.—Heb. 4:12.

16, 17. (a) Kasanotayo a maipakita a nabannayattayo nga agpungtot ken nainkalintegantayo? (b) Kasano a makapagtalinaedtayo a nakapokus iti ministerio?

16 Iti emosion ken kababalintayo. Ti pannakaawat tulongannatayo a mangkontrol iti emosiontayo, a pagbalinennatayo a ‘nabannayat nga agpungtot.’ (Sant. 1:19) No adda nakasair kadatayo, ikagumaantayo a tarusan no apay a kasta ti naisao wenno naaramidna. Ti kasta a pannakatarus pabaawenna ti pungtot ken tulongannatayo a ‘mangpalabas iti salungasing.’ (Prov. 19:11) Ti pannakaawat tulongannatayo met nga agbalin a nainkalintegan. Gapuna, saan koma a nalabes ti ekspektarentayo kadagiti kakabsattayo, a laglagipentayo a mabalin a maipaspasangoda kadagiti problema a ditay naan-anay a maawatan. Sidadaantayo koma a dumngeg kadagiti kapanunotanda ken agpabus-oytayo no kasapulan, a ditay ipilit ti panangmatmattayo.—Fil. 4:5.

17 Iti wagas ti panagbiagtayo. Kas paspasurot ni Jesus, ammotayo nga awanen ti dakdakkel pay a pribilehio ngem iti pannakiraman iti trabaho a panangikasaba iti naimbag a damag. Agtalinaedtayo iti dalan nga agturong iti biag babaen ti panangaramidtayo kadagiti desision a makatulong iti panangipamaysatayo iti ministeriotayo. Iyun-unatayo dagiti naespirituan a bambanag ken pagtalinaedentayo a simple ti biagtayo tapno maipaaytayo ti tiempo ken pigsatayo iti kapatgan a trabaho a panangasaba sakbay nga umay ti panungpalan.—Mat. 6:33; 24:14.

18. Kasanotayo a makapagtalinaed iti dalan nga agturong iti pannakaisalakan? Ania koma ti determinasionmo?

18 Saan kadi a makaparagsak a maammuan ti sumagmamano kadagiti makaay-ayo a kualidad ni Jesus? Anian a makagunggona nga adalen ti dadduma pay a kualidadna ken sursuruen no kasano ti agbalin a kas kenkuana. Determinadotayo ngarud koma a mangsurot iti ulidanna. No kasta ti aramidentayo, makapagtalinaedtayo iti dalan nga agturong iti pannakaisalakan ken ad-adda a sumingedtayo ken Jehova, Daydiay naan-anay a tinulad ni Jesus.

^ par. 2 Naisurat ti 1 Pedro 1:8, 9 para kadagiti Kristiano nga addaan iti nailangitan a namnama. Ngem agaplikar met dagita a sasao kadagidiay addaan iti namnama nga agbiag ditoy daga.

^ par. 9 Para iti dadduma nga ulidan ti kinatured iti laksid ti panagsagaba, kitaen ti Pagwanawanan a Disiembre 1, 2000, panid 24-28; Agriingkayo! nga Abril 22, 2003, panid 18-21; ken Enero 22, 1995, panid 11-15.